Bookmark and Share

Wereldleiders houden weer klimaattop

Klimaatverandering is een probleem dat de hele wereld treft. De wereldgemeenschap sloot daarom in 1992 het klimaatverdrag. Om het verdrag verder in te vullen vindt er jaarlijks een klimaatconferentie plaats. Dit jaar gaat die conferentie eind november door in Warschau, de hoofdstad van Polen.


Het klimaatverdrag van 1992 legt vast dat de concentratie van broeikasgassen in de atmosfeer moet stabiliseren op een niveau dat een gevaarlijke invloed van de mens op het klimaat voorkomt. Dat betekent dat de gemiddelde temperatuur op aarde maximum 2° C mag stijgen.

Een stap vooruit

Een belangrijke klimaatconferentie vond plaats in 1997 in Kyoto (Japan). Daar spraken 37 industrielanden af dat hun uitstoot van broeikasgassen in 2012 5% lager moest liggen dan in 1990. Die afspraak was ongetwijfeld een stap vooruit. Jammer genoeg doen veel landen niet mee. Europa wel, maar de Verenigde Staten niet. En met het verstrijken van de jaren haken sommige van die 37 landen af.

Op internationaal vlak is er duidelijk behoefte aan nieuwe bindende afspraken waarin alle landen een engagement opnemen, zij het dat verschillende landen een verschillende historische verantwoordelijkheid hebben voor het klimaatprobleem. De hoop is dat die bindende afspraken er komen op de klimaatconferentie in Parijs in 2015.

Het gaat te traag

Europa heeft die internationale afspraken verder ingevuld. Het heeft een systeem opgezet om de uitstoot van broeikasgassen in de industrie te doen dalen (het Europese emissiehandelssysteem voor broeikasgassen). Europa ontwierp regelgeving om energie te besparen, bijv. door energiezuinige nieuwbouw te verplichten of het gebruik van hernieuwbare energie aan te moedigen.

Tegen het jaar 2050 wil Europa de uitstoot van broeikasgassen verminderen met 80 à 95% in vergelijking met 1990. Dat betekent dat de uitstoot elk jaar met 4% moeten dalen. Maar in de periode 1990-2010 daalde de uitstoot in Europa elk jaar met slechts 0,4%. In Vlaanderen was dat slechts 0,12%. Hoewel Europa internationaal een voorloper is, gaat het ook in Europa dus duidelijk veel te traag.

Terug Top