ABVV SENIOREN OP HET VLAAMS CONGRES

ABVV SENIOREN OP HET VLAAMS CONGRES

Op 6 mei sprak Jos Vingerhoed, voorzitter van de ABVV Senioren, voor het congres van het Vlaams ABVV. Het was een belangrijk congres voor de ABVV Senioren.  De verdere uitbouw van hun werking stond op de agenda   

ABVV Senioren en het bewegingswerk

De ABVV Senioren stonden meer dan ooit centraal op het congres van het Vlaams ABVV. Onder de vleugels van het bewegingswerk bouwen zij hun sterke werking verder uit en reiken alvast de hand uit naar de jongeren in onze vakbond

 

“We zijn in de eerste plaats enthousiast om samen met de jongeren te werken rond het gemeenschappelijke thema wonen. De kennis en de ervaring van ouderen in combinatie met de kracht van de jongeren kunnen zorgen voor een bruisende dynamiek.” – Voorzitter Jos

Als vakbond willen we veranderingen teweegbrengen. Positieve verandering voor alle werknemers en voor iedereen die pech heeft werkloos te zijn. We doen dat op de werkvloer, in de bedrijven, op straat door actie te voeren, in onze dienstverlening, aan onze loketten, in onze vormingen en aan de onderhandelingstafel van het sociaal overleg.

 

Maar we kunnen en willen meer doen. In een veranderende wereld, die ons niet altijd even gunstig gezind is en waarin de machtsverhoudingen vaak niet in ons voordeel uitdraaien, hebben we een zo breed mogelijke steun en betrokkenheid nodig van iedereen in de samenleving. De uitdaging voor de toekomst is dus om onze strijd nog beter en breder te kunnen voeren, en dat willen we doen door de uitbouw van bewegingswerk.

 

ABVV wil nog meer dan vroeger aansluiting zoeken bij de noden en verhalen van leden en doelgroepen. Daarbij hoort een stevige seniorenwerking. In de gewesten, op Vlaams en Federaal niveau komen senioren samen over thema’s die voor hen belangrijk zijn. Op regelmatige basis is er een lezing en op de jaarlijks verzamelen de senioren aan zee voor hun tweedaagse. Voor de actieve leden is er het tijdschrijf Rode Paper en voor alle senioren is er deze nieuwsbrief Rode Kool.

 

Linksaf en dan rechtdoor

Elke 4 jaar organiseert het Vlaams ABVV een inhoudelijk congres waarin de socialistische vakbond de krijtlijnen uitzet voor de volgende ‘bestuursperiode’. Aan de achterban wordt hierbij gevraagd welke thema’s primair aangepakt dienen te worden. Dat gebeurt niet zomaar. Op voorzet van de studiedienst van het Vlaams ABVV worden per centrale en per gewest thema’s aangepakt, voorkeuren uitgesproken, voorstellen gedaan. Een proces van maanden, dat deze keer helaas online moest doorgaan. Uit dat proces zijn drie thema’s gekomen, prioritair aan te pakken op Vlaams niveau.

Het Vlaams ABVV zal zich de komende vier jaar specifiek focussen op wonen, de aanpak en factuur van huidige en komende crisissen en een beter Vlaams sociaal beleid. Dit zal gebeuren onder de slogan ‘Linksaf en dan rechtdoor!’.

 

Wonen

Wonen is een belangrijk syndicaal thema. Met je loon of uitkering betaal je immers je woning. Dat wordt alsmaar moeilijker. Met een gemiddelde huurprijs van 800 euro zitten velen al aan de helft van hun maandloon. Ook huizenprijzen stijgen en tegelijk raken de wachtlijsten voor sociale woningen niet weggewerkt. Bovendien krijg je voor die hoge huurprijs niet noodzakelijk een goede woning.

Op de achtergrond spelen bovendien politieke en maatschappelijke uitdagingen. Er is de betonstop, de renovatiedoelstelling van de Vlaamse regering, de energieprijzen. Tegen 2050 moet 90% van de huizen in Vlaanderen energetisch gerenoveerd worden. De realiteit is dat de helft van de Vlaamse huishoudens niet het geld heeft om dat te bekostigen. Duurzaam wonen blijft zo een voorrecht van enkelen.

Wij willen betaalbare en goede woningen voor elke vorm van wonen en voor elke vorm van inkomen. De overheid heeft dringend een grotere greep nodig op de woningmarkt. Dat kan door veel meer sociale woningen te bouwen (30% tegen 2040), maar ook door wetgeving bij te sturen of in te voeren die de verhouding inkomen-woonkost reguleert of door een klimaatbank op te richten die de kosten voor renovaties kan voorschieten.

 

Crisissen vandaag en morgen

Klimaat, corona, Oekraïne, de wereld lijkt van de ene crisis in de andere te sukkelen. Die crisissen aanpakken kost overheden veel geld. Geld dat terecht geïnvesteerd wordt om burgers en bedrijven recht te houden. De rekening voor deze ingrepen komt nadien: vaak in de vorm van besparingen of extra belastingen. Gedragen door de samenleving. De factuur is er voor iedereen. Een mechanisme van solidariteit.

Alleen, dat mechanisme van solidariteit zien we te weinig in de omgekeerde beweging. Als er winsten zijn voor of na crisissen lijken die NIET voor de samenleving. Integendeel, het lijkt zelfs zaak om bij winst de solidariteit zo klein mogelijk te houden en bij verlies opeens zo maximaal mogelijk.

Daar zijn we het niet meer mee eens. Als we het hele systeem recht willen houden en vandaag zowel als morgen voor iedereen beschermd willen zijn tegen crisissen, dan MOET er een grotere solidariteit zijn tussen rijk en arm, tussen bedrijven en werknemers.

Wij willen dat de crisissen van vandaag niet de ongelijkheid van morgen veroorzaken. Vandaag betalen velen te veel omdat sommigen te weinig betalen. Laat iedereen bijdragen naar vermogen en zorg omgekeerd dat ook opbrengsten van investeringen bij iedereen terecht komen. Geef geen steun aan bedrijven die niet bijdragen, ga toekomstgericht om met belastingen.

 

Sociaal beleid

Onze federale sociale zekerheid en sociale bescherming, daar is iedereen het over eens, zijn zeer goede stootkussens gebleken tijdens vorige en huidige crisissen. Tijdens de financiële crisis was dat al duidelijk, dat gold nu ook tijdens corona. Zowel mensen als bedrijven werden ermee overeind gehouden.

Tegelijk zagen we door de beide crisissen ook problemen opduiken. Zaken waar niet goed over nagedacht was waardoor mensen uit het systeem vielen, maar ook plotse gevolgen van eerdere besparingen of efficiëntieoefeningen. Het systeem kraakte bij momenten in zijn voegen en dat was niet alleen de schuld van de crisis.

Daarom vinden wij dat ons sociaal beleid nood heeft aan een reality check. Armoede en sociale ongelijkheid zijn zaken waar we een antwoord op MOETEN vinden. Want hoe meer mensen er uit het vangnet donderen, hoe minder het geheel/de basis overeind blijft en hoe moeilijker het wordt om mensen en bedrijven overeind te houden.

Daarom meer – veel meer – aandacht voor de kwetsbaren. Voor mensen in armoede, voor eenoudergezinnen, voor nieuwkomers, voor mentaal welzijn… Maar ook aandacht voor hoe we naar het sociaal beleid kijken. Niet als een kost, maar als een trofee. Draai daarom die besparingen op het Groeipakket terug (nu al bijna 1 miljard), verdubbel de sociale toeslagen. Stop de vermarkting en commercialisering van de zorg.

 

In de problemen

De drie thema’s – gekozen door de achterban van het Vlaams ABVV – maken meer dan duidelijk dat alsmaar meer mensen in de problemen geraken”, concludeert Caroline Copers. Alarmsignalen van op en naast de werkvloer zijn legio. Getuigenissen die ook op het congres weerklonken. Uit de dienstenchequesector, de maatwerkbedrijven, de bewaking. Mensen met lage lonen die zelf ook nog hun vervoer moeten ophoesten. Die op het werk overnachten om kosten te sparen…

Veel mensen maken zich zorgen of ze nog rond zullen geraken, hoe ze hun energierekening zullen betalen en of er voldoende vangnet is als ze in de problemen komen. De structuren kraken, maar de mensen ook.

Op elk van de thema’s zal het Vlaams ABVV de komende jaren werken, wegen en actievoeren.