(0)

Selecteer Regio

 • Word ABVV-lid
 • Mijn ABVV
 • E-zine
 • Links
 • PRIVACYVERKLARING VLAAMS ABVV & VZW’’s

  Met deze privacyverklaring willen wij je duidelijk informeren over ons privacybeleid, over de persoonsgegevens die wij gebruiken en waarom dit noodzakelijk is. 

  Goedkeuring en transparantie zijn de basis van alles!

  Het Vlaams ABVV en zijn vzw’s streven ernaar om op een wettelijke en correcte manier om te gaan met al jouw persoonsgegevens. We doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom heel zorgvuldig om met de gegevens die we verwerken over jouw persoon. 

  Het Vlaams ABVV en zijn vzw's bieden een waaier aan van informatie, dienstverlening, vorming, syndicale en socio-culturele activiteiten (…). Om de best mogelijke service te bieden, hebben wij een aantal persoonlijke gegevens nodig van jou als lid, vrijwilliger, militant, (potentiële) klant of geïnteresseerde… Wij hebben uiteraard niet altijd evenveel informatie nodig: zo zal minder informatie gevraagd worden bij het bestellen van een boek dan voor het verzorgen van een dienstverlening zoals loopbaanadvies. We vragen in elk geval nooit meer persoonsgegevens op dan strikt noodzakelijk is.

  Hoe verkrijgen we jouw persoonsgegevens?

  Onze verwerkingen van persoonsgegevens binnen Vlaams ABVV zijn steeds gebaseerd op een grond van wettelijke verplichting, legale gronden en/of je specifieke toestemming. 

  Als ABVV-lid

  Door lid te worden van het ABVV geef je een “alles-in-één” toestemming voor verwerking van je persoonsgegevens in het kader van onze brede waaier aan diensten en activiteiten.

  Lid zijn van een centrale van het ABVV kan verschillende vormen aannemen. Je kan gewoon “lid“ zijn, maar ook militant of een afgevaardigde of ondertussen al gepensioneerd zijn. In welke hoedanigheid ook, willen wij je de best mogelijke informatie, dienstverlening en bijstand bieden en daarom net is het noodzakelijk dat wij een aantal persoonlijke gegevens van jou verwerken.

  Als ABVV-lid heb je recht  op diensten en voordelen die aangeboden worden door je ABVV-gewest en je ABVV-beroepscentrale. Niet-vakbondsleden kunnen hier niet van genieten. 

  Het ABVV, zijn gewesten en beroepscentrales kunnen je als lid zelf contacteren en diensten aanbieden. Omgekeerd kan je hen ook contacteren. Die wederzijdse contactname kan face-to-face gebeuren, via telefoon, via e-mail, via de website... en andere aangeboden contactvormen. Elke contactname kan leiden tot registratie van persoonsgegevens in je ledendossier. Voor deze werkwijze moet je dus geen aparte toestemming geven, want ze vloeit voort uit je lidmaatschap. 

  Wij opteren er dus voor om je lidmaatschap te bundelen in één pakket. Op het moment dat je lid wordt, geef je dan je specifieke toestemming voor deze aanpak. 

  Ook voor leden bieden wij dienstverlening aan die we doen in opdracht van een overheid, zoals de VDAB. Daar waar wij je in opdracht van VDAB bijstaan in je zoektocht naar werk of als erkend loopbaancentrum, zijn wij wettelijk verplicht ook bepaalde persoonsgegevens aan hen door te geven. Je wordt hierover steeds door ons geïnformeerd. Je moet hiervoor geen toestemming geven, omdat de overheid hierbij handelt vanuit haar decretale opdracht en onderdelen kan uitbesteden aan ons of aan andere derden. 

  Als niet-lid

  Daarnaast kan je ook als niet-lid beroep op ons doen. Dit is zeker het geval als wij werken in opdracht van een overheid, zoals bijvoorbeeld de VDAB. Hier gelden dezelfde privacy regels zoals hierboven beschreven voor dienstverlening in opdracht van de overheid.

  We bieden je dezelfde contactvormen aan als aan onze leden. Van zodra je contact neemt voor een dienstverlening geeft dit aanleiding tot registratie van je persoonsgegevens. Dit is nodig  om je nadien verder te contacteren en je probleem of vraag verder te behandelen en/of om te kunnen rapporteren in het kader van onze overheidsopdracht. Je wordt hierover tijdens het contact geinformeerd. In dat geval geef je je gegevens rechtstreeks door door het invullen van documenten, het elektronisch of telefonisch meedelen ervan… 

  Welke persoonsgegevens verwerken wij? 

  Hieronder vind je een opsomming van persoonsgegevens die wij kunnen verzamelen: 

  - Naam, voornaam, geboortedatum, geboorteplaats, geslacht, woonplaats (adres, postcode, plaats), gezinssamenstelling, nationaliteit, origine, moedertaal
  - E-mailadres, telefoonnummer (vast, mobiel) 
  - Lidmaatschap ABVV-gewest, ABVV-centrale en rijksregisternummer
  - Bankrekeningnummer, rekeninguittreksel
  - Arbeider, bediende, werkloos, loopbaanonderbreking, student, interim, ziek, langdurig arbeidsongeschikt enz.
  - Professionele/educatieve informatie zoals loopbaan, werkgeverparitair comité,  baan en werkgelegenheid, onderwijs, opleiding, CV, evaluaties, Training en opleiding
  - Medische informatie in de brede zin
  - Lidmaatschappen van professionele organisaties
  - Getuigenissen en/of foto’s van activiteiten, manifestaties, enz.

  Bijzondere persoonsgegevens zoals lidmaatschap van een vakbond en gegevens van delegees en secretarissen worden verwerkt om onze syndicale werking uit te bouwen. Het rijksregisternummer wordt enkel door Vorming en Actie verwerkt vanuit de wetgeving op het Vlaams Opleidingsverlof (VOV). Andere bijzondere persoonsgegevens zoals aanwezigheid van arbeidshandicap, gezondheidsproblemen, origine en moedertaal worden enkel bevraagd en verwerkt indien belangrijk om de afstand tot de arbeidsmarkt in te schatten, een essentieel element in onze loopbaandienstverlening. Dit gebeurt enkel indien absoluut noodzakelijk voor een kwaliteitsvolle dienstverlening en vanuit een overeenkomst/contract met de overheid (cfr. loopbaandienstverlening, loopbaanbegeleiding, KOPA-opleiding en begeleiding).

  Waarvoor gebruiken we jouw gegevens?

  Wij gebruiken jouw gegevens voor verschillende doelen op vlak van informatie, dienstverlening, vorming, syndicale en socio-culturele activiteiten (…) zoals: 

  - Ledenregistratie in de ruime zin 
  - Het naar jou opsturen van nieuwsbrieven, informatie (ongeacht het formaat)
  - Het aanbieden van downloadbare documenten en een optimaal gebruiksgemak van onze websites garanderen als je die bezoekt
  - Informatie en dienstverlening bieden ivm je loopbaan, de arbeidsmarkt, werk en werkloosheid, je rechten en je plichten… als jongere, werkzoekende, werkende, arbeidsongeschikte, senior, gepensioneerde, (…)
  - Het aanbieden en je laten deelnemen aan erkende loopbaanbegeleiding met loopbaancheques
  - Het aanbieden van en je laten deelnemen aan vorming als militant, delegee, werkloze… 
  - Het aanbieden van en je laten deelnemen aan socio-culturele activiteiten 
  - Syndicale ondersteuning en bijstand in brede zin 
  - Syndicale werking in brede zin
  - Verzekering van vrijwilligers 
  - Beheer en uitvoeren van betalingen, boekhouding
  - Vzw-beleid
  - Subsidiëringsvoorwaarden van de overheid
  - Communicatie over onze werking en activiteiten
  - Campagnes

  Hoe lang houden wij jouw persoonsgegevens bij?

  Wij houden gegevens bij zolang dat nodig is voor het doel waarvoor ze verzameld zijn. Hoelang wij jouw gegevens bijhouden is gebaseerd op volgende invalshoeken:

  - De wettelijke verplichtingen die wij moeten nakomen
  - De duurtijd van je lidmaatschap bij ABVV
  - De duurtijd van je engagement bij ABVV en zijn vzw's
  - Het voor jou eenvoudig maken als je na een onderbreking toch opnieuw wil aansluiten
  - De aard van de geboden service en eventuele nazorg die wij willen bieden, ook al ben je geen lid meer 
  - Jouw recht om gegevens te laten wissen 
  - De duurtijd voorgeschreven door de overheidsverplichting

  Concreet zijn de algemene bewaartermijnen: 

  - Lidmaatschap: 5 jaar na melding einde lidmaatschap.
  - Inschrijving activiteit of aankoop publicatie: 1 jaar na initiële inschrijving opdat je bij een nieuwe inschrijving of bestelling niet opnieuw al je gegevens moet doorgeven.
  - Boekhoudkundige documenten: maximaal 10 jaar na afsluiting boekjaar.
  - Sociaal-cultureel werk: maximaal 10 jaar of 2 beleidsperiodes in functie van overheidscontrole. 
  - Loopbaancentrum: 10 jaar.
  - Overheidsopdracht (bv. VDAB, WSE, …): 10 jaar.
  - Beeldmateriaal: archivering na 10 jaar.
  - Toestemming via toestemmingsformulieren: per formulier bepaald

  Wie heeft zicht op jouw gegevens?

  Binnen het Vlaams ABVV en zijn vzw’s hebben alleen die medewerkers toegang tot jouw persoonsgegevens, als ze er binnen hun takenpakket de verantwoordelijkheid  toe hebben om persoonsgegevens te verwerken of te raadplegen. Zij zijn uiteraard gebonden aan geheimhouding.

  Wij delen persoonsgegevens enkel met interne en externe diensten waar wij mee samenwerken als dat noodzakelijk is voor het doel waarvoor we de gegevens verzameld hebben. We zien er dan ook op toe dat ook zij zich aan alle wetgeving houden en correct met jouw gegevens omgaan. We sloten met deze verwerkers sluitende overeenkomsten volgens de wettelijke voorschriften, die garanties bieden over geheimhouding en beveiliging van persoonsgegevens.

  Diensten en organisaties waarmee wij samenwerken:

  - ABVV-gewesten en -centrales
  - Vlaamse overheidsdiensten zoals VDAB of Departement SCW en/of WSE
  - Ziekenfonds
  - OCMW’s  
  - Banken en verzekeringsmaatschappijen
  - IT-diensten en externe programmeurs
  - Drukkerijen
  - Surveybedrijven voor tevredenheidsmetingen
  - Mailingbedrijven of platformen 
  - Organisaties voor vorming en training 
  - Communicatiebedrijven 
  - Werkgevers 

  Wij hanteren strikte regels!

  Wij streven een optimaal beveiligingsniveau na en engageren ons tot de volgende strikte regels:

  - Alle verwerkingen zijn op een wettelijk voorgeschreven basis gedocumenteerd en je kan hier steeds inzake in hebben.
  - Er is steeds een wettelijke grond of toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens.
  - We vermelden je steeds transparant welke de verwerkingen zijn en waarvoor ze dienen.
  - We verrichten geen andere dan de opgesomde verwerkingen.
  - De doelstelling van elke verwerking is steeds duidelijk.
  - We gebruiken niet meer persoonsgegevens dan nodig voor de bedoelde verwerkingen.
  - We zorgen steeds voor accurate en beschikbare persoonsgegevens.
  - We houden persoonsgegevens bij volgens strikt omschreven regels.
  - We hanteren voor onszelf alsook voor elke verwerker strikte regels aangaande technische en organisatorische maatregelen, teneinde je persoonsgegevens steeds veilig te houden.
  - Je kan steeds vragen stellen en je rechten op inzage e.d. uitvoeren.
  - We hanteren volledige openheid naar toezichthouders.
  - Anomalieën melden wij steeds aan de toezichthouder.

  Wij voorzien een sterke beveiliging, daar mag je op rekenen

  We nodigen je uit om de rubriek “technische maatregelen” te lezen onderaan, indien je meer informatie wenst over de technische en organisatorische maatregelen die wij voorzien om je persoonsgegevens op de meest veilige wijze te behandelen

  Je hebt rechten!

  Wij hanteren maximale transparantie en je kan bij ons terecht met alle vragen over het gebruik van jouw persoonsgegevens binnen het Vlaams ABVV en zijn vzw's.

  Zoals voorzien in de GDPR-wetgeving, kan je toegang krijgen tot de persoonsgegevens waarvoor wij verwerkingsverantwoordelijke zijn. Je kan inzage krijgen, gegevens laten corrigeren, schrappen, je verzetten tegen verwerkingen alsook heb je het recht om het gebruik van jouw gegevens te beperken. 

  Er zijn enkele uitzonderingen:

  - Sommige gegevens moeten wij wettelijk bewaren of doorgeven aan de overheid.
  - De persoonsgegevens die wij verwerken in kader van een opdracht van een overheidsdienst zoals VDAB, blijven eigendom van VDAB. Voor het uitoefenen van je rechten kan je terecht bij de betrokken overheidsdienst. Je zal hierover bij de aanvang van de dienstverlening geïnformeerd worden. 

  Heb je vragen? 

  We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als je vragen hebt over ons privacybeleid, jouw inzagerecht wilt gebruiken, bezwaar aantekenen tegen de opgeslagen gegevens voor verdere verwerkingen of je gegevens wilt wissen, wijzigen of overdragen, kan je contact opnemen met de DPO van het Vlaams ABVV:

  Vlaams ABVV tav DPO
  Hoogstraat 42, 1000 Brussel 
  dpo@vlaamsabvv.be

  Hierna volgt nog informatie over ons cookie-beleid, sociale media en technische beveiliging van je persoonsgegevens.


  Technische maatregelen voor de beveiliging

  Wij nemen maatregelen om ervoor te zorgen dat je gegevens veilig opgeslagen zijn:

  - Alle medewerkers die namens het Vlaams ABVV en zijn vzw's van je gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan de deontologische geheimhouding ervan. De betrokken medewerkers zijn geïnformeerd en opgeleid over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.
  - Ons intern netwerk en bijhorend datacenter waarin je persoonsgegevens opgeslagen worden,  bevinden zich in een van het internet afgeschermde omgeving, die bewaakt wordt door aangepaste technologieën (firewall).
  - We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op onze computersystemen die verbonden zijn met het interne netwerk.
  - Er zijn toegangscontroles om informatie te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, wijzigingen of verwijdering, al dan niet opzettelijk veroorzaakt.
  - Er zijn maatregelen van kracht met oog op brand- en diefstalpreventie binnen onze gebouwen. De aanwezige servers zijn fysiek en logisch beveiligd.
  - Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.
  - We pseudonimiseren, verwijderen gegevens en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als de noodzaak zich stelt.
  - We evalueren regelmatig onze beveiligingsmaatregelen en sturen bij waar nodig. 
  - Rollen en verantwoordelijkheden inzake informatiebeveiliging zijn gedefinieerd teneinde te garanderen dat alle beveiligingsactiviteiten worden uitgevoerd.
  - Alle vereiste documentatie, zoals beleidsregels, standaarden, procedures en richtlijnen, is aanwezig om de beveiliging te ondersteunen. Die documentatie wordt regelmatig herzien.


  Cookies op onze websites 

  Wat is een cookie? 

  Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens het surfen op een website vanop je computer, tablet, smartphone… gegevens bijhoudt gedurende een tijd. Bij een volgend bezoek aan die site worden die gegevens herkend en gelezen. Op die manier kunnen bijvoorbeeld je voorkeuren ingesteld bij een vorig bezoek automatisch worden hernomen.

  De websites van het Vlaams ABVV en zijn vzw’s maken zelf beperkt gebruik van cookies.

  Het gaat daarbij om functionele cookies. Dit doen we om je  surfervaring te verbeteren. Zo onthouden we voor welk kantoor je  laatst de openingsuren hebt opgezocht op de site. Bij een volgend bezoek tonen we je dan meteen de openingsuren van dit kantoor.
  En om controle cookies. Deze onthouden uw toestemming of weigering.

  We maken ook gebruik van plug-ins (invoegtoepassingen) van derden om bepaalde zaken op de site te tonen. Deze plug-ins kunnen cookies veroorzaken eigen aan de toepassing.

  We gebruiken de plug-ins van:

  • Issuu
   via de Issuu plug-in maken we onze brochures en andere gedrukte media via de website toegankelijk en doorbladerbaar.
    
  • YouTube
   via de YouTube (onderdeel van Google Inc.) plug-in worden YouTube video materiaal raadpleegbaar op onze site zonder dat je naar YouTube zelf moet springen.
    
  • Vimeo
   via de plug-in van Vimeo kan je je video materiaal bekijken rechtstreeks op onze site.
    
  • Google Analytics
   via Google Analytics proberen we zicht te krijgen op hoe onze site wordt gebruikt, welke pagina’s vooral worden bekeken, …

  Je vindt uitleg over deze cookies op de site van de aanbieder in kwestie. 

  Cookies verwijderen of blokkeren

  Jouw cookies-instellingen kan je ten alle tijden aanpassen of verwijderen. In het menu van je browser onder ‘opties’ of ‘voorkeuren’ kan je wijzigingen opslaan. Dit moet je doen op elk apparaat waarmee je websites bezoekt.

  Voor het goed gebruik van onze site is het aangeraden cookies actief te laten.

  Wijzigingen

  Het Vlaams ABVV kan deze cookie-verklaring wijzigen. De laatste versie is steeds terug te vinden op de websites. 

  De laatste wijziging gebeurde op 05/06/2018.


  Social media beleid 

  Wij willen een moderne vakbond zijn en daarom gebruiken wij de mogelijkheden die geboden worden door de diverse sociale media. Meer nog, als vakbond zien wij het als onze plicht je te kunnen informeren over trends, gebeurtenissen, acties, evoluties in de arbeidsmarkt. We willen je ook toelaten om als lid al deze informatie te delen met je eigen netwerk. 

  Zo voorzien wij mogelijks “knoppen” op onze websites die je toelaten om bepaalde webpagina’s te beoordelen en/of te delen op sociale netwerken zoals Facebook en Twitter. De werking van deze “knoppen” is technisch geregeld door de respectievelijke sociale media bedrijven.

  Wij raden je aan om de privacyverklaring van de sociale media-aanbieders, waarop je bent aangesloten, na te lezen. Zo krijg je zicht op wat deze sociale media bedrijven via cookies doen met je (persoons)gegevens.

  Het is een feit dat vele van deze sociale media bedrijven zoals LinkedIn, Twitter, Facebook en Google+ overzeese (Amerikaanse) bedrijven zijn. Echter, zij zijn evenzeer als wij onderworpen aan de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming. In de praktijk doen zij dit via verklaringen in hun respectievelijke privacy policy en verwijzen zij naar de principes van de “EU-US Privacy Shield” die zij hebben ondertekend. 

  Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.


   

 • Privacyverklaring

Marcinelle: hommage aan de Vlaamse mijnwerkers

20/04/2012 - Speech van Caroline Copers in Marcinnelle, bij de herdenking van de 33 Vlaamse mijnwerkers die bij de mijnramp van 1956 stierven.


Bij de mijnramp in Marcinelle – op 8 augustus 1956 – stierven ook 33 Vlaamse mijnwerkers. Na de Italianen en de Walen waren zij de grootste groep slachtoffers.

Ter gelegenheid van de 10de verjaardag van de herdinkingssite Le Bois du Cazier in Marcinelle wil het ABVV dit stukje ‘vergeten’ geschiedenis mee onder de aandacht brengen. Als eerbetoon aan de tienduizenden Vlamingen die destijds in het welvarende Wallonië aan het werk konden gaan.

Hieronder leest u de toespraak die Caroline Copers, algemeen secretaris van het Vlaams ABVV, bij de herdenking op 20 april 2012 hield.
 

Waarde kameraden,

Beste allen hier aanwezig op deze bijzondere dag, de vrienden uit Betekom, de collega’s uit Charleroi en elders …

Dit is voor velen onder ons niet het eerste bezoek aan deze bijzondere site. Maar er zijn vele redenen waarom Le Bois du Cazier ook voor Vlamingen zo belangrijk is en blijft.

1. Arm Vlaanderen

Vlaanderen lijkt vandaag een belangrijk deel van zijn sociale geschiedenis vergeten te zijn.

De geschiedenis zoals beschreven in het boek van August Dewinne: Door Arm Vlaanderen. Toen Vlamingen niet alleen in eigen land op zoek gingen naar een beter leven, maar ook massaal emigreerden naar het buitenland.

August Dewinne, journalist en later hoofdredacteur van de Waalse socialistische krant Le Peuple trok naar Gent, Zele, Lokeren, Aalst en Ronse, naar Brugge en Moeskroen, naar de kustvissers en de scheldedorpen …

Het boek dat Dewinne publiceerde, beschreef niet alleen de schrijnende sociale toestanden in de Vlaamse fabrieken en huisindustrie, maar bracht ook hulde aan die Vlaamse socialisten die in zeer moeilijke omstandigheden de strijd aangingen tegen het klerikale en kapitalistische juk. Dat het er zo erg aan toe ging in het Vlaanderen dat begon te industrialiseren, was bij Waalse en Brusselse socialisten niet gekend.

Voor Dewinne en voor Edward Anseele lag de wereld open: als zelfs in het arme Vlaanderen het socialisme voet aan grond kreeg, wat konden dan de Waalse socialisten - rijker en sterker - dan niet allemaal realiseren? Maar vooral: wat konden we samen! Welke krachten konden we samen ontwikkelen!

Dewinne beschrijft daarnaast ook het leven van de Fransmans: de Vlamingen die in het Noorden van Frankrijk gingen werken om de oogst of de suikerbieten binnen te halen. Zij waren maanden van huis en probeerden op deze manier aan de werkloosheid in de textiel te ontsnappen. Naast de Fransmans beschrijft hij de Vlamingen die in de spinnerijen van het Franse Roubaix of Tourcoing gingen werken, en de duizenden Vlamingen die in de Waalse steenkoolmijnen en fabrieken aan het werk waren.

Die zoektocht in eigen land naar een beter leven is in feite de geschiedenis van de Walenmannen. Het is de geschiedenis van duizenden Vlamingen die uit West- en Oost-Vlaanderen, Brabant en Limburg, naar de Waalse mijnen trokken. Velen onder hen pendelden dagelijks. Vele anderen bleven in logementshuizen ter plaatse. Zoals Chinese of Zuid-Afrikaanse mijnwerkers vandaag nog steeds doen…. Moeten doen, omdat ze dikwijls geen andere keuze hebben.

Deze Walenmannen waren in het begin niet zo graag gezien. Ze werden bekeken als onruststokers, drinkebroers, lastig volk dus. Toch werden ze gaandeweg opgenomen in de lokale gemeenschappen en vandaag kennen we vele Bekende Walen met Vlaamse familienamen. Denk maar aan Onckelinckx, Cools, Uyttendaele, Reynders… of aan onze waalse FGTB-collega’s Van Daele, Oosterhuyzen en andere …

Ook na de Tweede Wereldoorlog was de werkloosheid in Vlaanderen opnieuw hoog. De Waalse industrie was in volle bloei en opnieuw gingen vele Vlamingen in Wallonie aan de slag. In 1954 werkten er alleen al in de Waalse mijnen 20.000 Vlamingen.

Toch blijft dit deel van onze sociale geschiedenis bij velen - en zeker bij vele jonge mensen - grotendeels onbekend. In een Vlaanderen waar rechts de taalgrens als een echte grens voorstelt, is er maar weinig begrip voor het feit dat solidariteit tussen de diverse gewesten nog steeds belangrijk is en blijft.

Gelukkig zijn er ook andere stemmen te horen.

Pascal Verbeken schreef enkele jaren geleden een prachtig boek onder de titel Arm Wallonie, waarin hij heel wat gegevens in een correct perspectief plaatst en vele clichés doorprikt.

Ondertussen heeft hij opnieuw een boek uit dat alweer een stuk van onze sociale geschiedenis opfrist, aan de hand van één private spoorlijn. Het boek heeft als titel Grand Central Belge, de 19de eeuwse spoorlijn die Wallonië met Vlaanderen verbond - van Treignes over Olloy en Marienbourg naar Charleroi naar Antwerpen.

Ook Guido Fonteyn, ex-journalist en Walloniëkenner en -liefhebber laat gelukkig al eens een andere stem horen. Maar het blijft een feit dat zolang we in cliches over elkaar denken - en dat doen we echt wel aan beide kanten van de taalgrens - de mentale afstand tussen ons altijd maar groter dreigt te worden. En dat is geen goede evolutie.

2. De mijnramp in Marcinelle

Vandaag willen we als Vlaams ABVV in de eerste plaats alle slachtoffers van de ramp van 1956 herdenken. We weten dat hier 262 mensen van 12 diverse nationaliteiten om het leven zijn gekomen, de meerderheid Italiaanse mijnwerkers. Slechts 13 mijnwerkers zullen de ramp overleven.

Maar vandaag willen we in het bijzonder ook ons respect betuigen aan de 33 Vlamingen die hier gestorven zijn. En aan alle Vlaamse mijnwerkers die destijds in het welvarende Wallonie aan het werk konden gaan.

Op basis van een studie van het Institut Solvay, van de hand van de Luikse sociologieprofessor Ernest Mahaim, lezen we allerlei gedetailleerde informatie over de tewerkstelling vanuit Vlaanderen naar de industriële bekkens in Wallonie, meer bepaald aan de hand van de verkoop van treintickets en abonnementen in 1908... Enkele voorbeelden zijn hier op zijn plaats.

Zo reisden naar Luik arbeiders uit Leopoldsburg, Tessenderlo, Diest, Scherpenheuvel, Zonhoven, Hasselt. Limburg en Brabant met andere woorden.

La Louvière ontving arbeiders uit Geeraardsbergen, Tollembeek, Ninove, maar ook Sint-Niklaas, Waregem of Torhout.

Naar Charleroi gingen mensen uit Aarschot, Leuven, Brugge, Geeraardsbergen, Zottegem.

Chatelineau kreeg arbeiders over de vloer uit Wervik, Tienen, Hoegaarden, Waterloo.

In 1903 werkten er in de koolmijnen 140.000 mannen én vrouwen! 37.000 arbeiders werkten in de steengroeven. En 30.000 in de staalindustrie.

Met andere woorden: het verhaal van Arm Vlaanderen was geen fait divers maar een verhaal van veel miserie, hard labeur, lange dagen en zware arbeid.

Dat we als Vlaams ABVV vandaag een herdenkingsplaat willen onthullen voor alle Vlaamse mijnwerkers in Wallonië, onderlijnt het belang dat we aan deze gemeenschappelijke geschiedenis hechten.

Samen met ons is er een delegatie aanwezig uit de gemeente Betekom. Uit de geciteerde voorbeelden is duidelijk gebleken dat vele slachtoffers uit jullie regio afkomstig was. Uit de studie van professor Mahaim blijkt bovendien dat de tewerkstelling in Wallonie vanuit jullie regio vele decennia heeft aangehouden.

Echter, niet alleen de sociale geschiedenis is belangrijk.

Ook de aanleiding tot de ramp die hier in 1956 plaatsvond is belangrijk. Niet alleen herdenken we de slachtoffers. Maar de kroniek van een aangekondigde mijnramp, de onveilige werkomstandigheden, de verouderde mijn, het winstbejag … dit alles verdient onderlijnd te worden, een week voor de internationale dag van de arbeidsongevallen.

Het boek Tutti Cadaveri, geschreven door Paul Lootens en Marie-Louise De Rouck, heeft de verdienste uit te diepen hoe deze ramp is kunnen gebeuren en hoe er vervolgens verder werd mee omgesprongen. En dit boek geeft een ontluisterend beeld over verantwoordelijkheden en onbegrepen lessen voor de toekomst. Dit zijn belangrijke aspecten die eveneens verbonden moeten blijven aan deze site, die politiek en syndicaal onder de aandacht moeten blijven.

De aanwezige gasten uit Betekom kennen de verhalen die in de getroffen families werden verteld. Kennen de slechte werkomstandigheden, de onveiligheid, de onwil van de toenmalige directie om zorg te dragen voor de eigen werknemers.

De toenmalige minister van Economische Zaken stelde dat niets of niemand zijn verantwoordelijkheid zou kunnen ontlopen. Op het proces van Marcinelle waren er 109 burgerlijke partijen op zoek naar de waarheid. Het proces verzonk in een patronale mist van technische details en uiteindelijk werd quasi iedereen vrijgesproken.

Ook daarom zijn we vandaag hier. Om niet alleen de 33 Vlamingen, maar alle Vlaamse mijnwerkers én alle slachtoffers van Le Bois Du Cazier te eren en ons respect te betuigen. Uit de geschiedenis worden zelden de juiste lessen getrokken. Kijk maar naar de mijnrampen die tot op vandaag gebeuren, overal ter wereld…. Omdat winstbejag nog steeds belangrijker wordt geacht dan veilige werkomstandigheden. Omdat in vele landen werknemers nog steeds wegwerpmateriaal zijn.

3. De zesde staatshervorming

Er is naast de sociale geschiedenis en het belang van Tutti Cadaveri nog een derde boodschap van belang. En daarmee wil ik me uitdrukkelijk richten tot de Waalse collega’s hier aanwezig.

Vandaag staan we, ook als ABVV, voor de operationalisering van de zesde staatshervorming. Als sociale partners zijn we elk in onze respectievelijke regio’s betrokken bij de vormgeving van de overheveling van bevoegdheden en tekenen we gezamenlijk een nieuwe toekomst uit.

Fundamenteel blijft voor het Vlaams ABVV de solidariteit tussen ons allen. Voor ons noch voor jullie is de taalgrens een echte landsgrens. Sociale strijd is niet alleen hier, maar ook in Vlaanderen geleverd. Maar doorheen die decennia van sociale strijd zijn we altijd solidair geweest met elkaar. En die strijd is ook vandaag nog steeds noodzakelijk.

Het zogezegd rijke Vlaanderen van vandaag vergeet al te gemakkelijk zijn eigen geschiedenis. Vergeet hoe het Arm Vlaanderen uit de 19de en eerste helft van de 20ste eeuw er echt uitzag. Het zogezegd rijke Vlaanderen heeft het niet begrepen op buitenlandse mensen die een beter leven zoeken voor zichzelf en hun kinderen.

Economische migratie staat trouwens ook op de agenda van de 6de staatshervorming. Willen we op onze beurt kansen geven aan mensen, zoals Wallonië aan velen kansen gegeven heeft op een moment van welvarendheid en nood aan werkkrachten? Of zullen we in Vlaanderen aan cherrypicking doen en alleen die migranten aantrekken die we kunnen gebruiken en de anderen de deur voor de neus dichtslaan?

Willen we de staatshervorming aangrijpen als een belangrijk historisch moment om ons maatschappijmodel vorm te geven, dan zal het belangrijk zijn onze eigen sociale geschiedenis in het achterhoofd te houden.

Maar nog belangrijker zal het zijn dat we, in onze respectievelijke onderhandelingen met onze respectievelijke regeringen, maximaal die stevige solidariteit blijven aanhouden en verdedigen.

Namens het Vlaams ABVV kan ik jullie allen alvast bevestigen dat dat onze eerste en voornaamste doelstelling zal zijn.

Caroline Copers
Marcinelle, 20 april 2012

Downloads

Lees ook

Andere sites

Zoek op trefwoord

socialisme solidariteit staatshervorming

Terug Top