(0)

Selecteer Regio

 • Ik wil lid worden
 • Voor je vrije tijd
 • E-zine
 • Links
 • PRIVACYVERKLARING VLAAMS ABVV & VZW’’s

  Met deze privacyverklaring willen wij je duidelijk informeren over ons privacybeleid, over de persoonsgegevens die wij gebruiken en waarom dit noodzakelijk is. 

  Goedkeuring en transparantie zijn de basis van alles!

  Het Vlaams ABVV en zijn vzw’s streven ernaar om op een wettelijke en correcte manier om te gaan met al jouw persoonsgegevens. We doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom heel zorgvuldig om met de gegevens die we verwerken over jouw persoon. 

  Het Vlaams ABVV en zijn vzw's bieden een waaier aan van informatie, dienstverlening, vorming, syndicale en socio-culturele activiteiten (…). Om de best mogelijke service te bieden, hebben wij een aantal persoonlijke gegevens nodig van jou als lid, vrijwilliger, militant, (potentiële) klant of geïnteresseerde… Wij hebben uiteraard niet altijd evenveel informatie nodig: zo zal minder informatie gevraagd worden bij het bestellen van een boek dan voor het verzorgen van een dienstverlening zoals loopbaanadvies. We vragen in elk geval nooit meer persoonsgegevens op dan strikt noodzakelijk is.

  Hoe verkrijgen we jouw persoonsgegevens?

  Onze verwerkingen van persoonsgegevens binnen Vlaams ABVV zijn steeds gebaseerd op een grond van wettelijke verplichting, legale gronden en/of je specifieke toestemming. 

  Als ABVV-lid

  Door lid te worden van het ABVV geef je een “alles-in-één” toestemming voor verwerking van je persoonsgegevens in het kader van onze brede waaier aan diensten en activiteiten.

  Lid zijn van een centrale van het ABVV kan verschillende vormen aannemen. Je kan gewoon “lid“ zijn, maar ook militant of een afgevaardigde of ondertussen al gepensioneerd zijn. In welke hoedanigheid ook, willen wij je de best mogelijke informatie, dienstverlening en bijstand bieden en daarom net is het noodzakelijk dat wij een aantal persoonlijke gegevens van jou verwerken.

  Als ABVV-lid heb je recht  op diensten en voordelen die aangeboden worden door je ABVV-gewest en je ABVV-beroepscentrale. Niet-vakbondsleden kunnen hier niet van genieten. 

  Het ABVV, zijn gewesten en beroepscentrales kunnen je als lid zelf contacteren en diensten aanbieden. Omgekeerd kan je hen ook contacteren. Die wederzijdse contactname kan face-to-face gebeuren, via telefoon, via e-mail, via de website... en andere aangeboden contactvormen. Elke contactname kan leiden tot registratie van persoonsgegevens in je ledendossier. Voor deze werkwijze moet je dus geen aparte toestemming geven, want ze vloeit voort uit je lidmaatschap. 

  Wij opteren er dus voor om je lidmaatschap te bundelen in één pakket. Op het moment dat je lid wordt, geef je dan je specifieke toestemming voor deze aanpak. 

  Ook voor leden bieden wij dienstverlening aan die we doen in opdracht van een overheid, zoals de VDAB. Daar waar wij je in opdracht van VDAB bijstaan in je zoektocht naar werk of als erkend loopbaancentrum, zijn wij wettelijk verplicht ook bepaalde persoonsgegevens aan hen door te geven. Je wordt hierover steeds door ons geïnformeerd. Je moet hiervoor geen toestemming geven, omdat de overheid hierbij handelt vanuit haar decretale opdracht en onderdelen kan uitbesteden aan ons of aan andere derden. 

  Als niet-lid

  Daarnaast kan je ook als niet-lid beroep op ons doen. Dit is zeker het geval als wij werken in opdracht van een overheid, zoals bijvoorbeeld de VDAB. Hier gelden dezelfde privacy regels zoals hierboven beschreven voor dienstverlening in opdracht van de overheid.

  We bieden je dezelfde contactvormen aan als aan onze leden. Van zodra je contact neemt voor een dienstverlening geeft dit aanleiding tot registratie van je persoonsgegevens. Dit is nodig  om je nadien verder te contacteren en je probleem of vraag verder te behandelen en/of om te kunnen rapporteren in het kader van onze overheidsopdracht. Je wordt hierover tijdens het contact geinformeerd. In dat geval geef je je gegevens rechtstreeks door door het invullen van documenten, het elektronisch of telefonisch meedelen ervan… 

  Welke persoonsgegevens verwerken wij? 

  Hieronder vind je een opsomming van persoonsgegevens die wij kunnen verzamelen: 

  - Naam, voornaam, geboortedatum, geboorteplaats, geslacht, woonplaats (adres, postcode, plaats), gezinssamenstelling, nationaliteit, origine, moedertaal
  - E-mailadres, telefoonnummer (vast, mobiel) 
  - Lidmaatschap ABVV-gewest, ABVV-centrale en rijksregisternummer
  - Bankrekeningnummer, rekeninguittreksel
  - Arbeider, bediende, werkloos, loopbaanonderbreking, student, interim, ziek, langdurig arbeidsongeschikt enz.
  - Professionele/educatieve informatie zoals loopbaan, werkgeverparitair comité,  baan en werkgelegenheid, onderwijs, opleiding, CV, evaluaties, Training en opleiding
  - Medische informatie in de brede zin
  - Lidmaatschappen van professionele organisaties
  - Getuigenissen en/of foto’s van activiteiten, manifestaties, enz.

  Bijzondere persoonsgegevens zoals lidmaatschap van een vakbond en gegevens van delegees en secretarissen worden verwerkt om onze syndicale werking uit te bouwen. Het rijksregisternummer wordt enkel door Vorming en Actie verwerkt vanuit de wetgeving op het Vlaams Opleidingsverlof (VOV). Andere bijzondere persoonsgegevens zoals aanwezigheid van arbeidshandicap, gezondheidsproblemen, origine en moedertaal worden enkel bevraagd en verwerkt indien belangrijk om de afstand tot de arbeidsmarkt in te schatten, een essentieel element in onze loopbaandienstverlening. Dit gebeurt enkel indien absoluut noodzakelijk voor een kwaliteitsvolle dienstverlening en vanuit een overeenkomst/contract met de overheid (cfr. loopbaandienstverlening, loopbaanbegeleiding, KOPA-opleiding en begeleiding).

  Waarvoor gebruiken we jouw gegevens?

  Wij gebruiken jouw gegevens voor verschillende doelen op vlak van informatie, dienstverlening, vorming, syndicale en socio-culturele activiteiten (…) zoals: 

  - Ledenregistratie in de ruime zin 
  - Het naar jou opsturen van nieuwsbrieven, informatie (ongeacht het formaat)
  - Het aanbieden van downloadbare documenten en een optimaal gebruiksgemak van onze websites garanderen als je die bezoekt
  - Informatie en dienstverlening bieden ivm je loopbaan, de arbeidsmarkt, werk en werkloosheid, je rechten en je plichten… als jongere, werkzoekende, werkende, arbeidsongeschikte, senior, gepensioneerde, (…)
  - Het aanbieden en je laten deelnemen aan erkende loopbaanbegeleiding met loopbaancheques
  - Het aanbieden van en je laten deelnemen aan vorming als militant, delegee, werkloze… 
  - Het aanbieden van en je laten deelnemen aan socio-culturele activiteiten 
  - Syndicale ondersteuning en bijstand in brede zin 
  - Syndicale werking in brede zin
  - Verzekering van vrijwilligers 
  - Beheer en uitvoeren van betalingen, boekhouding
  - Vzw-beleid
  - Subsidiëringsvoorwaarden van de overheid
  - Communicatie over onze werking en activiteiten
  - Campagnes

  Hoe lang houden wij jouw persoonsgegevens bij?

  Wij houden gegevens bij zolang dat nodig is voor het doel waarvoor ze verzameld zijn. Hoelang wij jouw gegevens bijhouden is gebaseerd op volgende invalshoeken:

  - De wettelijke verplichtingen die wij moeten nakomen
  - De duurtijd van je lidmaatschap bij ABVV
  - De duurtijd van je engagement bij ABVV en zijn vzw's
  - Het voor jou eenvoudig maken als je na een onderbreking toch opnieuw wil aansluiten
  - De aard van de geboden service en eventuele nazorg die wij willen bieden, ook al ben je geen lid meer 
  - Jouw recht om gegevens te laten wissen 
  - De duurtijd voorgeschreven door de overheidsverplichting

  Concreet zijn de algemene bewaartermijnen: 

  - Lidmaatschap: 5 jaar na melding einde lidmaatschap.
  - Inschrijving activiteit of aankoop publicatie: 1 jaar na initiële inschrijving opdat je bij een nieuwe inschrijving of bestelling niet opnieuw al je gegevens moet doorgeven.
  - Boekhoudkundige documenten: maximaal 10 jaar na afsluiting boekjaar.
  - Sociaal-cultureel werk: maximaal 10 jaar of 2 beleidsperiodes in functie van overheidscontrole. 
  - Loopbaancentrum: 10 jaar.
  - Overheidsopdracht (bv. VDAB, WSE, …): 10 jaar.
  - Beeldmateriaal: archivering na 10 jaar.
  - Toestemming via toestemmingsformulieren: per formulier bepaald

  Wie heeft zicht op jouw gegevens?

  Binnen het Vlaams ABVV en zijn vzw’s hebben alleen die medewerkers toegang tot jouw persoonsgegevens, als ze er binnen hun takenpakket de verantwoordelijkheid  toe hebben om persoonsgegevens te verwerken of te raadplegen. Zij zijn uiteraard gebonden aan geheimhouding.

  Wij delen persoonsgegevens enkel met interne en externe diensten waar wij mee samenwerken als dat noodzakelijk is voor het doel waarvoor we de gegevens verzameld hebben. We zien er dan ook op toe dat ook zij zich aan alle wetgeving houden en correct met jouw gegevens omgaan. We sloten met deze verwerkers sluitende overeenkomsten volgens de wettelijke voorschriften, die garanties bieden over geheimhouding en beveiliging van persoonsgegevens.

  Diensten en organisaties waarmee wij samenwerken:

  - ABVV-gewesten en -centrales
  - Vlaamse overheidsdiensten zoals VDAB of Departement SCW en/of WSE
  - Ziekenfonds
  - OCMW’s  
  - Banken en verzekeringsmaatschappijen
  - IT-diensten en externe programmeurs
  - Drukkerijen
  - Surveybedrijven voor tevredenheidsmetingen
  - Mailingbedrijven of platformen 
  - Organisaties voor vorming en training 
  - Communicatiebedrijven 
  - Werkgevers 

  Wij hanteren strikte regels!

  Wij streven een optimaal beveiligingsniveau na en engageren ons tot de volgende strikte regels:

  - Alle verwerkingen zijn op een wettelijk voorgeschreven basis gedocumenteerd en je kan hier steeds inzake in hebben.
  - Er is steeds een wettelijke grond of toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens.
  - We vermelden je steeds transparant welke de verwerkingen zijn en waarvoor ze dienen.
  - We verrichten geen andere dan de opgesomde verwerkingen.
  - De doelstelling van elke verwerking is steeds duidelijk.
  - We gebruiken niet meer persoonsgegevens dan nodig voor de bedoelde verwerkingen.
  - We zorgen steeds voor accurate en beschikbare persoonsgegevens.
  - We houden persoonsgegevens bij volgens strikt omschreven regels.
  - We hanteren voor onszelf alsook voor elke verwerker strikte regels aangaande technische en organisatorische maatregelen, teneinde je persoonsgegevens steeds veilig te houden.
  - Je kan steeds vragen stellen en je rechten op inzage e.d. uitvoeren.
  - We hanteren volledige openheid naar toezichthouders.
  - Anomalieën melden wij steeds aan de toezichthouder.

  Wij voorzien een sterke beveiliging, daar mag je op rekenen

  We nodigen je uit om de rubriek “technische maatregelen” te lezen onderaan, indien je meer informatie wenst over de technische en organisatorische maatregelen die wij voorzien om je persoonsgegevens op de meest veilige wijze te behandelen

  Je hebt rechten!

  Wij hanteren maximale transparantie en je kan bij ons terecht met alle vragen over het gebruik van jouw persoonsgegevens binnen het Vlaams ABVV en zijn vzw's.

  Zoals voorzien in de GDPR-wetgeving, kan je toegang krijgen tot de persoonsgegevens waarvoor wij verwerkingsverantwoordelijke zijn. Je kan inzage krijgen, gegevens laten corrigeren, schrappen, je verzetten tegen verwerkingen alsook heb je het recht om het gebruik van jouw gegevens te beperken. 

  Er zijn enkele uitzonderingen:

  - Sommige gegevens moeten wij wettelijk bewaren of doorgeven aan de overheid.
  - De persoonsgegevens die wij verwerken in kader van een opdracht van een overheidsdienst zoals VDAB, blijven eigendom van VDAB. Voor het uitoefenen van je rechten kan je terecht bij de betrokken overheidsdienst. Je zal hierover bij de aanvang van de dienstverlening geïnformeerd worden. 

  Heb je vragen? 

  We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als je vragen hebt over ons privacybeleid, jouw inzagerecht wilt gebruiken, bezwaar aantekenen tegen de opgeslagen gegevens voor verdere verwerkingen of je gegevens wilt wissen, wijzigen of overdragen, kan je contact opnemen met de DPO van het Vlaams ABVV:

  Vlaams ABVV tav DPO
  Hoogstraat 42, 1000 Brussel 
  dpo@vlaamsabvv.be

  Hierna volgt nog informatie over ons cookie-beleid, sociale media en technische beveiliging van je persoonsgegevens.


  Technische maatregelen voor de beveiliging

  Wij nemen maatregelen om ervoor te zorgen dat je gegevens veilig opgeslagen zijn:

  - Alle medewerkers die namens het Vlaams ABVV en zijn vzw's van je gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan de deontologische geheimhouding ervan. De betrokken medewerkers zijn geïnformeerd en opgeleid over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.
  - Ons intern netwerk en bijhorend datacenter waarin je persoonsgegevens opgeslagen worden,  bevinden zich in een van het internet afgeschermde omgeving, die bewaakt wordt door aangepaste technologieën (firewall).
  - We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op onze computersystemen die verbonden zijn met het interne netwerk.
  - Er zijn toegangscontroles om informatie te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, wijzigingen of verwijdering, al dan niet opzettelijk veroorzaakt.
  - Er zijn maatregelen van kracht met oog op brand- en diefstalpreventie binnen onze gebouwen. De aanwezige servers zijn fysiek en logisch beveiligd.
  - Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.
  - We pseudonimiseren, verwijderen gegevens en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als de noodzaak zich stelt.
  - We evalueren regelmatig onze beveiligingsmaatregelen en sturen bij waar nodig. 
  - Rollen en verantwoordelijkheden inzake informatiebeveiliging zijn gedefinieerd teneinde te garanderen dat alle beveiligingsactiviteiten worden uitgevoerd.
  - Alle vereiste documentatie, zoals beleidsregels, standaarden, procedures en richtlijnen, is aanwezig om de beveiliging te ondersteunen. Die documentatie wordt regelmatig herzien.


  Cookies op onze websites 

  Wat is een cookie? 

  Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens het surfen op een website vanop je computer, tablet, smartphone… gegevens bijhoudt gedurende een tijd. Bij een volgend bezoek aan die site worden die gegevens herkend en gelezen. Op die manier kunnen bijvoorbeeld je voorkeuren ingesteld bij een vorig bezoek automatisch worden hernomen.

  De websites van het Vlaams ABVV en zijn vzw’s maken zelf beperkt gebruik van cookies.

  Het gaat daarbij om functionele cookies. Dit doen we om je  surfervaring te verbeteren. Zo onthouden we voor welk kantoor je  laatst de openingsuren hebt opgezocht op de site. Bij een volgend bezoek tonen we je dan meteen de openingsuren van dit kantoor.
  En om controle cookies. Deze onthouden uw toestemming of weigering.

  We maken ook gebruik van plug-ins (invoegtoepassingen) van derden om bepaalde zaken op de site te tonen. Deze plug-ins kunnen cookies veroorzaken eigen aan de toepassing.

  We gebruiken de plug-ins van:

  • Issuu
   via de Issuu plug-in maken we onze brochures en andere gedrukte media via de website toegankelijk en doorbladerbaar.
    
  • YouTube
   via de YouTube (onderdeel van Google Inc.) plug-in worden YouTube video materiaal raadpleegbaar op onze site zonder dat je naar YouTube zelf moet springen.
    
  • Vimeo
   via de plug-in van Vimeo kan je je video materiaal bekijken rechtstreeks op onze site.
    
  • Google Analytics
   via Google Analytics proberen we zicht te krijgen op hoe onze site wordt gebruikt, welke pagina’s vooral worden bekeken, …

  Je vindt uitleg over deze cookies op de site van de aanbieder in kwestie. 

  Cookies verwijderen of blokkeren

  Jouw cookies-instellingen kan je ten alle tijden aanpassen of verwijderen. In het menu van je browser onder ‘opties’ of ‘voorkeuren’ kan je wijzigingen opslaan. Dit moet je doen op elk apparaat waarmee je websites bezoekt.

  Voor het goed gebruik van onze site is het aangeraden cookies actief te laten.

  Wijzigingen

  Het Vlaams ABVV kan deze cookie-verklaring wijzigen. De laatste versie is steeds terug te vinden op de websites. 

  De laatste wijziging gebeurde op 05/06/2018.


  Social media beleid 

  Wij willen een moderne vakbond zijn en daarom gebruiken wij de mogelijkheden die geboden worden door de diverse sociale media. Meer nog, als vakbond zien wij het als onze plicht je te kunnen informeren over trends, gebeurtenissen, acties, evoluties in de arbeidsmarkt. We willen je ook toelaten om als lid al deze informatie te delen met je eigen netwerk. 

  Zo voorzien wij mogelijks “knoppen” op onze websites die je toelaten om bepaalde webpagina’s te beoordelen en/of te delen op sociale netwerken zoals Facebook en Twitter. De werking van deze “knoppen” is technisch geregeld door de respectievelijke sociale media bedrijven.

  Wij raden je aan om de privacyverklaring van de sociale media-aanbieders, waarop je bent aangesloten, na te lezen. Zo krijg je zicht op wat deze sociale media bedrijven via cookies doen met je (persoons)gegevens.

  Het is een feit dat vele van deze sociale media bedrijven zoals LinkedIn, Twitter, Facebook en Google+ overzeese (Amerikaanse) bedrijven zijn. Echter, zij zijn evenzeer als wij onderworpen aan de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming. In de praktijk doen zij dit via verklaringen in hun respectievelijke privacy policy en verwijzen zij naar de principes van de “EU-US Privacy Shield” die zij hebben ondertekend. 

  Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.


   

 • Privacyverklaring

Bookmark and Share

Ontdek Diest en het Hageland met Linx+

Kom naar onze Trefdag op 9 juni 2019. 15 mei laatste inschrijvingsdag!

De Trefdag gaat dit jaar door in Diest, versterkte stad met een rijk verleden, waar de graven van Nassau ooit regeerden en The Scabs hun eerste noten speelden.


Waar?

De Citadel is ons vertrekpunt voor een bezoek aan de parachutisten, de prins van Oranje, de begijnen, de nachtwachter en de plaatselijke brouwers. Wie graag verder uitwaaiert kan de fiets op om het Hageland te doorkruisen, in het spoor van de Vlaamse mijnwerkers van Marcinelle, Sven Nys of de wijnboeren van het Hageland. 

Hier vind je een uitgebreid programma waar je voor Diest, telkens een activiteit in de voormiddag en namiddag kan kiezen en zo je persoonlijk programma kan samenstellen. Lunchen doe je op de citadel of in een locatie onderweg met je Linx+ lunchpakket. Een zelf samengesteld dagprogramma in Diest bieden we aan, aan 15 euro per deelnemer. Trek je liever naar het Hageland, kies dan één van de dagprogramma’s. Linx+ zorgt telkens voor een gezellig plekje waar je je Linx+ lunchpakket kan verorberen. En net als andere jaren organiseren we onze onovertroffen barbecue (15 euro en 9 euro voor kinderen van 3 tot 12 jaar). Vanaf 17u00 wordt het vuur aangestoken om dan vanaf 17u30 aan tafel te kunnen aanschuiven. Na afloop reis je veilig met de bus terug.

 

Activiteiten in Diest in de voormiddag

10u00-12u00: Het Diests verleden (wandeling max 50)

Voor wie zonder omwegen de stad en haar belangrijkste bezienswaardigheden wil leren kennen. Diest herbergt een schat aan monumenten en erfgoed. Logisch voor een stad die al in de middeleeuwen straalde. Over de prins van Oranje-Nassau valt ook heel wat te zeggen, achter elke hoek zit wel een Oranjeverhaal verscholen. De gids voert je mee op een boeiende tocht door de eeuwen, een verhaal van oorlogszuchtige heren, devote dames en Nederlandse prinsen.

10u00-12u00: Op het ritme van de Demer (wandeling max 25) - VOLZET

Net als vroeger kronkelt de Demer weer door het Diestse stadscentrum. Vanaf de groene stadsrand via een houten vlonderpad, wandel je op het ritme van de Demer naar het bonzend hart van de stad. Een tocht door het verleden met scheepstrekkers, bierbrouwers, leerlooiers,… een vleugje nostalgie en prachtige stadsgezichten passeren de revue.

10u00-12u00: Tussen pot en pint (wandeling max 50)

Tussen pot en pint ontdek je het rijke bierverleden van Diest. Bierbrouwen was tijdens de 19de eeuw de belangrijkste nijverheid. Een luchtige wandeling die de zintuigen prikkelt… historische wetenswaardigheden en leuke verhalen voor het goddelijk gerstenat wisselen elkaar af. Onderweg bezoeken we enkele authentieke kroegen.

10u00-12u00: Met de nachtwachter op ronde in het middeleeuws Diest (wandeling max 25)

De middeleeuwse nachtwachter waakt terwijl Diest slaapt. Op zijn tocht laat hij middeleeuws Diest herleven. Hoe ging het er aan toe ten tijde van de strijdvaardige ridders en lonkende jonkvrouwen, van rondtrekkende minstrelen en predikende paters, welvarende lakenwevers en fiere schuttersgilden, van stoere boottrekkers en frivole begijntjes?

10u00-12u00: Klimaatwandeling (wandeling max 25)

Een klimaatgids leidt je rond doorheen de stad langs de loop van de Demer. Tijdens deze wandeling proeven we van lokale en eerlijke producten. Die geven ons de gelegenheid om stil te  staan bij de aanwezige plantengroei en de gevolgen van de klimaatverandering. We ontdekken onderweg hoe Diest met haar klimaatplan dit wil aanpakken.

10u30-12u30: Diest vestingstad (wandeling max 25)

Wat maakte Diest zo belangrijk om na de onafhankelijkheid van België te worden omgebouwd als schildwacht aan de Demer? De boeiende geschiedenis van Diest als vestingstad met haar stadswallen, Schaffense poort, Petrolpoort, waaiersluis,… komt opnieuw tot leven. Welke rol speelde de Demer in dit verhaal? Een tocht langs een kronkelende oase van groen en rust omheen de stad neemt je mee in de voetsporen van de militairen van de 19de eeuw.

10u00-11u00: Citadel, enig in zijn soort (wandeling max 25)

Het is de enige overgebleven bakstenen militaire citadel in Vlaanderen. Naast een bezoek aan de citadel met kazematten krijg je ook een zicht op het Chasseloup-Labbat verdedigingssysteem, uniek in Europa. Het verleden van het militaire Diest als vestings- en garnizoensstad wordt helemaal onder de loep genomen.

10u30-12u30: Begijnhuis, 7 eeuwen zorgverlening (museumbezoek max 15)

Het museum wordt beheerd door het psychiatrisch ziekenhuis Sint-Annendael, ook bekend van het project Te Gek!?, dat geestelijke gezondheidszorg uit de taboesfeer wil halen. Het museum vertegenwoordigt de link van de huidige instelling met de taak van de grauwzusters die sinds 1348 hun werk startten bij een zware epidemie van zwarte builenpest.  De grauwzusters realiseren in Diest eigen zorginstellingen: een gasthuis, een kraamkliniek, een ziekenhuis, een psychiatrisch ziekenhuis en rustoorden voor ouderen.

10u30-11u30: Nicolaas Cleynaerts – lezing door auteur Joris Tulkens (lezing max 25)

Joris Tulkens brengt het verhaal van de Diestenaar Nicolaas Cleynaerts die 500 jaar geleden naar Leuven trok om Latijn en Grieks te studeren, bibliothecaris werd van de zoon van Christoffel Columbus en als katholiek theoloog naar Marokko trok om er de Islam te leren kennen. Een lezing over de botsing van verschillende culturen en religies en wat we van elkaar kunnen leren. Nog altijd actueel dus. Of voor iedereen die zich afvraagt van wie het standbeeld in het centrum van Diest is…

10u00-12u00: Op de koffie bij de para’s (gesprek aan tafel max 25)

De citadel was tot 2011 de vaste stek van het eerste bataljon van de parachutisten. Het gebouw draagt nog steeds vele sporen van dit stukje geschiedenis en speciaal voor ons gooien de para’s de deuren van hun museum op en krijg je ook de kans om in gesprek te gaan met een oud-parachutist.

10u00-11u00: Brouwerij De Loterbol (brouwerijbezoek max 50)

Brouwerij De Loterbol is ontstaan uit de passie voor bier en bierbrouwen. Het begon als een hobby maar groeide uit tot een volwaardige brouwerij. De Loterbol brouwt op traditionele wijze, bieren van hoge gisting. De naam verwijst naar één van de spotnamen van de Diestenaren: loterbollen. De naam komt van het woord ‘loteren’ wat verschillende betekenissen heeft waaronder: waggelen en niet vastzitten, maar ook: nar of gek. Net als het figuurtje op het etiket.

Activiteiten in Diest in de namiddag

14u00-15u00: Citadel, enig in zijn soort (wandeling max 25) VOLZET

14u00-16u00: Het Diests verleden (wandeling max 25)

14u00-16u00: Diest vestingstad (wandeling max 25)

14u00-16u00: Tussen pot en pint (wandeling max 25) VOLZET

14u00-16u00: Met de nachtwachter op ronde in het middeleeuws Diest (wandeling max 25) VOLZET

14u00-15u00: Nicolaas Cleynaerts – Joris Tulkens (lezing max 25)

14u00-16u00: Klimaatwandeling (wandeling max 25)

15u00-17u00: Bezoek aan brouwerij De Loterbol (brouwerijbezoek max 50)

De omschrijving van bovenstaande wandelingen vind je in het voormiddag programma terug.

Doorlopend op de citadel en Diest

Pegasus museum van de Parachutisten

Het Pegasus museum vertelt de geschiedenis van de Belgische Parachutisten vanaf het ontstaan tot op de dag van heden. Het Belgische SAS-Squadron, vandaag het 1ste bataljon Parachutisten, was de eerste geallieerde eenheid die voet zette op Belgische bodem. Tussen juli 1944 en mei 1945 heeft dit squadron als enige Belgische eenheid permanent deelgenomen aan de strijd. De rijke geschiedenis van de Para’s wordt uitgebreid tentoongesteld in de verschillende zalen: het materiaal, de wapens en de uitrusting. Speciaal voor onze Trefdag gaan de deuren van het museum open en kan je in gesprek gaan met oud-gedienden over hun ervaringen.

Linx+ Cinema

Kom naar onze ouderwetse Linx+ cinema voor de voorstelling van de ‘Witte van Zichem’ en ontdek Diest en omstreken in deze Vlaamse succesfilm. Doorlopende voorstelling dus altijd welkom!

Affiche! tentoonstelling

Het verzet van mensen tegen onrecht en discriminatie, voor rechten en gelijkwaardigheid, voor de bescherming van het milieu en de samenleving … Literatuur, architectuur, schilderkunst, kunsten in het algemeen verbeelden dikwijls onrecht en het verzet daartegen en spreken zo heel direct het publiek aan. Dat was zo honderd en meer jaar geleden, toen velen zelfs niet konden lezen en schrijven. Dat is vandaag in onze beeldmaatschappij nog veel meer het geval. Linx+ daagde jongeren uit om de grote thema’s van vandaag en morgen in beeld te brengen. Het resultaat kan je zien in op de Affiche! tentoonstelling die tot stand kwam in samenwerking met AMSAB.

Diest op eigen ritme – te voet of met de fiets (voor- of namiddag)

Ontdek je graag zelf de stad op eigen ritme, breng dan je gsm of i-pod en oortjes mee en scan de code voor de audiotour die je langs de mooiste plekjes van Diest brengt. Geen fan van digitaal, volg dan de bordjes en geniet extra van de Diestse vogeltjes. Op aanvraag krijgen de sportievelingen de kans om de Diestse knooppunten aan elkaar te rijgen. Linx+ zorgt voor een goed uitgeruste fiets en kaart met knooppuntroute. Bestel tijdig je fiets!

Activiteiten voor de hele dag in het Hageland

Hagelandse wijn met de fiets (max 25)

11u00-16u00: Wijnbelevingsroute fietstocht (32 km) + bezoek wijndomein Petrushoeve  Deze route laat je proeven van de Hagelandse wijn, en neem dat maar letterlijk als je een degustatie in de wijnkelder van wijndomein Petrushoeve meepikt. Ontdek onderweg nog meer verrassende haltes in het Hageland zoals de Vlooybergtoren en natuurgebied Wissembeemd, langs rijen en rijen fruitbomen. Stop even aan de bijéénraad, een kunstwerk van zeshoekige zitbalken. Het is een knipoog naar de bijenraat en net als tien andere kunstwerken in het Hageland een ode aan de fruitstreek. Ter info: Een standaard goed uitgeruste fiets wordt voorzien door Linx+. We houden als groep een mooi tempo aan, maar lassen ook regelmatig pauzes in om te genieten van de natuur.

Voor dit programma betaal je: € 25 per persoon.

 

 

 

Wil je mee?

Je kan je tot uiterlijk 20 april inschrijven via het formulier onderaan bij je regio-medewerker, via info@linxplus.be of 02 289 01 80. 

Je kan per inschrijvingsformulier maximum tien deelnemers inschrijven. Voor elke deelnemer moet je volgende gegevens invullen: naam, voornaam, adres, gsm-nummer, Linx+ afdeling, de gekozen activiteit en de opstapplaats voor de bus. Inschrijvingen worden definitief goedgekeurd na ontvangst van de inschrijvingssom.

Inschrijving Trefdag Linx+ Diest

Dagje Diest -15 euro - Duid telkens 1 optie aan voor voor- en namiddag

 

Dagje Diest - 15 euro - Duid telkens 1 optie aan voor de voor- en voor de namiddag

 

Dagje Diest - 15 euro - Duid telkens 1 optie aan voor de voor- en voor de namiddag

 

Dagje Diest - 15 euro - Duid telkens 1 optie aan voor de voor- en voor de namiddag

 

Dagje Diest - 15 euro - Duid telkens 1 optie aan voor de voor- en voor de namiddag

 

Dagje Diest - 15 euro - Duid telkens 1 optie aan voor de voor- en voor de namiddag

 

Dagje Diest - 15 euro - Duid telkens 1 optie aan voor de voor- en voor de namiddag

 

Dagje Diest - 15 euro - Duid telkens 1 optie aan voor de voor- en voor de namiddag

 

Dagje Diest - 15 euro - Duid telkens 1 optie aan voor de voor- en voor de namiddag

 

Dagje Diest - 15 euro - Duid telkens 1 optie aan voor de voor- en voor de namiddagVelden met een * zijn verplicht

Het Vlaams ABVV en zijn vzw's verwerken persoonsgegevens volgens de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (=AVG).

Als je meer wenst te weten over ons Privacybeleid, surf dan naar http://www.vlaamsabvv.be/privacy.

Contact

 • Dorine Deloof - Administratief Medewerkster - 02 289 01 81

Terug Top