Armoederisico stijgt in Vlaamse gemeenten, ouderen blijven risicogroep

De ABVV Senioren werken standpunten uit over verschillende onderwerpen. Lees hieronder de standpunten over het stijgende armoederisico in Vlaanderen

De recente armoedebarometer van Decenniumdoelen kleurt de kaart van Vlaanderen dieprood. Elke gemeente heeft tegenwoordig te maken met armoede op haar grondgebied. Armoede is al lang geen fenomeen meer van uitsluitend grote stedelijke gebieden, meer en meer kampen ook kleine landelijke gemeenten met stijgende armoedecijfers. Ondertussen woedt de coronacrisis verder over het hele land. Meer en meer mensen dreigen de komende maanden hun job te verliezen. Zonder het juiste beleid van de verschillende regeringen dreigen de armoedecijfers volledig te ontsporen.

Maar hoe zit het dan juist met het armoedebeleid van de verschillende regeringen? Het is belangrijk om te beseffen dat elk beleidsniveau (lokaal, gewestelijk en federaal) over handvaten beschikt om van armoedebestrijding een succes te maken. De ambitie om armoede daadwerkelijk aan te pakken is echter niet altijd even aanwezig . Nochtans is samenwerking tussen de beleidsniveaus cruciaal voor een effectief armoedebeleid. Zo niet, zegt Anne Van Lancker (voorzitter Decenniumdoelen), worden inspanningen van het ene niveau tenietgedaan door het (gebrek aan) optreden van een ander.

Hoe moet zo’n effectief armoedebeleid er dan wel uitzien? Armoede valt niet te reduceren tot één onderdeel van het leven. Het gaat om een gebrek aan inkomen, huisvestingsproblemen of het ontbreken aan werk, maar evengoed gaat het om onderwijskansen, gezondheidskosten of vrijetijdsaanbod. Het is daarom niet voldoende om slechts te investeren in één van die domeinen. Er is nood aan een structureel beleid over alle levensdomeinen heen. Dat betekent dat elk beleidsniveau haar verantwoordelijkheid moet opnemen.

Ouderen

Armoederisico’s nemen toe met een hogere leeftijd. De leeftijdsgroep 50- tot 64- jarigen vult maar liefst 4 op de 10 plaatsen van alle werklozen in Vlaanderen. Voor de jongeren (18-34j) en volwassenen (35-49j) liggen deze percentages rond de 30%.

Eens op pensioen zijn de risico’s niet verdwenen. “13% van de Vlaamse 65-plussers leefde in 2019 in een huishouden met een inkomen onder de Belgische armoededrempel. Dit percentage is, net zoals de voorbije jaren, hoger in vergelijking met de andere leeftijdsgroepen. Zo blijkt uit de nieuwste cijfers van Statistiek Vlaanderen.”

 

Standpunten ABVV Senioren

Blijf je graag op de hoogte van de standpunten en acties van de ABVV Senioren? Volg ons zeker op Facebook.

Verhoog alle sociale uitkeringen tot 10% boven de geactualiseerde armoedegrens en verhoog het minimumpensioen tot €1500.

De ABVV Senioren eist een onmiddellijke en afdwingbare versnelling in de bouw en renovatie van sociale woningen. De Vlaamse en lokale overheid zet alle beschikbare middelen in om een betaalbaar, kwalitatief en energiezuinig woonaanbod te realiseren voor élke burger, ongeacht de inkomensklasse.

Maak het systeem van huurpremies en huursubsidies effectiever en verzeker de toegang voor elke rechthebbende.  Verminder de termijn voor een huurpremie tot maximum 2 jaar op de wachtlijst voor een sociale woning. De kosten op de private huurmarkt zijn vaak veel te hoog voor mensen met een laag inkomen.

Voorzie een armoedetoets op elk bestuursniveau en bij elke nieuwe beleidsmaatregel die een impact kan hebben op gezinnen in armoede. Zo blijven enkel maatregelen overeind die een positief effect hebben op de strijd tegen armoede.

Zorg binnen het lokaal sociaal beleid voor maximale en meetbare resultaten in het garanderen van alle sociale grondrechten en toegankelijke hulp- en dienstverlening voor elke inwoner.

Zorg voor een efficiënt overleg en samenwerking tussen bestuursniveaus en een transparante communicatie over sociale rechten naar elke burger.

Maak komaf met onderbescherming en niet opgenomen rechten door alle sociale rechten automatisch toe te kennen. Daarvoor moet de Kruispuntbank van Sociale zekerheid intensiever geraadpleegd kunnen worden door instanties die sociale tarieven aanbieden. Zet de expertise in van vakbonden en mutualiteiten om mensen maximaal te informeren.

De ABVV Senioren eisen een betaalbare, kwalitatieve en toegankelijke zorg voor iedereen. Besteed hierbij specifieke aandacht aan de toegankelijkheid van geestelijke gezondheidszorg.

Investeer in brugfiguren en gezinscoaches om armoede op lokaal niveau op te sporen en mensen te begeleiden. Volg kwetsbare gezinnen en alleenstaanden op tot ze al hun sociale grondrechten kunnen realiseren. Het is een goed idee om proactief armoede te bestrijden maar dan moeten daar Vlaamse en lokale middelen voor voorzien worden.