(0)

Selecteer Regio

 • Word ABVV-lid
 • Mijn ABVV
 • E-zine
 • Links
 • PRIVACYVERKLARING VLAAMS ABVV & VZW’’s

  Met deze privacyverklaring willen wij je duidelijk informeren over ons privacybeleid, over de persoonsgegevens die wij gebruiken en waarom dit noodzakelijk is. 

  Goedkeuring en transparantie zijn de basis van alles!

  Het Vlaams ABVV en zijn vzw’s streven ernaar om op een wettelijke en correcte manier om te gaan met al jouw persoonsgegevens. We doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom heel zorgvuldig om met de gegevens die we verwerken over jouw persoon. 

  Het Vlaams ABVV en zijn vzw's bieden een waaier aan van informatie, dienstverlening, vorming, syndicale en socio-culturele activiteiten (…). Om de best mogelijke service te bieden, hebben wij een aantal persoonlijke gegevens nodig van jou als lid, vrijwilliger, militant, (potentiële) klant of geïnteresseerde… Wij hebben uiteraard niet altijd evenveel informatie nodig: zo zal minder informatie gevraagd worden bij het bestellen van een boek dan voor het verzorgen van een dienstverlening zoals loopbaanadvies. We vragen in elk geval nooit meer persoonsgegevens op dan strikt noodzakelijk is.

  Hoe verkrijgen we jouw persoonsgegevens?

  Onze verwerkingen van persoonsgegevens binnen Vlaams ABVV zijn steeds gebaseerd op een grond van wettelijke verplichting, legale gronden en/of je specifieke toestemming. 

  Als ABVV-lid

  Door lid te worden van het ABVV geef je een “alles-in-één” toestemming voor verwerking van je persoonsgegevens in het kader van onze brede waaier aan diensten en activiteiten.

  Lid zijn van een centrale van het ABVV kan verschillende vormen aannemen. Je kan gewoon “lid“ zijn, maar ook militant of een afgevaardigde of ondertussen al gepensioneerd zijn. In welke hoedanigheid ook, willen wij je de best mogelijke informatie, dienstverlening en bijstand bieden en daarom net is het noodzakelijk dat wij een aantal persoonlijke gegevens van jou verwerken.

  Als ABVV-lid heb je recht  op diensten en voordelen die aangeboden worden door je ABVV-gewest en je ABVV-beroepscentrale. Niet-vakbondsleden kunnen hier niet van genieten. 

  Het ABVV, zijn gewesten en beroepscentrales kunnen je als lid zelf contacteren en diensten aanbieden. Omgekeerd kan je hen ook contacteren. Die wederzijdse contactname kan face-to-face gebeuren, via telefoon, via e-mail, via de website... en andere aangeboden contactvormen. Elke contactname kan leiden tot registratie van persoonsgegevens in je ledendossier. Voor deze werkwijze moet je dus geen aparte toestemming geven, want ze vloeit voort uit je lidmaatschap. 

  Wij opteren er dus voor om je lidmaatschap te bundelen in één pakket. Op het moment dat je lid wordt, geef je dan je specifieke toestemming voor deze aanpak. 

  Ook voor leden bieden wij dienstverlening aan die we doen in opdracht van een overheid, zoals de VDAB. Daar waar wij je in opdracht van VDAB bijstaan in je zoektocht naar werk of als erkend loopbaancentrum, zijn wij wettelijk verplicht ook bepaalde persoonsgegevens aan hen door te geven. Je wordt hierover steeds door ons geïnformeerd. Je moet hiervoor geen toestemming geven, omdat de overheid hierbij handelt vanuit haar decretale opdracht en onderdelen kan uitbesteden aan ons of aan andere derden. 

  Als niet-lid

  Daarnaast kan je ook als niet-lid beroep op ons doen. Dit is zeker het geval als wij werken in opdracht van een overheid, zoals bijvoorbeeld de VDAB. Hier gelden dezelfde privacy regels zoals hierboven beschreven voor dienstverlening in opdracht van de overheid.

  We bieden je dezelfde contactvormen aan als aan onze leden. Van zodra je contact neemt voor een dienstverlening geeft dit aanleiding tot registratie van je persoonsgegevens. Dit is nodig  om je nadien verder te contacteren en je probleem of vraag verder te behandelen en/of om te kunnen rapporteren in het kader van onze overheidsopdracht. Je wordt hierover tijdens het contact geinformeerd. In dat geval geef je je gegevens rechtstreeks door door het invullen van documenten, het elektronisch of telefonisch meedelen ervan… 

  Welke persoonsgegevens verwerken wij? 

  Hieronder vind je een opsomming van persoonsgegevens die wij kunnen verzamelen: 

  - Naam, voornaam, geboortedatum, geboorteplaats, geslacht, woonplaats (adres, postcode, plaats), gezinssamenstelling, nationaliteit, origine, moedertaal
  - E-mailadres, telefoonnummer (vast, mobiel) 
  - Lidmaatschap ABVV-gewest, ABVV-centrale en rijksregisternummer
  - Bankrekeningnummer, rekeninguittreksel
  - Arbeider, bediende, werkloos, loopbaanonderbreking, student, interim, ziek, langdurig arbeidsongeschikt enz.
  - Professionele/educatieve informatie zoals loopbaan, werkgeverparitair comité,  baan en werkgelegenheid, onderwijs, opleiding, CV, evaluaties, Training en opleiding
  - Medische informatie in de brede zin
  - Lidmaatschappen van professionele organisaties
  - Getuigenissen en/of foto’s van activiteiten, manifestaties, enz.

  Bijzondere persoonsgegevens zoals lidmaatschap van een vakbond en gegevens van delegees en secretarissen worden verwerkt om onze syndicale werking uit te bouwen. Het rijksregisternummer wordt enkel door Vorming en Actie verwerkt vanuit de wetgeving op het Vlaams Opleidingsverlof (VOV). Andere bijzondere persoonsgegevens zoals aanwezigheid van arbeidshandicap, gezondheidsproblemen, origine en moedertaal worden enkel bevraagd en verwerkt indien belangrijk om de afstand tot de arbeidsmarkt in te schatten, een essentieel element in onze loopbaandienstverlening. Dit gebeurt enkel indien absoluut noodzakelijk voor een kwaliteitsvolle dienstverlening en vanuit een overeenkomst/contract met de overheid (cfr. loopbaandienstverlening, loopbaanbegeleiding, KOPA-opleiding en begeleiding).

  Waarvoor gebruiken we jouw gegevens?

  Wij gebruiken jouw gegevens voor verschillende doelen op vlak van informatie, dienstverlening, vorming, syndicale en socio-culturele activiteiten (…) zoals: 

  - Ledenregistratie in de ruime zin 
  - Het naar jou opsturen van nieuwsbrieven, informatie (ongeacht het formaat)
  - Het aanbieden van downloadbare documenten en een optimaal gebruiksgemak van onze websites garanderen als je die bezoekt
  - Informatie en dienstverlening bieden ivm je loopbaan, de arbeidsmarkt, werk en werkloosheid, je rechten en je plichten… als jongere, werkzoekende, werkende, arbeidsongeschikte, senior, gepensioneerde, (…)
  - Het aanbieden en je laten deelnemen aan erkende loopbaanbegeleiding met loopbaancheques
  - Het aanbieden van en je laten deelnemen aan vorming als militant, delegee, werkloze… 
  - Het aanbieden van en je laten deelnemen aan socio-culturele activiteiten 
  - Syndicale ondersteuning en bijstand in brede zin 
  - Syndicale werking in brede zin
  - Verzekering van vrijwilligers 
  - Beheer en uitvoeren van betalingen, boekhouding
  - Vzw-beleid
  - Subsidiëringsvoorwaarden van de overheid
  - Communicatie over onze werking en activiteiten
  - Campagnes

  Hoe lang houden wij jouw persoonsgegevens bij?

  Wij houden gegevens bij zolang dat nodig is voor het doel waarvoor ze verzameld zijn. Hoelang wij jouw gegevens bijhouden is gebaseerd op volgende invalshoeken:

  - De wettelijke verplichtingen die wij moeten nakomen
  - De duurtijd van je lidmaatschap bij ABVV
  - De duurtijd van je engagement bij ABVV en zijn vzw's
  - Het voor jou eenvoudig maken als je na een onderbreking toch opnieuw wil aansluiten
  - De aard van de geboden service en eventuele nazorg die wij willen bieden, ook al ben je geen lid meer 
  - Jouw recht om gegevens te laten wissen 
  - De duurtijd voorgeschreven door de overheidsverplichting

  Concreet zijn de algemene bewaartermijnen: 

  - Lidmaatschap: 5 jaar na melding einde lidmaatschap.
  - Inschrijving activiteit of aankoop publicatie: 1 jaar na initiële inschrijving opdat je bij een nieuwe inschrijving of bestelling niet opnieuw al je gegevens moet doorgeven.
  - Boekhoudkundige documenten: maximaal 10 jaar na afsluiting boekjaar.
  - Sociaal-cultureel werk: maximaal 10 jaar of 2 beleidsperiodes in functie van overheidscontrole. 
  - Loopbaancentrum: 10 jaar.
  - Overheidsopdracht (bv. VDAB, WSE, …): 10 jaar.
  - Beeldmateriaal: archivering na 10 jaar.
  - Toestemming via toestemmingsformulieren: per formulier bepaald

  Wie heeft zicht op jouw gegevens?

  Binnen het Vlaams ABVV en zijn vzw’s hebben alleen die medewerkers toegang tot jouw persoonsgegevens, als ze er binnen hun takenpakket de verantwoordelijkheid  toe hebben om persoonsgegevens te verwerken of te raadplegen. Zij zijn uiteraard gebonden aan geheimhouding.

  Wij delen persoonsgegevens enkel met interne en externe diensten waar wij mee samenwerken als dat noodzakelijk is voor het doel waarvoor we de gegevens verzameld hebben. We zien er dan ook op toe dat ook zij zich aan alle wetgeving houden en correct met jouw gegevens omgaan. We sloten met deze verwerkers sluitende overeenkomsten volgens de wettelijke voorschriften, die garanties bieden over geheimhouding en beveiliging van persoonsgegevens.

  Diensten en organisaties waarmee wij samenwerken:

  - ABVV-gewesten en -centrales
  - Vlaamse overheidsdiensten zoals VDAB of Departement SCW en/of WSE
  - Ziekenfonds
  - OCMW’s  
  - Banken en verzekeringsmaatschappijen
  - IT-diensten en externe programmeurs
  - Drukkerijen
  - Surveybedrijven voor tevredenheidsmetingen
  - Mailingbedrijven of platformen 
  - Organisaties voor vorming en training 
  - Communicatiebedrijven 
  - Werkgevers 

  Wij hanteren strikte regels!

  Wij streven een optimaal beveiligingsniveau na en engageren ons tot de volgende strikte regels:

  - Alle verwerkingen zijn op een wettelijk voorgeschreven basis gedocumenteerd en je kan hier steeds inzake in hebben.
  - Er is steeds een wettelijke grond of toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens.
  - We vermelden je steeds transparant welke de verwerkingen zijn en waarvoor ze dienen.
  - We verrichten geen andere dan de opgesomde verwerkingen.
  - De doelstelling van elke verwerking is steeds duidelijk.
  - We gebruiken niet meer persoonsgegevens dan nodig voor de bedoelde verwerkingen.
  - We zorgen steeds voor accurate en beschikbare persoonsgegevens.
  - We houden persoonsgegevens bij volgens strikt omschreven regels.
  - We hanteren voor onszelf alsook voor elke verwerker strikte regels aangaande technische en organisatorische maatregelen, teneinde je persoonsgegevens steeds veilig te houden.
  - Je kan steeds vragen stellen en je rechten op inzage e.d. uitvoeren.
  - We hanteren volledige openheid naar toezichthouders.
  - Anomalieën melden wij steeds aan de toezichthouder.

  Wij voorzien een sterke beveiliging, daar mag je op rekenen

  We nodigen je uit om de rubriek “technische maatregelen” te lezen onderaan, indien je meer informatie wenst over de technische en organisatorische maatregelen die wij voorzien om je persoonsgegevens op de meest veilige wijze te behandelen

  Je hebt rechten!

  Wij hanteren maximale transparantie en je kan bij ons terecht met alle vragen over het gebruik van jouw persoonsgegevens binnen het Vlaams ABVV en zijn vzw's.

  Zoals voorzien in de GDPR-wetgeving, kan je toegang krijgen tot de persoonsgegevens waarvoor wij verwerkingsverantwoordelijke zijn. Je kan inzage krijgen, gegevens laten corrigeren, schrappen, je verzetten tegen verwerkingen alsook heb je het recht om het gebruik van jouw gegevens te beperken. 

  Er zijn enkele uitzonderingen:

  - Sommige gegevens moeten wij wettelijk bewaren of doorgeven aan de overheid.
  - De persoonsgegevens die wij verwerken in kader van een opdracht van een overheidsdienst zoals VDAB, blijven eigendom van VDAB. Voor het uitoefenen van je rechten kan je terecht bij de betrokken overheidsdienst. Je zal hierover bij de aanvang van de dienstverlening geïnformeerd worden. 

  Heb je vragen? 

  We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als je vragen hebt over ons privacybeleid, jouw inzagerecht wilt gebruiken, bezwaar aantekenen tegen de opgeslagen gegevens voor verdere verwerkingen of je gegevens wilt wissen, wijzigen of overdragen, kan je contact opnemen met de DPO van het Vlaams ABVV:

  Vlaams ABVV tav DPO
  Hoogstraat 42, 1000 Brussel 
  dpo@vlaamsabvv.be

  Hierna volgt nog informatie over ons cookie-beleid, sociale media en technische beveiliging van je persoonsgegevens.


  Technische maatregelen voor de beveiliging

  Wij nemen maatregelen om ervoor te zorgen dat je gegevens veilig opgeslagen zijn:

  - Alle medewerkers die namens het Vlaams ABVV en zijn vzw's van je gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan de deontologische geheimhouding ervan. De betrokken medewerkers zijn geïnformeerd en opgeleid over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.
  - Ons intern netwerk en bijhorend datacenter waarin je persoonsgegevens opgeslagen worden,  bevinden zich in een van het internet afgeschermde omgeving, die bewaakt wordt door aangepaste technologieën (firewall).
  - We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op onze computersystemen die verbonden zijn met het interne netwerk.
  - Er zijn toegangscontroles om informatie te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, wijzigingen of verwijdering, al dan niet opzettelijk veroorzaakt.
  - Er zijn maatregelen van kracht met oog op brand- en diefstalpreventie binnen onze gebouwen. De aanwezige servers zijn fysiek en logisch beveiligd.
  - Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.
  - We pseudonimiseren, verwijderen gegevens en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als de noodzaak zich stelt.
  - We evalueren regelmatig onze beveiligingsmaatregelen en sturen bij waar nodig. 
  - Rollen en verantwoordelijkheden inzake informatiebeveiliging zijn gedefinieerd teneinde te garanderen dat alle beveiligingsactiviteiten worden uitgevoerd.
  - Alle vereiste documentatie, zoals beleidsregels, standaarden, procedures en richtlijnen, is aanwezig om de beveiliging te ondersteunen. Die documentatie wordt regelmatig herzien.


  Cookies op onze websites 

  Wat is een cookie? 

  Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens het surfen op een website vanop je computer, tablet, smartphone… gegevens bijhoudt gedurende een tijd. Bij een volgend bezoek aan die site worden die gegevens herkend en gelezen. Op die manier kunnen bijvoorbeeld je voorkeuren ingesteld bij een vorig bezoek automatisch worden hernomen.

  De websites van het Vlaams ABVV en zijn vzw’s maken zelf beperkt gebruik van cookies.

  Het gaat daarbij om functionele cookies. Dit doen we om je  surfervaring te verbeteren. Zo onthouden we voor welk kantoor je  laatst de openingsuren hebt opgezocht op de site. Bij een volgend bezoek tonen we je dan meteen de openingsuren van dit kantoor.
  En om controle cookies. Deze onthouden uw toestemming of weigering.

  We maken ook gebruik van plug-ins (invoegtoepassingen) van derden om bepaalde zaken op de site te tonen. Deze plug-ins kunnen cookies veroorzaken eigen aan de toepassing.

  We gebruiken de plug-ins van:

  • Issuu
   via de Issuu plug-in maken we onze brochures en andere gedrukte media via de website toegankelijk en doorbladerbaar.
    
  • YouTube
   via de YouTube (onderdeel van Google Inc.) plug-in worden YouTube video materiaal raadpleegbaar op onze site zonder dat je naar YouTube zelf moet springen.
    
  • Vimeo
   via de plug-in van Vimeo kan je je video materiaal bekijken rechtstreeks op onze site.
    
  • Google Analytics
   via Google Analytics proberen we zicht te krijgen op hoe onze site wordt gebruikt, welke pagina’s vooral worden bekeken, …

  Je vindt uitleg over deze cookies op de site van de aanbieder in kwestie. 

  Cookies verwijderen of blokkeren

  Jouw cookies-instellingen kan je ten alle tijden aanpassen of verwijderen. In het menu van je browser onder ‘opties’ of ‘voorkeuren’ kan je wijzigingen opslaan. Dit moet je doen op elk apparaat waarmee je websites bezoekt.

  Voor het goed gebruik van onze site is het aangeraden cookies actief te laten.

  Wijzigingen

  Het Vlaams ABVV kan deze cookie-verklaring wijzigen. De laatste versie is steeds terug te vinden op de websites. 

  De laatste wijziging gebeurde op 05/06/2018.


  Social media beleid 

  Wij willen een moderne vakbond zijn en daarom gebruiken wij de mogelijkheden die geboden worden door de diverse sociale media. Meer nog, als vakbond zien wij het als onze plicht je te kunnen informeren over trends, gebeurtenissen, acties, evoluties in de arbeidsmarkt. We willen je ook toelaten om als lid al deze informatie te delen met je eigen netwerk. 

  Zo voorzien wij mogelijks “knoppen” op onze websites die je toelaten om bepaalde webpagina’s te beoordelen en/of te delen op sociale netwerken zoals Facebook en Twitter. De werking van deze “knoppen” is technisch geregeld door de respectievelijke sociale media bedrijven.

  Wij raden je aan om de privacyverklaring van de sociale media-aanbieders, waarop je bent aangesloten, na te lezen. Zo krijg je zicht op wat deze sociale media bedrijven via cookies doen met je (persoons)gegevens.

  Het is een feit dat vele van deze sociale media bedrijven zoals LinkedIn, Twitter, Facebook en Google+ overzeese (Amerikaanse) bedrijven zijn. Echter, zij zijn evenzeer als wij onderworpen aan de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming. In de praktijk doen zij dit via verklaringen in hun respectievelijke privacy policy en verwijzen zij naar de principes van de “EU-US Privacy Shield” die zij hebben ondertekend. 

  Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.


   

 • Privacyverklaring

Lees hier de nieuwste Radeis 9/10/2019

Centraal in deze editie: de stijgende eenzaamheid in de samenleving, een maatschappelijk probleem dat de laatste jaren weinig aandacht heeft gekregen. Verder nog het interview met onze voorzitter, Jos Vingerhoed, en het gesprek met Nils Vandeweghe, directeur van de Vlaamse Ouderenraad.

Teken de petitiecampagne van LEIF 8/5/2019

Mensen die lijden aan dementie en wilsonbekwaam zijn geworden moeten euthanasie kunnen krijgen.

RIGHT(s) NOW! 3/5/2019

Volgens artikel 23 heeft iedereen recht op een menswaardig leven. Dat beteken: een gezond klimaat, een goede job, gelijke rechten, betaalbare zorg, een menselijk migratiebeleid en niet elke maand moeten krabben om te overleven. Daarom organiseert Hart boven Hard de RIGHT(s) Now-betoging.

Colloquium Klimaatrechtvaardigheid: 10 mei 2019  16/4/2019

De Grootouders voor het Klimaat zijn bezorgd om de toekomst van de kleinkinderen en stellen vast dat de overheid veel te weinig doet om de klimaatdoelstellingen te halen. Op vrijdag 10 mei 2019 organiseren zij een colloquium over klimaatrechtvaardigheid om enkele inzichten te verdiepen.

8 maart: internationale vrouwendag  8/3/2018

Wereldwijd staat vandaag de strijd voor gelijke rechten centraal. Vrouwen hebben reeds een lange weg afgelegd, maar de strijd is nog niet gestreden.

Besparen op je energiefactuur betekent meer geld voor leuke dingen 20/7/2017

Veel mensen durven de stap naar een nieuwe energieleverancier of naar een goedkoper energiecontract niet zetten. Dat is jammer, want je kan er veel geld mee besparen. De VREG legt in vijf stappen uit hoe je gemakkelijk energieprijzen kan vergelijken en gratis overstappen. Een aanrader!

ABVV Senioren kiest tegenmacht als jaarthema 2017 8/3/2017

op 17 en 18 november 2016 vond de tweedaagse ABVV Senioren plaats. We konden genieten van een aantal boeiende lezingen over actie voeren nationaal en internationaal. We weten wat ons te doen staat in 2017: onze stem verheffen.

week van de vrijwilliger 8/3/2017

1 op 5 Vlamingen doet aan vrijwilligerswerk. De week van de vrijwilliger is een uitgelezen kans om al die mensen in de bloemetjes te zetten! Wij dragen een warm hart toe aan al de ABVV senioren voor hun inzet en onvoorwaardelijk engagement. Bedankt!

De invloed van vrijwilligerswerk op de levenskwaliteit van 65-plussers  5/10/2016

Marjolein Baetens, een laatstejaarsstudente Gerontologie, vraagt in het kader van haar masterproef jullie massale deelname aan haar enquête over vrijwilligerswerk op latere leeftijd.

ABVV informeert corrrect over pensioenen 28/6/2016

In tegenstelling tot wat de regering beweert, informeert het ABVV wél correct over de pensioenen. We zetten de puntjes op de i.

SAMEN (in de) VOORUIT 27/6/2016

S-Plus brengt Paul Callewaert, John Crombez en Rudy De Leeuw samen in de Vooruit. Wat denken zij over het (strenge) besparingsbeleid van de huidige regeringen. Hebben zij alternatieven om de verworven sociale bescherming te vrijwaren van afbraak? Een boeiende dag!

3 op de 4 vlaamse ouderen kan rusthuisfactuur niet betalen 18/3/2016

Een rusthuisbewoner betaalt in Vlaanderen gemiddeld 1.595 euro per maand, zo blijkt uit de Rusthuisbarometer van de Socialistische Mutualiteiten. Dit ligt aanzienlijk hoger dan het gemiddelde pensioen (1.250 euro). ABVV Senioren willen debat over betaalbaarheid ouderenzorg.

Studiedag ABVV Senioren 17/3/2016

Een overheid die kiest voor vermaatschappelijking heeft heel wat werk voor de boeg. Willen we gezin en werk combineren met meer aandacht voor zorg binnen het sociaal netwerk, dan zijn fundamentele structurele veranderingen noodzakelijk.

Verhoogde Tegemoetkoming: automatische toekenning noodzakelijk 25/2/2016

Personen met een laag inkomen hebben recht op verhoogde tegemoetkoming. Zij betalen minder voor gezondheidszorg en hebben nog andere financiële voordelen. Toch nemen naar schatting honderdduizenden Belgen het recht niet op. ABVV Senioren eist de automatische toekenning van dit recht.

ABVV Senioren over de vluchtelingencrisis 29/1/2016

ABVV Senioren heeft het mooi gehad met de wijze waarop sommige Europese lidstaten de vluchtelingencrisis aanpakken. Solidariteit is een onbegrensd begrip. Solidariteit stopt niet in de achtertuin. We dragen dit uit en zijn daar fier op.

Welke zorg willen we geven en ontvangen?  2/12/2015

OP 12 en 13 november kwamen de senioren van het Vlaams ABVV samen in de Floreal te Blankenberge voor de jaarlijkse plannings- en vormingstweedaagse. Dit jaar staat volledig in het teken van het Vlaamse welzijns- en zorgbeleid voor ouderen.

Studiedag: De mondige senior 2.0 5/11/2015

ABVV Senioren organiseerde op 22 oktober zijn jaarlijkse studiedag te ABVV Gent. Dit jaar stond volledig in het teken van media en communicatie. Hoe moeten we als mondige senior omgaan met de geschreven en sociale media? De conclusie: de aanhouder wint.

Bewoners in Vlaamse woonzorgcentra tevreden over de basiszorg, maar missen sociale contacten.  2/7/2015

Bewoners van Vlaamse woonzorgcentra zijn tevreden over de toegediende zorg, de veiligheid en het respect waarmee ze worden behandeld. Men is minder tevreden over de sociale contacten met personeel en medebewoners. Dit blijkt uit de resultaten van een grootschalige enquête in 250 Woonzorgcentra.

Wij willen een transparant maatschappelijk debat 30/6/2015

Men schreeuwt moord en brand: “Het verhogen van de pensioenleeftijd is de enige manier om de stijgende sociale uitgaven te drukken, willen we de jonge generatie sparen!” Of toch niet? Vandaag verscheen er in De Morgen een opiniestuk waarin 10 academici een ander licht werpen over de materie.

Pensioen op 67 is geen oplossing 24/3/2015

Hoewel de regering zich ertoe verbonden had om met de sociale partners een daadwerkelijk overleg te organiseren over de pensioenen in de privé- en de openbare sector, wil de regering niet dat het Pensioencomité standpunt inneemt over het optrekken van de pensioenleeftijd tot 67. De regering kiest er

ABVV Senioren ontvangen Vlaams parlementslid Joris Vandenbroucke (SP.A) 19/3/2015

Een vurig pleidooi voor toegankelijk en betaalbaar openbaar vervoer voor iedereen!Joris Vandenbroucke legt minister Weyts het vuur aan de schenen.

Vlaamse regering wil niet investeren in de ouderenzorg 9/3/2015

Zorgnet Vlaanderen trekt voor de tweede maal aan alarmbel. Rusthuizen wachten nog steeds op de beloofde subsidies voor infrastructuurwerken. zonder de beloofde subsidies dreigt de dagprijs met 8,70 euro te stijgen.

Indexsprong = inkomensverlies voor de rest van je leven!  26/2/2015

1 op 5 ouderen leeft van een inkomen onder de armoedegrens… een indexsprong is nefast!

Omgevingselementen die het 65-plussers gemakkelijker maken zich te voet te verplaatsen 16/12/2014

De Universiteit Gent en Vrije Universiteit Brussel vragen uw medewerking aan een wetenschappelijke studie.

Gratis openbaar vervoer is gedaan voor senioren 12/11/2014

vanaf 1 september 2015 rijden senioren niet meer gratis met het openbaar vervoer in Vlaanderen. Zo maakte De Lijn vandaag bekend. 65-plussers moeten voortaan 50 euro ophoesten voor een jaarabonnement van tram-bus.

Wij laten onze kinderen niet pluimen! 5/11/2014

6 november 2014 vindt de nationale betoging plaats te Brussel tegen de asociale maatregelen van beide regeringen. ABVV-Senioren roept al zijn leden op om mee te lopen.

Werken om te leven, niet leven om te werken! 16/12/2014

23 oktober 2014 organiseerde ABVV-Senioren zijn jaarlijkse studiedag. Dit jaar stond volledig in het teken van intergenerationele solidariteit. Zullen onze pensioenen in de toekomst nog betaalbaar blijven? Is de stijgende levensverwachting een kans of een last? We lieten twee experten aan het woord

Federaal Regeerakkoord is gepubliceerd 15/10/2014

Na een lange weg van 4 maanden zijn de regeringspartijen MR, N-VA, CD&V en Open VLD tot een consensus gekomen. Het resultaat vindt je terug in het Federale Regeerakkoord 2014-2019.

Vergrijzingsrapport: opaboom voor het eerst zichtbaar 30/9/2014

De vergrijzingskost neemt niet langer gestaag toe tot 2060 maar bereikt een piek in 2040 om dan opnieuw af te nemen. Pensioenen en gezondheidszorgen zijn de belangrijkste uitgavenposten. Dit blijkt uit het dertiende rapport van de Vergrijzingscommissie.

ABVV-senioren ontvangen Dirk Barrez 19/6/2014

16 juni 2014 - Op de tweede Vlaamse Seniorencommissie van het jaar ontvingen ABVV senioren spreker Dirk Barrez. Dirk Barrez is auteur, journalist en co-oprichter van coöperatieve bank NewB. De senioren bogen zich samen met hem over zijn nieuwste boek ‘Coöperaties. Hoe heroveren we de economie?‘.

Seniorentweedaagse 2013: Een schot in de roos 9/1/2014

Op 21 november 2013 spoelden zo’n 120 enthousiaste senioren aan in Blankenberge. Gehuld in rode ‘frak’ en klaar voor twee dagen vorming en planning. Niets bleef onbesproken: onze sociale zekerheid (of beter: de afbrokkeling hiervan), ouderenarmoede, energie, duurzaamheid en mobiliteit.