(0)

Selecteer Regio

 • Mijn ABVV
 • Ik wil lid worden
 • E-zine
 • Links
 • PRIVACYVERKLARING VLAAMS ABVV & VZW’’s

  Met deze privacyverklaring willen wij je duidelijk informeren over ons privacybeleid, over de persoonsgegevens die wij gebruiken en waarom dit noodzakelijk is. 

  Goedkeuring en transparantie zijn de basis van alles!

  Het Vlaams ABVV en zijn vzw’s streven ernaar om op een wettelijke en correcte manier om te gaan met al jouw persoonsgegevens. We doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom heel zorgvuldig om met de gegevens die we verwerken over jouw persoon. 

  Het Vlaams ABVV en zijn vzw's bieden een waaier aan van informatie, dienstverlening, vorming, syndicale en socio-culturele activiteiten (…). Om de best mogelijke service te bieden, hebben wij een aantal persoonlijke gegevens nodig van jou als lid, vrijwilliger, militant, (potentiële) klant of geïnteresseerde… Wij hebben uiteraard niet altijd evenveel informatie nodig: zo zal minder informatie gevraagd worden bij het bestellen van een boek dan voor het verzorgen van een dienstverlening zoals loopbaanadvies. We vragen in elk geval nooit meer persoonsgegevens op dan strikt noodzakelijk is.

  Hoe verkrijgen we jouw persoonsgegevens?

  Onze verwerkingen van persoonsgegevens binnen Vlaams ABVV zijn steeds gebaseerd op een grond van wettelijke verplichting, legale gronden en/of je specifieke toestemming. 

  Als ABVV-lid

  Door lid te worden van het ABVV geef je een “alles-in-één” toestemming voor verwerking van je persoonsgegevens in het kader van onze brede waaier aan diensten en activiteiten.

  Lid zijn van een centrale van het ABVV kan verschillende vormen aannemen. Je kan gewoon “lid“ zijn, maar ook militant of een afgevaardigde of ondertussen al gepensioneerd zijn. In welke hoedanigheid ook, willen wij je de best mogelijke informatie, dienstverlening en bijstand bieden en daarom net is het noodzakelijk dat wij een aantal persoonlijke gegevens van jou verwerken.

  Als ABVV-lid heb je recht  op diensten en voordelen die aangeboden worden door je ABVV-gewest en je ABVV-beroepscentrale. Niet-vakbondsleden kunnen hier niet van genieten. 

  Het ABVV, zijn gewesten en beroepscentrales kunnen je als lid zelf contacteren en diensten aanbieden. Omgekeerd kan je hen ook contacteren. Die wederzijdse contactname kan face-to-face gebeuren, via telefoon, via e-mail, via de website... en andere aangeboden contactvormen. Elke contactname kan leiden tot registratie van persoonsgegevens in je ledendossier. Voor deze werkwijze moet je dus geen aparte toestemming geven, want ze vloeit voort uit je lidmaatschap. 

  Wij opteren er dus voor om je lidmaatschap te bundelen in één pakket. Op het moment dat je lid wordt, geef je dan je specifieke toestemming voor deze aanpak. 

  Ook voor leden bieden wij dienstverlening aan die we doen in opdracht van een overheid, zoals de VDAB. Daar waar wij je in opdracht van VDAB bijstaan in je zoektocht naar werk of als erkend loopbaancentrum, zijn wij wettelijk verplicht ook bepaalde persoonsgegevens aan hen door te geven. Je wordt hierover steeds door ons geïnformeerd. Je moet hiervoor geen toestemming geven, omdat de overheid hierbij handelt vanuit haar decretale opdracht en onderdelen kan uitbesteden aan ons of aan andere derden. 

  Als niet-lid

  Daarnaast kan je ook als niet-lid beroep op ons doen. Dit is zeker het geval als wij werken in opdracht van een overheid, zoals bijvoorbeeld de VDAB. Hier gelden dezelfde privacy regels zoals hierboven beschreven voor dienstverlening in opdracht van de overheid.

  We bieden je dezelfde contactvormen aan als aan onze leden. Van zodra je contact neemt voor een dienstverlening geeft dit aanleiding tot registratie van je persoonsgegevens. Dit is nodig  om je nadien verder te contacteren en je probleem of vraag verder te behandelen en/of om te kunnen rapporteren in het kader van onze overheidsopdracht. Je wordt hierover tijdens het contact geinformeerd. In dat geval geef je je gegevens rechtstreeks door door het invullen van documenten, het elektronisch of telefonisch meedelen ervan… 

  Welke persoonsgegevens verwerken wij? 

  Hieronder vind je een opsomming van persoonsgegevens die wij kunnen verzamelen: 

  - Naam, voornaam, geboortedatum, geboorteplaats, geslacht, woonplaats (adres, postcode, plaats), gezinssamenstelling, nationaliteit, origine, moedertaal
  - E-mailadres, telefoonnummer (vast, mobiel) 
  - Lidmaatschap ABVV-gewest, ABVV-centrale en rijksregisternummer
  - Bankrekeningnummer, rekeninguittreksel
  - Arbeider, bediende, werkloos, loopbaanonderbreking, student, interim, ziek, langdurig arbeidsongeschikt enz.
  - Professionele/educatieve informatie zoals loopbaan, werkgeverparitair comité,  baan en werkgelegenheid, onderwijs, opleiding, CV, evaluaties, Training en opleiding
  - Medische informatie in de brede zin
  - Lidmaatschappen van professionele organisaties
  - Getuigenissen en/of foto’s van activiteiten, manifestaties, enz.

  Bijzondere persoonsgegevens zoals lidmaatschap van een vakbond en gegevens van delegees en secretarissen worden verwerkt om onze syndicale werking uit te bouwen. Het rijksregisternummer wordt enkel door Vorming en Actie verwerkt vanuit de wetgeving op het Vlaams Opleidingsverlof (VOV). Andere bijzondere persoonsgegevens zoals aanwezigheid van arbeidshandicap, gezondheidsproblemen, origine en moedertaal worden enkel bevraagd en verwerkt indien belangrijk om de afstand tot de arbeidsmarkt in te schatten, een essentieel element in onze loopbaandienstverlening. Dit gebeurt enkel indien absoluut noodzakelijk voor een kwaliteitsvolle dienstverlening en vanuit een overeenkomst/contract met de overheid (cfr. loopbaandienstverlening, loopbaanbegeleiding, KOPA-opleiding en begeleiding).

  Waarvoor gebruiken we jouw gegevens?

  Wij gebruiken jouw gegevens voor verschillende doelen op vlak van informatie, dienstverlening, vorming, syndicale en socio-culturele activiteiten (…) zoals: 

  - Ledenregistratie in de ruime zin 
  - Het naar jou opsturen van nieuwsbrieven, informatie (ongeacht het formaat)
  - Het aanbieden van downloadbare documenten en een optimaal gebruiksgemak van onze websites garanderen als je die bezoekt
  - Informatie en dienstverlening bieden ivm je loopbaan, de arbeidsmarkt, werk en werkloosheid, je rechten en je plichten… als jongere, werkzoekende, werkende, arbeidsongeschikte, senior, gepensioneerde, (…)
  - Het aanbieden en je laten deelnemen aan erkende loopbaanbegeleiding met loopbaancheques
  - Het aanbieden van en je laten deelnemen aan vorming als militant, delegee, werkloze… 
  - Het aanbieden van en je laten deelnemen aan socio-culturele activiteiten 
  - Syndicale ondersteuning en bijstand in brede zin 
  - Syndicale werking in brede zin
  - Verzekering van vrijwilligers 
  - Beheer en uitvoeren van betalingen, boekhouding
  - Vzw-beleid
  - Subsidiëringsvoorwaarden van de overheid
  - Communicatie over onze werking en activiteiten
  - Campagnes

  Hoe lang houden wij jouw persoonsgegevens bij?

  Wij houden gegevens bij zolang dat nodig is voor het doel waarvoor ze verzameld zijn. Hoelang wij jouw gegevens bijhouden is gebaseerd op volgende invalshoeken:

  - De wettelijke verplichtingen die wij moeten nakomen
  - De duurtijd van je lidmaatschap bij ABVV
  - De duurtijd van je engagement bij ABVV en zijn vzw's
  - Het voor jou eenvoudig maken als je na een onderbreking toch opnieuw wil aansluiten
  - De aard van de geboden service en eventuele nazorg die wij willen bieden, ook al ben je geen lid meer 
  - Jouw recht om gegevens te laten wissen 
  - De duurtijd voorgeschreven door de overheidsverplichting

  Concreet zijn de algemene bewaartermijnen: 

  - Lidmaatschap: 5 jaar na melding einde lidmaatschap.
  - Inschrijving activiteit of aankoop publicatie: 1 jaar na initiële inschrijving opdat je bij een nieuwe inschrijving of bestelling niet opnieuw al je gegevens moet doorgeven.
  - Boekhoudkundige documenten: maximaal 10 jaar na afsluiting boekjaar.
  - Sociaal-cultureel werk: maximaal 10 jaar of 2 beleidsperiodes in functie van overheidscontrole. 
  - Loopbaancentrum: 10 jaar.
  - Overheidsopdracht (bv. VDAB, WSE, …): 10 jaar.
  - Beeldmateriaal: archivering na 10 jaar.
  - Toestemming via toestemmingsformulieren: per formulier bepaald

  Wie heeft zicht op jouw gegevens?

  Binnen het Vlaams ABVV en zijn vzw’s hebben alleen die medewerkers toegang tot jouw persoonsgegevens, als ze er binnen hun takenpakket de verantwoordelijkheid  toe hebben om persoonsgegevens te verwerken of te raadplegen. Zij zijn uiteraard gebonden aan geheimhouding.

  Wij delen persoonsgegevens enkel met interne en externe diensten waar wij mee samenwerken als dat noodzakelijk is voor het doel waarvoor we de gegevens verzameld hebben. We zien er dan ook op toe dat ook zij zich aan alle wetgeving houden en correct met jouw gegevens omgaan. We sloten met deze verwerkers sluitende overeenkomsten volgens de wettelijke voorschriften, die garanties bieden over geheimhouding en beveiliging van persoonsgegevens.

  Diensten en organisaties waarmee wij samenwerken:

  - ABVV-gewesten en -centrales
  - Vlaamse overheidsdiensten zoals VDAB of Departement SCW en/of WSE
  - Ziekenfonds
  - OCMW’s  
  - Banken en verzekeringsmaatschappijen
  - IT-diensten en externe programmeurs
  - Drukkerijen
  - Surveybedrijven voor tevredenheidsmetingen
  - Mailingbedrijven of platformen 
  - Organisaties voor vorming en training 
  - Communicatiebedrijven 
  - Werkgevers 

  Wij hanteren strikte regels!

  Wij streven een optimaal beveiligingsniveau na en engageren ons tot de volgende strikte regels:

  - Alle verwerkingen zijn op een wettelijk voorgeschreven basis gedocumenteerd en je kan hier steeds inzake in hebben.
  - Er is steeds een wettelijke grond of toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens.
  - We vermelden je steeds transparant welke de verwerkingen zijn en waarvoor ze dienen.
  - We verrichten geen andere dan de opgesomde verwerkingen.
  - De doelstelling van elke verwerking is steeds duidelijk.
  - We gebruiken niet meer persoonsgegevens dan nodig voor de bedoelde verwerkingen.
  - We zorgen steeds voor accurate en beschikbare persoonsgegevens.
  - We houden persoonsgegevens bij volgens strikt omschreven regels.
  - We hanteren voor onszelf alsook voor elke verwerker strikte regels aangaande technische en organisatorische maatregelen, teneinde je persoonsgegevens steeds veilig te houden.
  - Je kan steeds vragen stellen en je rechten op inzage e.d. uitvoeren.
  - We hanteren volledige openheid naar toezichthouders.
  - Anomalieën melden wij steeds aan de toezichthouder.

  Wij voorzien een sterke beveiliging, daar mag je op rekenen

  We nodigen je uit om de rubriek “technische maatregelen” te lezen onderaan, indien je meer informatie wenst over de technische en organisatorische maatregelen die wij voorzien om je persoonsgegevens op de meest veilige wijze te behandelen

  Je hebt rechten!

  Wij hanteren maximale transparantie en je kan bij ons terecht met alle vragen over het gebruik van jouw persoonsgegevens binnen het Vlaams ABVV en zijn vzw's.

  Zoals voorzien in de GDPR-wetgeving, kan je toegang krijgen tot de persoonsgegevens waarvoor wij verwerkingsverantwoordelijke zijn. Je kan inzage krijgen, gegevens laten corrigeren, schrappen, je verzetten tegen verwerkingen alsook heb je het recht om het gebruik van jouw gegevens te beperken. 

  Er zijn enkele uitzonderingen:

  - Sommige gegevens moeten wij wettelijk bewaren of doorgeven aan de overheid.
  - De persoonsgegevens die wij verwerken in kader van een opdracht van een overheidsdienst zoals VDAB, blijven eigendom van VDAB. Voor het uitoefenen van je rechten kan je terecht bij de betrokken overheidsdienst. Je zal hierover bij de aanvang van de dienstverlening geïnformeerd worden. 

  Heb je vragen? 

  We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als je vragen hebt over ons privacybeleid, jouw inzagerecht wilt gebruiken, bezwaar aantekenen tegen de opgeslagen gegevens voor verdere verwerkingen of je gegevens wilt wissen, wijzigen of overdragen, kan je contact opnemen met de DPO van het Vlaams ABVV:

  Vlaams ABVV tav DPO
  Hoogstraat 42, 1000 Brussel 
  dpo@vlaamsabvv.be

  Hierna volgt nog informatie over ons cookie-beleid, sociale media en technische beveiliging van je persoonsgegevens.


  Technische maatregelen voor de beveiliging

  Wij nemen maatregelen om ervoor te zorgen dat je gegevens veilig opgeslagen zijn:

  - Alle medewerkers die namens het Vlaams ABVV en zijn vzw's van je gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan de deontologische geheimhouding ervan. De betrokken medewerkers zijn geïnformeerd en opgeleid over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.
  - Ons intern netwerk en bijhorend datacenter waarin je persoonsgegevens opgeslagen worden,  bevinden zich in een van het internet afgeschermde omgeving, die bewaakt wordt door aangepaste technologieën (firewall).
  - We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op onze computersystemen die verbonden zijn met het interne netwerk.
  - Er zijn toegangscontroles om informatie te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, wijzigingen of verwijdering, al dan niet opzettelijk veroorzaakt.
  - Er zijn maatregelen van kracht met oog op brand- en diefstalpreventie binnen onze gebouwen. De aanwezige servers zijn fysiek en logisch beveiligd.
  - Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.
  - We pseudonimiseren, verwijderen gegevens en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als de noodzaak zich stelt.
  - We evalueren regelmatig onze beveiligingsmaatregelen en sturen bij waar nodig. 
  - Rollen en verantwoordelijkheden inzake informatiebeveiliging zijn gedefinieerd teneinde te garanderen dat alle beveiligingsactiviteiten worden uitgevoerd.
  - Alle vereiste documentatie, zoals beleidsregels, standaarden, procedures en richtlijnen, is aanwezig om de beveiliging te ondersteunen. Die documentatie wordt regelmatig herzien.


  Cookies op onze websites 

  Wat is een cookie? 

  Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens het surfen op een website vanop je computer, tablet, smartphone… gegevens bijhoudt gedurende een tijd. Bij een volgend bezoek aan die site worden die gegevens herkend en gelezen. Op die manier kunnen bijvoorbeeld je voorkeuren ingesteld bij een vorig bezoek automatisch worden hernomen.

  De websites van het Vlaams ABVV en zijn vzw’s maken zelf beperkt gebruik van cookies.

  Het gaat daarbij om functionele cookies. Dit doen we om je  surfervaring te verbeteren. Zo onthouden we voor welk kantoor je  laatst de openingsuren hebt opgezocht op de site. Bij een volgend bezoek tonen we je dan meteen de openingsuren van dit kantoor.
  En om controle cookies. Deze onthouden uw toestemming of weigering.

  We maken ook gebruik van plug-ins (invoegtoepassingen) van derden om bepaalde zaken op de site te tonen. Deze plug-ins kunnen cookies veroorzaken eigen aan de toepassing.

  We gebruiken de plug-ins van:

  • Issuu
   via de Issuu plug-in maken we onze brochures en andere gedrukte media via de website toegankelijk en doorbladerbaar.
    
  • YouTube
   via de YouTube (onderdeel van Google Inc.) plug-in worden YouTube video materiaal raadpleegbaar op onze site zonder dat je naar YouTube zelf moet springen.
    
  • Vimeo
   via de plug-in van Vimeo kan je je video materiaal bekijken rechtstreeks op onze site.
    
  • Google Analytics
   via Google Analytics proberen we zicht te krijgen op hoe onze site wordt gebruikt, welke pagina’s vooral worden bekeken, …

  Je vindt uitleg over deze cookies op de site van de aanbieder in kwestie. 

  Cookies verwijderen of blokkeren

  Jouw cookies-instellingen kan je ten alle tijden aanpassen of verwijderen. In het menu van je browser onder ‘opties’ of ‘voorkeuren’ kan je wijzigingen opslaan. Dit moet je doen op elk apparaat waarmee je websites bezoekt.

  Voor het goed gebruik van onze site is het aangeraden cookies actief te laten.

  Wijzigingen

  Het Vlaams ABVV kan deze cookie-verklaring wijzigen. De laatste versie is steeds terug te vinden op de websites. 

  De laatste wijziging gebeurde op 05/06/2018.


  Social media beleid 

  Wij willen een moderne vakbond zijn en daarom gebruiken wij de mogelijkheden die geboden worden door de diverse sociale media. Meer nog, als vakbond zien wij het als onze plicht je te kunnen informeren over trends, gebeurtenissen, acties, evoluties in de arbeidsmarkt. We willen je ook toelaten om als lid al deze informatie te delen met je eigen netwerk. 

  Zo voorzien wij mogelijks “knoppen” op onze websites die je toelaten om bepaalde webpagina’s te beoordelen en/of te delen op sociale netwerken zoals Facebook en Twitter. De werking van deze “knoppen” is technisch geregeld door de respectievelijke sociale media bedrijven.

  Wij raden je aan om de privacyverklaring van de sociale media-aanbieders, waarop je bent aangesloten, na te lezen. Zo krijg je zicht op wat deze sociale media bedrijven via cookies doen met je (persoons)gegevens.

  Het is een feit dat vele van deze sociale media bedrijven zoals LinkedIn, Twitter, Facebook en Google+ overzeese (Amerikaanse) bedrijven zijn. Echter, zij zijn evenzeer als wij onderworpen aan de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming. In de praktijk doen zij dit via verklaringen in hun respectievelijke privacy policy en verwijzen zij naar de principes van de “EU-US Privacy Shield” die zij hebben ondertekend. 

  Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.


   

 • Privacyverklaring

Bookmark and Share

Eerste hulp voor schoolverlaters

Een job vinden wanneer je de school verlaat is niet vanzelfsprekend. Je moet weten waar je aan begint, wat je rechten en plichten zijn, en welke weg(en) je moet bewandelen. Gelukkig bestaan er diensten ...


en organisaties die je hierbij kunnen helpen. Ook het ABVV staat uiteraard voor je klaar met ondersteunende dienstverlening en handige informatiebrochures. En dan zijn er ook de tewerkstellingsmaatregelen die je een steuntje in de rug kunnen geven.
Dit overzicht helpt je alvast op de goede weg …

Pas werkzoekend? Wat nu?

Snel inschrijven bij de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling (VDAB) is de boodschap

Dit verhoogt je kansen om sneller een (passende) job te vinden. Maar het is ook een voorwaarde opdat je je BIT ( ‘beroepsinschakelingstijd’, vroeger ‘wachttijd’) kan opstarten. Hoe sneller je officieel bent ingeschreven, hoe sneller je in aanmerking komt voor allerlei tewerkstellingsmaatregelen en hoe vlugger je later aanspraak kan maken op een inschakelingsuitkering.

Wanneer inschrijven?

 • studies beëindigd op 30 juni: inschrijven ten laatste op 9 augustus. Zo begint je BIT te lopen vanaf 1 augustus. Inschrijving na 9 augustus betekent dat je BIT slechts begint op de dag van de inschrijving. 
 • Bij een tweede zit begint je BIT op de dag van je inschrijving, maar ten vroegste na je tweede zit. 
 • Stop je midden het schooljaar of studeer je pas in september (of later) af? Of twijfel je? Schrijf je zo snel mogelijk in. Beter te vroeg dan te laat…
 • Inschrijven voor je afgestudeerd bent? Dat kan vanaf januari van je laatste schooljaar. Het voordeel is dat je CV in de databank komt. Zo word je zichtbaar voor werkgevers die personeel zoeken. Het betekent echter niet dat je BIT vroeger begint te lopen.

Hoe en waar inschrijven?

 • In Vlaanderen bij de VDAB (www.vdab.be) of bij de Werkwinkel. 
 • In het Brussels Gewest bij Actiris (www.actiris.be), de Brusselse Gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling.
 • Neem zeker je identiteitskaart mee! Ook wie onmiddellijk werk vindt, schrijft zich best in. Ga je deeltijds aan het werk, dan moet je zeker melden dat je ingeschreven wilt blijven als werkzoekende voor een voltijdse job. Dit is zeer belangrijk, want anders telt je BIT maar deeltijds.

Om recht te hebben op een inschakelingsuitkering moet je sowieso een beroepsinschakelingstijd doorlopen

Na je officiële inschrijving start je BIT. Als je na verloop van tijd nog niet of niet meer aan het werk bent, kan je aanspraak maken op een inschakelingsuitkering.
De BIT duurt 312 dagen (ongeveer 12 maanden dus). Je ontvangt een brief van de VDAB met een ingevuld attest. Het is een bewijs dat je tijdens de BIT ingeschreven was als werkzoekende.

Hoe aanvragen?

 Met het attest stap je naar je uitbetalingsinstelling - dus de werkloosheidsdienst van het ABVV (zie www.vlaamsabvv.be voor de adressen) - om je inschakelinguitkering aan te vragen. Het ABVV zal je dossier opmaken en bij de RVA een uitkeringsaanvraag indienen. Je kan niet rechtstreeks bij de RVA aankloppen. Om je dossier in orde te brengen heeft het ABVV een aantal attesten van je nodig.

Kom altijd je controle verplichtingen t.a.v. RVA en VDAB stipt na!

Door je inschrijving word je officieel werkzoekende en beschikbaar voor de arbeidsmarkt. Wat meteen betekent dat je een aantal rechten maar ook plichten krijgt. De gouden raad is: reageer altijd op de brieven van de VDAB en de RVA. Geef ook altijd alle wijzigingen van contactgegevens door. Je inschrijving telt immers enkel als ze je kunnen bereiken.
Tijdens de BIT moet je actief naar werk zoeken. De RVA verwacht dit en vraagt ook naar bewijzen. Elke zes maanden wordt er gecontroleerd of je voldoende inspanningen verricht om werk te vinden. Reageer altijd op deze oproepen.

Weet dat je als jongere of schoolverlater die een job vindt, ook een aantal voordelen geniet

 Je komt in aanmerking voor tal van tewerkstellingsmaatregelen die de werkgever ook een voordeel biedt. Een troef die je bij het solliciteren zeker kan en moet uitspelen. Vergeet ook je recht op jeugdvakantie (-25 jaar) niet.

ABVV brochures die je informeren over je rechten, mogelijkheden en plichten

Een greep uit onze brochures:

 • Werkloos, wat nu?
 • RVA-controle op het actief zoekgedrag naar werk
 • Terug aan het werk na arbeidsongeschiktheid
 • Solliciteren, hoe doe ik dat?
 • Neem je loopbaan in handen - loopbaanwerkboek voor werkenden en werkzoekenden
 • Deeltijds werken, hoe zit dat?
 • Aan het werk met een arbeidshandicap
 • Jouw studentenjob.be - je rechten en plichten als jobstudent
 • Stagiair.be - je rechten en plichten op stage
 • Jeugdvakantie.be - je eerste jaar op de arbeidsmarkt verdient een volwaardige vakantie.

Je kan deze gratis downloaden of bestellen via www.vlaamsabvv.be of via de Dienst Loopbaanadvies - Hoogstraat 42 - 1000 Brussel - loopbaanadvies@vlaams.abvv.be

Ook voor ondersteunende en praktische dienstverlening kan je bij ABVV terecht

Heb je het moeilijk om werk te vinden? Wil je ondersteuning bij jouw zoektocht? Wens je hulp bij het opstellen van jouw CV of sollicitatiebrief? Weet je niet goed in welke beroepen of sectoren je zou kunnen werken? Zoek je een opleiding? Heb je nog andere vragen in verband met opleidingen of werk zoeken? Neem dan contact op met de consulenten van het ABVV! 5

Je kan terecht bij de volgende diensten

Loopbaanadvies: Informeren, adviseren en helpen

Voor wie? Alle werkzoekenden en werkenden
Wat? Rechten en plichten, 50-plussers op de arbeidsmarkt, langdurige werkloosheid, opleidingen, controle beschikbaarheid door VDAB en RVA, tijdelijke werkloosheid, schoolverlaters, solliciteren, personen met een arbeidshandicap
Waar? In elke Vlaamse provincie

www.vlaamsabvv.be/loopbaanadvies

Werklozenwerking: Informeren en sterker maken

Voor wie? Alle werkzoekenden
Wat? Infosessies over rechten en plichten als werkloze, sociale zekerheid,
arbeidsstatuten (bv deeltijds werken), actuele werklozenthema’s, VDAB, RVA, PWA… En ook: computercursussen, trainingen sociale vaardigheden, sollicitatietraining. In de regio Antwerpen, Limburg, Oost - en West-Vlaanderen kan je ook actief worden in een werklozencomité.
Waar? In elke Vlaamse provincie uitgezonderd Vlaams Brabant

www.vlaamsabvv.be/voorwerkzoekenden

Jongeren: Informeren, adviseren en actie

Voor wie? Alle jongeren en schoolverlaters
Wat? Rechten en plichten, studentenjob, de school verlaten, stage lopen, deeltijds gaan leren en werken, een studietoelage aanvragen, overstap van school naar werk
Waar? In elke Vlaamse provincie

www.magik.be

ABVV-jongeren / Magik?

Wie zijn ze?

Bij jongeren en studenten denk je niet meteen aan vakbonden. Onterecht. Want jongeren hebben vakbonden nodig en omgekeerd. Daarom hebben we bij het ABVV ook bewust een aparte jongerenwerking uitgebouwd.
Bij ABVV-jongeren kunnen jongeren en studenten aansluiten tot ze aan het werk gaan. Ze maken er o.a. kennis met de rol en de taken van de vakbond, en krijgen er nuttig advies voor toetreding tot de arbeidsmarkt.

Wat doen ze?

Jongeren (en hun ouders) kunnen bij hen terecht voor alle werkgerelateerde vragen. Wil een jongere bijv. aan de slag gaan met een studentenovereenkomst of als stagiair. Of overweegt een jongere bijv. over te stappen naar deeltijds leren en werken. Dan is ABVV-jongeren daar om te informeren en te adviseren zodat jongeren de juiste beslissing kunnen nemen.
Daarnaast kunnen jongeren en hun ouders ook bij hen terecht voor ondersteuning bij het aanvragen van een studiebeurs.

Word gratis lid
Zolang je scholier, student of jongere in beroepsinschakelingstijd (BIT) bent, kan je gratis aansluiten bij ABVV-jongeren. Alle scholieren en studenten vanaf 15 jaar zijn welkom! Je ontvangt dan ook het driemaandelijks ledenblad Magik? waarin ze je op de hoogte houden van alle nieuwtjes. Doen!

Een weg naar werk: de VDAB

Als werkzoekende ingeschreven bij de VDAB, doorloop je verschillende stappen in een begeleidingstraject naar werk.

 • De VDAB bezorgt jou vanaf je inschrijving automatisch vacatures die passen bij jouw profiel. 
 • Binnen de vier maanden na je inschrijving, nodigt een VDAB-consulent je ook uit voor een gesprek, een informatiemoment over de VDAB, een opleiding of werkaanbiedingen.
 • Tijdens het individueel gesprek gaat de ‘trajectbegeleider’ na voor welk soort jobs je in aanmerking komt en welk soort werk je zelf wilt. Daarom is het belangrijk een duidelijk jobdoelwit voor ogen te hebben. Dit vergroot de kans dat men hiermee rekening houdt.
 • De VDAB-consulent of trajectbegeleider helpt je verder bij het solliciteren of wanneer je informatie wilt over jobs en vacatures.
 • Wanneer de VDAB-consulent een contract met jou afsluit voor een ‘inschakelingstraject’ is dat niet vrijblijvend. In dat contract (‘trajectovereenkomst’) staan de stappen die je zal zetten om een job te vinden. Bijvoorbeeld: dat je gericht gaat solliciteren, een sollicitatietraining of beroepsopleiding zal volgen enzovoort.
  De VDAB-consulent volgt dit maandelijks op en informeert de RVA over alle stappen die je zet. Werk je niet goed mee, dan kan de RVA jouw uitkering tijdelijk schorsen!

Solliciteren kan je leren!

Zowel de VDAB als het ABVV bieden sollicitatietraining of sollicitatiecoaching aan.

Sollicitatiehulp bij het ABVV

De ABVV brochure ‘Solliciteren, hoe doe ik dat?’ zit boordevol handige tips.

De ABVV loopbaanconsulenten helpen werkzoekenden en werkenden met alle vragen over werk zoeken, opleidingen en sollicitatiegesprekken.
In zeven halve dagen komen volgende zaken aan bod:

 • Korte oriëntatie met ‘wie ben ik, wat kan ik, wat wil ik?’ 
 • Waar vind ik (passende) vacatures en hoe ontleed ik ze? 
 • Hoe maak ik een sollicitatiebrief en hoe voer ik een sollicitatiegesprek?

Je krijgt heel wat praktische tips. Je leert veel bij door oefeningen en de feedback die je krijgt. Op het einde van de training voer je een heus sollicitatiegesprek.

Online sollicitatiecoaching VDAB

Je kan online - 24 uur op 24 - vragen stellen aan een VDAB-medewerker via een formulier of tijdens de werkdagen - van 9u tot 16u - via een online chat.
Surf naar www.vdab.be en klik op 'Begeleiding en oriëntatie’, dan op ‘Jobbegeleiding‘ en vervolgens op ‘Online sollicitatiecoaching’

Nadenken over jouw loopbaan loont de moeite!

Het vergroot je kansen op een aangename, werkbare en werkzekere toekomst. Er zijn verschillende mogelijkheden voor een joboriëntatie bij ABVV en VDAB.

Joboriëntatie bij het ABVV

ABVV Loopbaanadvies voor werkzoekenden:
Een loopbaanconsulent geeft antwoord op jouw vragen over werk of opleidingen en helpt je als je niet goed weet welke richting uit.

Loopbaanwerkboek:
Omvat oefeningen die je bewuster doen nadenken over jouw situatie op de arbeidsmarkt om te komen tot een concreet actieplan.
Bestel het gratis loopbaanwerkboek op www.vlaamsabvv.be

Joboriëntatie bij VDAB

De beroepsoriëntatietest:
Surf naar www.vdab.be en log in via 'Mijn Loopbaan'. Klik door op ‘Beroepsoriëntatie'. Je kan er een vragenlijst invullen over je interesses. Je krijgt een lijst met mogelijke beroepen.

Oriëntatiecentrum van de VDAB:
2 weken in groep en met individuele gesprekken: zelfanalyse, oriëntatie op de arbeidsmarkt, mogelijkheden voor opleiding of werk, sollicitatietips.

Succes!
 

Terug Top