De medische factuur

Standpunten ABVV Senioren

1. Gezondheidszorg is een basisrecht voor iedereen. Het garanderen van een gelijke toegang tot de gezondheidszorg moet een beleidsprioriteit zijn.

2. De prioriteit van de regering moet armoedepreventie zijn, enkel zo kan de gezondheidskloof structureel aangepakt worden.

3. Een bestaansinkomen ter hoogte van het minimumloon is een eerste stap in de strijd tegen de gezondheidskloof. De financiële middelen moeten door de Federale Overheid hiervoor vrijgemaakt worden.

4. De federale verplichte ziekteverzekering blijft de belangrijkste wettelijke verzekering voor het garanderen van een betaalbare, kwalitatieve en toegankelijke gezondheidszorg voor iedereen. Het is dan ook belangrijk dat de Federale Overheid de groeinorm van het Planbureau respecteert.

5. ABVV Senioren eist de automatische toekenning van de verhoogde tegemoetkoming, om ondergebruik bij rechthebbenden tegen te gaan. Om dit te verwezenlijken moeten volgende concrete stappen genomen worden:

 

I. Om een automatische toekenning van de VT aan elke rechthebbende mogelijk te maken, pleiten we voor het opzetten van een vlotte gegevensstroom van de fiscus naar de mutualiteiten, waarbij alle noodzakelijke info snel en accuraat beschikbaar wordt gesteld.

II. Om op korte termijn meer mensen hun recht op de VT te laten uitoefenen, vragen de ABVV Senioren om meer middelen beschikbaar te stellen aan de mutualiteiten zodat ze meer rechthebbenden kunnen bereiken via telefonisch contact of huisbezoeken. Extra middelen zijn ook noodzakelijk om de huidige barrières zoals taal, ICT of onwetendheid weg te werken.

III. ABVV Senioren roept op tot samenwerking over de verschillende ziekenfondsen heen om gegevens uit te wisselen om alle rechthebbenden te kunnen bereiken. Ook andere instellingen zoals ziekenhuizen en OCMW’s

moeten hun verantwoordelijkheid opnemen om mensen te informeren over het bestaan van de Verhoogde Tegemoetkoming.

 

6. De ABVV Senioren bepleiten een automatische derdebetalerssyteem dat wordt uitgerold in heel de zorgsector. De toegang tot kwalitatieve zorg voor kwetsbare groepen zal hierdoor sterk verhogen.

7. De ABVV Senioren eisen een sterke aanpak van de fraude in het derdebetalerssyteem. De uitrol van de eID-scan op de dag van de consultatie kan al veel verhelpen.

8. De ABVV Senioren eisen een snellere administratieve afhandeling van de medische facturen voor de berekening van de maximumfactuur (MAF). Zowel de zorgsector als de regering moeten hun verantwoordelijkheid dragen.

9. De ziekenfondsen zijn een belangrijke schakel in de zorgsector, daarom eisen we dat de opgelegde besparingen direct stop worden gezet. De taken van een ziekenfonds zijn zeer uitgebreid en te belangrijk om op te geven.

10. Een betaalbare ziekenhuisopname is een basisrecht voor iedereen, ongeacht of je een hospitalisatieverzekering kan afsluiten. De zekerheid op goede verzorging in een ziekenhuis mag niet afhangen van de mogelijkheid om in een éénpersoonskamer te verblijven.

11. Ga de strijd aan tegen hoge ereloonsupplementen in een éénpersoonskamer en werk hiervoor een nieuw wettelijk kader uit. Momenteel gaat de meerprijs van een éénpersoonskamer hoofdzakelijk naar de particuliere artsen via de ereloonsupplementen. ABVV Senioren vraagt dat de hogere prijs van een éénpersoonskamer in de eerste plaats terugvloeit naar het ziekenhuis zelf, om het verstrekken van de zorg voor iedereen betaalbaar te houden.

12. Transparante informatie over de kwaliteit en de kost van elke soort zorg moet een evidentie zijn bij elke zorgvraag.

 

Brussel, 26/11/2018