(0)

Selecteer Regio

 • Word ABVV-lid
 • Mijn ABVV
 • E-zine
 • Links
 • PRIVACYVERKLARING VLAAMS ABVV & VZW’’s

  Met deze privacyverklaring willen wij je duidelijk informeren over ons privacybeleid, over de persoonsgegevens die wij gebruiken en waarom dit noodzakelijk is. 

  Goedkeuring en transparantie zijn de basis van alles!

  Het Vlaams ABVV en zijn vzw’s streven ernaar om op een wettelijke en correcte manier om te gaan met al jouw persoonsgegevens. We doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom heel zorgvuldig om met de gegevens die we verwerken over jouw persoon. 

  Het Vlaams ABVV en zijn vzw's bieden een waaier aan van informatie, dienstverlening, vorming, syndicale en socio-culturele activiteiten (…). Om de best mogelijke service te bieden, hebben wij een aantal persoonlijke gegevens nodig van jou als lid, vrijwilliger, militant, (potentiële) klant of geïnteresseerde… Wij hebben uiteraard niet altijd evenveel informatie nodig: zo zal minder informatie gevraagd worden bij het bestellen van een boek dan voor het verzorgen van een dienstverlening zoals loopbaanadvies. We vragen in elk geval nooit meer persoonsgegevens op dan strikt noodzakelijk is.

  Hoe verkrijgen we jouw persoonsgegevens?

  Onze verwerkingen van persoonsgegevens binnen Vlaams ABVV zijn steeds gebaseerd op een grond van wettelijke verplichting, legale gronden en/of je specifieke toestemming. 

  Als ABVV-lid

  Door lid te worden van het ABVV geef je een “alles-in-één” toestemming voor verwerking van je persoonsgegevens in het kader van onze brede waaier aan diensten en activiteiten.

  Lid zijn van een centrale van het ABVV kan verschillende vormen aannemen. Je kan gewoon “lid“ zijn, maar ook militant of een afgevaardigde of ondertussen al gepensioneerd zijn. In welke hoedanigheid ook, willen wij je de best mogelijke informatie, dienstverlening en bijstand bieden en daarom net is het noodzakelijk dat wij een aantal persoonlijke gegevens van jou verwerken.

  Als ABVV-lid heb je recht  op diensten en voordelen die aangeboden worden door je ABVV-gewest en je ABVV-beroepscentrale. Niet-vakbondsleden kunnen hier niet van genieten. 

  Het ABVV, zijn gewesten en beroepscentrales kunnen je als lid zelf contacteren en diensten aanbieden. Omgekeerd kan je hen ook contacteren. Die wederzijdse contactname kan face-to-face gebeuren, via telefoon, via e-mail, via de website... en andere aangeboden contactvormen. Elke contactname kan leiden tot registratie van persoonsgegevens in je ledendossier. Voor deze werkwijze moet je dus geen aparte toestemming geven, want ze vloeit voort uit je lidmaatschap. 

  Wij opteren er dus voor om je lidmaatschap te bundelen in één pakket. Op het moment dat je lid wordt, geef je dan je specifieke toestemming voor deze aanpak. 

  Ook voor leden bieden wij dienstverlening aan die we doen in opdracht van een overheid, zoals de VDAB. Daar waar wij je in opdracht van VDAB bijstaan in je zoektocht naar werk of als erkend loopbaancentrum, zijn wij wettelijk verplicht ook bepaalde persoonsgegevens aan hen door te geven. Je wordt hierover steeds door ons geïnformeerd. Je moet hiervoor geen toestemming geven, omdat de overheid hierbij handelt vanuit haar decretale opdracht en onderdelen kan uitbesteden aan ons of aan andere derden. 

  Als niet-lid

  Daarnaast kan je ook als niet-lid beroep op ons doen. Dit is zeker het geval als wij werken in opdracht van een overheid, zoals bijvoorbeeld de VDAB. Hier gelden dezelfde privacy regels zoals hierboven beschreven voor dienstverlening in opdracht van de overheid.

  We bieden je dezelfde contactvormen aan als aan onze leden. Van zodra je contact neemt voor een dienstverlening geeft dit aanleiding tot registratie van je persoonsgegevens. Dit is nodig  om je nadien verder te contacteren en je probleem of vraag verder te behandelen en/of om te kunnen rapporteren in het kader van onze overheidsopdracht. Je wordt hierover tijdens het contact geinformeerd. In dat geval geef je je gegevens rechtstreeks door door het invullen van documenten, het elektronisch of telefonisch meedelen ervan… 

  Welke persoonsgegevens verwerken wij? 

  Hieronder vind je een opsomming van persoonsgegevens die wij kunnen verzamelen: 

  - Naam, voornaam, geboortedatum, geboorteplaats, geslacht, woonplaats (adres, postcode, plaats), gezinssamenstelling, nationaliteit, origine, moedertaal
  - E-mailadres, telefoonnummer (vast, mobiel) 
  - Lidmaatschap ABVV-gewest, ABVV-centrale en rijksregisternummer
  - Bankrekeningnummer, rekeninguittreksel
  - Arbeider, bediende, werkloos, loopbaanonderbreking, student, interim, ziek, langdurig arbeidsongeschikt enz.
  - Professionele/educatieve informatie zoals loopbaan, werkgeverparitair comité,  baan en werkgelegenheid, onderwijs, opleiding, CV, evaluaties, Training en opleiding
  - Medische informatie in de brede zin
  - Lidmaatschappen van professionele organisaties
  - Getuigenissen en/of foto’s van activiteiten, manifestaties, enz.

  Bijzondere persoonsgegevens zoals lidmaatschap van een vakbond en gegevens van delegees en secretarissen worden verwerkt om onze syndicale werking uit te bouwen. Het rijksregisternummer wordt enkel door Vorming en Actie verwerkt vanuit de wetgeving op het Vlaams Opleidingsverlof (VOV). Andere bijzondere persoonsgegevens zoals aanwezigheid van arbeidshandicap, gezondheidsproblemen, origine en moedertaal worden enkel bevraagd en verwerkt indien belangrijk om de afstand tot de arbeidsmarkt in te schatten, een essentieel element in onze loopbaandienstverlening. Dit gebeurt enkel indien absoluut noodzakelijk voor een kwaliteitsvolle dienstverlening en vanuit een overeenkomst/contract met de overheid (cfr. loopbaandienstverlening, loopbaanbegeleiding, KOPA-opleiding en begeleiding).

  Waarvoor gebruiken we jouw gegevens?

  Wij gebruiken jouw gegevens voor verschillende doelen op vlak van informatie, dienstverlening, vorming, syndicale en socio-culturele activiteiten (…) zoals: 

  - Ledenregistratie in de ruime zin 
  - Het naar jou opsturen van nieuwsbrieven, informatie (ongeacht het formaat)
  - Het aanbieden van downloadbare documenten en een optimaal gebruiksgemak van onze websites garanderen als je die bezoekt
  - Informatie en dienstverlening bieden ivm je loopbaan, de arbeidsmarkt, werk en werkloosheid, je rechten en je plichten… als jongere, werkzoekende, werkende, arbeidsongeschikte, senior, gepensioneerde, (…)
  - Het aanbieden en je laten deelnemen aan erkende loopbaanbegeleiding met loopbaancheques
  - Het aanbieden van en je laten deelnemen aan vorming als militant, delegee, werkloze… 
  - Het aanbieden van en je laten deelnemen aan socio-culturele activiteiten 
  - Syndicale ondersteuning en bijstand in brede zin 
  - Syndicale werking in brede zin
  - Verzekering van vrijwilligers 
  - Beheer en uitvoeren van betalingen, boekhouding
  - Vzw-beleid
  - Subsidiëringsvoorwaarden van de overheid
  - Communicatie over onze werking en activiteiten
  - Campagnes

  Hoe lang houden wij jouw persoonsgegevens bij?

  Wij houden gegevens bij zolang dat nodig is voor het doel waarvoor ze verzameld zijn. Hoelang wij jouw gegevens bijhouden is gebaseerd op volgende invalshoeken:

  - De wettelijke verplichtingen die wij moeten nakomen
  - De duurtijd van je lidmaatschap bij ABVV
  - De duurtijd van je engagement bij ABVV en zijn vzw's
  - Het voor jou eenvoudig maken als je na een onderbreking toch opnieuw wil aansluiten
  - De aard van de geboden service en eventuele nazorg die wij willen bieden, ook al ben je geen lid meer 
  - Jouw recht om gegevens te laten wissen 
  - De duurtijd voorgeschreven door de overheidsverplichting

  Concreet zijn de algemene bewaartermijnen: 

  - Lidmaatschap: 5 jaar na melding einde lidmaatschap.
  - Inschrijving activiteit of aankoop publicatie: 1 jaar na initiële inschrijving opdat je bij een nieuwe inschrijving of bestelling niet opnieuw al je gegevens moet doorgeven.
  - Boekhoudkundige documenten: maximaal 10 jaar na afsluiting boekjaar.
  - Sociaal-cultureel werk: maximaal 10 jaar of 2 beleidsperiodes in functie van overheidscontrole. 
  - Loopbaancentrum: 10 jaar.
  - Overheidsopdracht (bv. VDAB, WSE, …): 10 jaar.
  - Beeldmateriaal: archivering na 10 jaar.
  - Toestemming via toestemmingsformulieren: per formulier bepaald

  Wie heeft zicht op jouw gegevens?

  Binnen het Vlaams ABVV en zijn vzw’s hebben alleen die medewerkers toegang tot jouw persoonsgegevens, als ze er binnen hun takenpakket de verantwoordelijkheid  toe hebben om persoonsgegevens te verwerken of te raadplegen. Zij zijn uiteraard gebonden aan geheimhouding.

  Wij delen persoonsgegevens enkel met interne en externe diensten waar wij mee samenwerken als dat noodzakelijk is voor het doel waarvoor we de gegevens verzameld hebben. We zien er dan ook op toe dat ook zij zich aan alle wetgeving houden en correct met jouw gegevens omgaan. We sloten met deze verwerkers sluitende overeenkomsten volgens de wettelijke voorschriften, die garanties bieden over geheimhouding en beveiliging van persoonsgegevens.

  Diensten en organisaties waarmee wij samenwerken:

  - ABVV-gewesten en -centrales
  - Vlaamse overheidsdiensten zoals VDAB of Departement SCW en/of WSE
  - Ziekenfonds
  - OCMW’s  
  - Banken en verzekeringsmaatschappijen
  - IT-diensten en externe programmeurs
  - Drukkerijen
  - Surveybedrijven voor tevredenheidsmetingen
  - Mailingbedrijven of platformen 
  - Organisaties voor vorming en training 
  - Communicatiebedrijven 
  - Werkgevers 

  Wij hanteren strikte regels!

  Wij streven een optimaal beveiligingsniveau na en engageren ons tot de volgende strikte regels:

  - Alle verwerkingen zijn op een wettelijk voorgeschreven basis gedocumenteerd en je kan hier steeds inzake in hebben.
  - Er is steeds een wettelijke grond of toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens.
  - We vermelden je steeds transparant welke de verwerkingen zijn en waarvoor ze dienen.
  - We verrichten geen andere dan de opgesomde verwerkingen.
  - De doelstelling van elke verwerking is steeds duidelijk.
  - We gebruiken niet meer persoonsgegevens dan nodig voor de bedoelde verwerkingen.
  - We zorgen steeds voor accurate en beschikbare persoonsgegevens.
  - We houden persoonsgegevens bij volgens strikt omschreven regels.
  - We hanteren voor onszelf alsook voor elke verwerker strikte regels aangaande technische en organisatorische maatregelen, teneinde je persoonsgegevens steeds veilig te houden.
  - Je kan steeds vragen stellen en je rechten op inzage e.d. uitvoeren.
  - We hanteren volledige openheid naar toezichthouders.
  - Anomalieën melden wij steeds aan de toezichthouder.

  Wij voorzien een sterke beveiliging, daar mag je op rekenen

  We nodigen je uit om de rubriek “technische maatregelen” te lezen onderaan, indien je meer informatie wenst over de technische en organisatorische maatregelen die wij voorzien om je persoonsgegevens op de meest veilige wijze te behandelen

  Je hebt rechten!

  Wij hanteren maximale transparantie en je kan bij ons terecht met alle vragen over het gebruik van jouw persoonsgegevens binnen het Vlaams ABVV en zijn vzw's.

  Zoals voorzien in de GDPR-wetgeving, kan je toegang krijgen tot de persoonsgegevens waarvoor wij verwerkingsverantwoordelijke zijn. Je kan inzage krijgen, gegevens laten corrigeren, schrappen, je verzetten tegen verwerkingen alsook heb je het recht om het gebruik van jouw gegevens te beperken. 

  Er zijn enkele uitzonderingen:

  - Sommige gegevens moeten wij wettelijk bewaren of doorgeven aan de overheid.
  - De persoonsgegevens die wij verwerken in kader van een opdracht van een overheidsdienst zoals VDAB, blijven eigendom van VDAB. Voor het uitoefenen van je rechten kan je terecht bij de betrokken overheidsdienst. Je zal hierover bij de aanvang van de dienstverlening geïnformeerd worden. 

  Heb je vragen? 

  We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als je vragen hebt over ons privacybeleid, jouw inzagerecht wilt gebruiken, bezwaar aantekenen tegen de opgeslagen gegevens voor verdere verwerkingen of je gegevens wilt wissen, wijzigen of overdragen, kan je contact opnemen met de DPO van het Vlaams ABVV:

  Vlaams ABVV tav DPO
  Hoogstraat 42, 1000 Brussel 
  dpo@vlaamsabvv.be

  Hierna volgt nog informatie over ons cookie-beleid, sociale media en technische beveiliging van je persoonsgegevens.


  Technische maatregelen voor de beveiliging

  Wij nemen maatregelen om ervoor te zorgen dat je gegevens veilig opgeslagen zijn:

  - Alle medewerkers die namens het Vlaams ABVV en zijn vzw's van je gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan de deontologische geheimhouding ervan. De betrokken medewerkers zijn geïnformeerd en opgeleid over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.
  - Ons intern netwerk en bijhorend datacenter waarin je persoonsgegevens opgeslagen worden,  bevinden zich in een van het internet afgeschermde omgeving, die bewaakt wordt door aangepaste technologieën (firewall).
  - We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op onze computersystemen die verbonden zijn met het interne netwerk.
  - Er zijn toegangscontroles om informatie te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, wijzigingen of verwijdering, al dan niet opzettelijk veroorzaakt.
  - Er zijn maatregelen van kracht met oog op brand- en diefstalpreventie binnen onze gebouwen. De aanwezige servers zijn fysiek en logisch beveiligd.
  - Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.
  - We pseudonimiseren, verwijderen gegevens en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als de noodzaak zich stelt.
  - We evalueren regelmatig onze beveiligingsmaatregelen en sturen bij waar nodig. 
  - Rollen en verantwoordelijkheden inzake informatiebeveiliging zijn gedefinieerd teneinde te garanderen dat alle beveiligingsactiviteiten worden uitgevoerd.
  - Alle vereiste documentatie, zoals beleidsregels, standaarden, procedures en richtlijnen, is aanwezig om de beveiliging te ondersteunen. Die documentatie wordt regelmatig herzien.


  Cookies op onze websites 

  Wat is een cookie? 

  Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens het surfen op een website vanop je computer, tablet, smartphone… gegevens bijhoudt gedurende een tijd. Bij een volgend bezoek aan die site worden die gegevens herkend en gelezen. Op die manier kunnen bijvoorbeeld je voorkeuren ingesteld bij een vorig bezoek automatisch worden hernomen.

  De websites van het Vlaams ABVV en zijn vzw’s maken zelf beperkt gebruik van cookies.

  Het gaat daarbij om functionele cookies. Dit doen we om je  surfervaring te verbeteren. Zo onthouden we voor welk kantoor je  laatst de openingsuren hebt opgezocht op de site. Bij een volgend bezoek tonen we je dan meteen de openingsuren van dit kantoor.
  En om controle cookies. Deze onthouden uw toestemming of weigering.

  We maken ook gebruik van plug-ins (invoegtoepassingen) van derden om bepaalde zaken op de site te tonen. Deze plug-ins kunnen cookies veroorzaken eigen aan de toepassing.

  We gebruiken de plug-ins van:

  • Issuu
   via de Issuu plug-in maken we onze brochures en andere gedrukte media via de website toegankelijk en doorbladerbaar.
    
  • YouTube
   via de YouTube (onderdeel van Google Inc.) plug-in worden YouTube video materiaal raadpleegbaar op onze site zonder dat je naar YouTube zelf moet springen.
    
  • Vimeo
   via de plug-in van Vimeo kan je je video materiaal bekijken rechtstreeks op onze site.
    
  • Google Analytics
   via Google Analytics proberen we zicht te krijgen op hoe onze site wordt gebruikt, welke pagina’s vooral worden bekeken, …

  Je vindt uitleg over deze cookies op de site van de aanbieder in kwestie. 

  Cookies verwijderen of blokkeren

  Jouw cookies-instellingen kan je ten alle tijden aanpassen of verwijderen. In het menu van je browser onder ‘opties’ of ‘voorkeuren’ kan je wijzigingen opslaan. Dit moet je doen op elk apparaat waarmee je websites bezoekt.

  Voor het goed gebruik van onze site is het aangeraden cookies actief te laten.

  Wijzigingen

  Het Vlaams ABVV kan deze cookie-verklaring wijzigen. De laatste versie is steeds terug te vinden op de websites. 

  De laatste wijziging gebeurde op 05/06/2018.


  Social media beleid 

  Wij willen een moderne vakbond zijn en daarom gebruiken wij de mogelijkheden die geboden worden door de diverse sociale media. Meer nog, als vakbond zien wij het als onze plicht je te kunnen informeren over trends, gebeurtenissen, acties, evoluties in de arbeidsmarkt. We willen je ook toelaten om als lid al deze informatie te delen met je eigen netwerk. 

  Zo voorzien wij mogelijks “knoppen” op onze websites die je toelaten om bepaalde webpagina’s te beoordelen en/of te delen op sociale netwerken zoals Facebook en Twitter. De werking van deze “knoppen” is technisch geregeld door de respectievelijke sociale media bedrijven.

  Wij raden je aan om de privacyverklaring van de sociale media-aanbieders, waarop je bent aangesloten, na te lezen. Zo krijg je zicht op wat deze sociale media bedrijven via cookies doen met je (persoons)gegevens.

  Het is een feit dat vele van deze sociale media bedrijven zoals LinkedIn, Twitter, Facebook en Google+ overzeese (Amerikaanse) bedrijven zijn. Echter, zij zijn evenzeer als wij onderworpen aan de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming. In de praktijk doen zij dit via verklaringen in hun respectievelijke privacy policy en verwijzen zij naar de principes van de “EU-US Privacy Shield” die zij hebben ondertekend. 

  Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.


   

 • Privacyverklaring

Bookmark and Share

Het mobiliteitsbudget in de praktijk

Meer stemmen gaan op om het ‘mobiliteitsbudget’ in te voeren, als alternatief voor het (louter) gebruik van de bedrijfswagen. Maar het mobiliteitsbudget is een beetje zoals het ontstaan van een Higgs-deeltje: de meesten hebben er al van gehoord, maar niemand weet hoe het precies in zijn werk gaat.Wat is het mobiliteitsbudget en hoe gaat het in zijn werk? Arbeid en Milieu vzw had een gesprek met Geert Depoortere  over de precieze invulling van het budget bij Belgacom. Geert is hoofdafgevaardigde bij de ACOD en werkt als ‘Solutions Engineer’ bij de afdeling Media Solutions.

Ervaring


Hoe lang ben je al syndicaal afgevaardigde bij Belgacom?

Geert: Mijn syndicale carrière is een verhaal op zich: vroeger was ik tewerkgesteld bij Siemens, en later bij Nokia Siemens Networks (NSN). In  2012 werd de digitale televisie afdeling, waarbij ik werkzaam was, overgenomen door Belgacom.

Bij NSN  werd ik in 2008 afgevaardigde bij de BBTK, de bediendenbond van het ABVV. Ik was altijd al overtuigd van het nut van een vakbond. Toen we overgenomen werden bleef ik afgevaardigde, maar nu bij de ACOD, de ABVV-bond van het personeel bij de openbare diensten.

Eerst was ik gewoon lid, maar bij de sociale verkiezingen vroeg men mij of ik interesse had om aan vakbondswerk te doen. Zo ben ik stilaan in het vakbondswerk gerold.

Mobiliteitsprofielen


Belgacom voerde een mobiliteitsbudget in, hoe is dit bij jullie ingevuld? Hoe gaat het in zijn werk?

Geert: Bij Belgacom heeft iedereen recht op terugbetaling van de kosten verbonden aan het  woon-werk  verkeer: openbaar vervoer en – onder bepaalde voorwaarden - een fietsvergoeding. Een deel van de werknemers heeft ook recht op een bedrijfswagen.

Die werknemers krijgen sinds vorig jaar de keuze om te kiezen tussen verschillende mobiliteitsplannen (ook wel eens cafetariaplannen genoemd), aan de hand van hun profiel.

Werknemers met een ‘reizend’ profiel, die dus vaak de baan op zijn, hebben de keuze uit een ‘blauw’ en een ‘grijs’ mobiliteitsplan. Hierbij gaat het vooral om de keuze tussen een gelimiteerde brandstofkaart die zowel in binnen- als buitenland gebruikt kan worden, in combinatie met een aantal Railease tickets (blauw mobiliteitsplan) en een ongelimiteerde brandstofkaart die enkel nationaal gebruikt kan worden (grijs mobiliteitsplan).

Wie minder kilometers in de auto doorbrengt, en dus een niet-reizend profiel heeft, kan kiezen tussen een ‘zwart’ en een ‘groen’ mobiliteitsplan. Wie kiest voor het zwarte plan houdt het bij de bedrijfswagen als enige vervoersmiddel.

Het is uiteindelijk bij het groen mobiliteitsplan dat het mobiliteitsbudget komt kijken: aan de hand van een bepaalde formule, die afhankelijk is van zaken als je functie, tewerkstellingsregime, woonplaats, standplaats en de kost van een 2e klas-abonnement, wordt een bepaald mobiliteitsbudget berekend. Er wordt ook nog een component privé-verkeer bijgerekend.

Met dat totale 'mobiliteitsbudget' kun je dan keuzes maken: zo kun je kiezen voor een goedkopere wagen dan degene waar je recht op hebt en dan komt er budget vrij om te spenderen aan bijvoorbeeld het leasen van een bedrijfsfiets of de aanschaf van treintickets – die ook privé gebruikt kunnen worden. Die kun je dan bijvoorbeeld gebruiken voor een dagje naar de zee of de Ardennen met het gezin. Andere mogelijkheden zijn abonnementen op trein, bus en/of tram, Railease tickets, enz.

Om de werknemer te helpen bij zijn keuze zijn er op het intranet enkele tools en richtlijnen beschikbaar.  Zo kan men op basis van een simulatie de implicatie van de verschillende mogelijkheden inschatten.

Groen mobiliteitsplan, een logische keuze


Hebben werknemers niets te verliezen bij de keuze voor een groen mobiliteitsplan?

Geert:
Neen, eerder integendeel, voor de meesten blijkt dit de meest logische keuze. Enerzijds merk ik een wijziging op in de attitude van veel mensen: tegenwoordig kiezen meer en meer hooggeschoolde middenklassers bewust voor groene alternatieven.

Voor sommigen is de auto nog steeds een statussymbool. Als ik mag afgaan op mijn ervaringen bij vorige jobs, leeft dat gevoel hier toch al veel minder.

En anders is er natuurlijk het rationele aspect: veel werknemers hebben een vaste standplaats buiten Brussel, maar moeten toch regelmatig ook op het kantoor in Brussel aanwezig zijn.

Voor hen is die combinatie een ideale keuze, het kantoor in Brussel ligt immers vlak aan het station, en met de bedrijfswagen staat men in de file. Ook onze andere vestigingen liggen meestal dichtbij een station, iets wat historisch zo gegroeid is.

Toch zijn er in de loop  van de tijd enkele vestigingen bijgekomen op industrieterreinen, en voor de mensen die daar werken blijft de auto toch interessanter.

De keuze voor het groene plan wordt vanuit Belgacom wel aangemoedigd, want ook de parkeerplaatsen zijn natuurlijk een grote kost. In beide plannen is de tankkaart gelimiteerd, maar de aanmoediging zit onder andere in het feit dat men met het groene plan de tankkaart ook in het buitenland kan gebruiken.

Verder heeft men in het groene plan geen toegang meer tot de Belgacom-parkings, maar dat probleem is relatief: er is voorzien in een flexibele terugbetaling van parkeerkosten.

De parkeerplaats wordt binnen het budget wel een bepaalde waarde gegeven, wat wil zeggen dat in het groene plan dat bedrag ook vrijkomt om te besteden aan andere vervoersmiddelen.

Het resultaat van die aanmoediging uit zich ook in de cijfers: van de werknemers met een niet-reizend profiel kiest bijna 57% voor het groene mobiliteitsplan.

Alles kan beter


Hoe denk je over het initiatief als afgevaardigde?

Geert: Het systeem is zeker lovenswaardig. Persoonlijk heb ik ook voor het groene mobiliteitsplan gekozen omdat ik af en toe in Brussel moet zijn.

Mijn standplaats ligt op een industrieterrein in Herentals dat heel slecht bereikbaar is via het openbaar vervoer. Maar wanneer ik in Brussel moet zijn, ben ik heel blij dat ik niet met de wagen moet rijden.

Het systeem heeft wel het nadeel van weinig flexibel te zijn, eens je een keuze gemaakt hebt, ligt die keuze voor 1 jaar vast. Dat kan nadelig zijn als je persoonlijke situatie wijzigt, zoals een verhuis of wijziging van je standplaats.

CAO onderhandelingen


Werden de vakbonden betrokken bij de invoer van dit systeem?

Geert: Dergelijke zaken worden via CAO ingevoerd, dus daar wordt de vakbond bij betrokken. De plannen werden besproken binnen de permanente werkgroep Sociale Onderhandelingen (kortweg SOC) en goedgekeurd door het paritaire comité samengesteld uit vertegenwoordigers van de werkgever en de werknemers.

Het zijn in de eerste plaats onze nationale vertegenwoordigers die de onderhandelingen voeren. Daarna krijgen de gewestelijke afdelingen van de vakbonden het dossier en kunnen we onze input leveren. Soms communiceren we ook rechtstreeks met het nationale niveau.

CO2-uitstoot bedrijfswagens begrenzen


Wordt er bij de aangeboden keuze voor een bedrijfswagen ook rekening gehouden met ecologische overwegingen zoals de CO2-uitstoot?

Geert: Daar heeft men duidelijk de keuze gemaakt om te kiezen voor auto’s die veel minder energieverslindend zijn dan de opties die vroeger werden aangeboden. Men streeft naar een gemiddelde CO2-uitstoot van 120g/km voor nieuwe bedrijfswagens, maar momenteel zit men zelfs aan gemiddeld 115g.

Belgacom neemt ook deel aan het iMove project, een proeftuin voor elektrische wagens, die door een aantal van onze mensen getest worden.
Dit kadert allemaal in de ambitie van Belgacom om zijn CO2-uitstoot met 70% te verminderen tegen 2020, met 2007 als referentiejaar.

Blijven communiceren


Krijgen werknemers voldoende informatie over de alternatieven die voorhanden zijn?

Geert: Via ons intranet, waar elke werknemer van Belgacom op terecht kan, wordt er heel wat info gegeven. Zoals gezegd kunnen daar ook alle opties berekend worden.

Het gebeurt wel eens dat mensen bij mij terechtkwamen voor wat hulp in hun keuze, omdat men in het begin schrik had om zonder naft te vallen, omdat de ongelimiteerde tankkaart wegviel. Maar uiteindelijk bleek de impact van de nieuwe plannen voor de meesten wel mee te vallen.

Door het feit dat we een goede overlegstructuur hebben heeft Belgacom zelf de oefening gemaakt voor het zwart mobiliteitsplan: slechts bij 2,5% van de werknemers bleek de impact niet onverdeeld postitief ten opzichte van hun vorige situatie.

Een win voor het bedrijf


Is het invoeren van een groen mobiliteitsplan fiscaal interessant voor de werkgever?

Geert: Momenteel bestaat er geen wetgeving omtrent het concept “mobiliteitsbudget” en zijn er dus ook geen fiscale stimuli.

Aangezien de invoering van zo’n plan een aantal kosten met zich meebrengt zoals de mobiliteitsuitgaven van medewerkers, de investering in een elektronische tool, een extra workload voor de mensen van HR, …  moeten er ook een aantal besparingen gerealiseerd kunnen worden.

Die besparingen komen in de vorm van minder parkeerplaatskosten, minder brandstofverbruik, enz.

Hoe groter de doelgroep die hiervan gebruikmaakt, hoe sneller de kost terugverdiend is. Het huidig succes van het plan draagt er toe bij dat het geen meerkost betekent voor Belgacom.

Groene golf


Zijn er bij Belgacom andere inspanningen gebeurd op milieuvlak de laatste jaren?

Geert: Ja, op dat vlak staat men hier niet stil.

Dat gaat van kleine initiatieven, zoals het bannen van plastieken bekertjes bij koffie-automaten, tot grotere investeringen zoals het gebruik van een brandstofcel in plaats van klassieke generatoren voor de opwekking van elektriciteit in onze vestiging in Wemmel.

Ook onze deelname aan het iMove project getuigt van de ambitie om steeds groener te worden.

Thuiswerk, satellietkantoren en lokale inplanting


Zouden jullie eventueel nog zaken veranderd willen zien op sociaal- of milieuvlak?

Geert: Er zijn voor alle duidelijkheid al heel wat maatregelen genomen in de goede richting.

Op mobiliteitsvlak kan men er in bepaalde gevallen ook voor kiezen om (gedeeltelijk) thuis te werken of via satellietkantoren te werken. Echter is het voor leidinggevenden vaak niet evident om mensen te laten thuis- of telewerken.

Sommigen houden liever hun personeel rondom zich of willen een bepaalde bezettingsgraad aanhouden. Het vraagt een bepaalde mentaliteitswijziging.  Doch hier bestaan regels over.

Het is onze rol als vakbond om erop toe te zien dat de afgesproken regels gerespecteerd worden. Ik begrijp ook wel dat het in het belang is van de werknemer om niet full-time thuis te werken, want dan raak je geïsoleerd. We moeten dus op zoek naar een ideale mix.

Ondanks de mogelijkheden die er momenteel zijn en de wetenschap dat het onmogelijk is om dit voor 100% te doen, vind ik toch dat de massale dagelijkse volksverhuis naar Brussel kan verminderd worden, door hier beter over na te denken.

Vroeger was Belgacom veeleer gedecentraliseerd, maar de activiteit was toen ook heel anders: het ging om klassieke telefooncentrales met lokaal onderhoud en lokale klantendiensten. Nu voert men nieuwe technologieën in die minder onderhoud nodig hebben, en die je vanop afstand kunt bedienen.

Lokale inplanting van bijvoorbeeld technische of administratieve helpdesks zou op mobiliteitsvlak een serieuze verbetering kunnen betekenen. Brussel zou de uitzondering moeten worden, en niet de regel.

Dit artikel verscheen in het nieuwe magazine van Arbeid en Milieu vzw.

Lees ook

Andere sites

Zoek op trefwoord

bedrijfsvervoerplannen CAO CPBW duurzame ontwikkeling groene jobs mobiliteit OR

Terug Top