Bookmark and Share

Hoe duurzame bedrijventerreinen milieuproblemen kunnen aanpakken

Milieu- en mobiliteitsproblemen zorgen vaak voor veel ergernis bij werknemers en werkgevers. Iedereen heeft hierbij een verantwoordelijkheid, maar dergelijke problemen worden best collectief aangepakt. Vanuit deze gedachte is er afgelopen tien jaar gewerkt rond het thema duurzame bedrijventerreinen.


Uiteraard zijn er bij nieuwe bedrijventerreinen veel meer mogelijkheden om vooraf te bedenken welk soort activiteit er kan plaatsvinden en hoe men hierbij kan samenwerken voor het waterbeheer, de stroomvoorziening, het afvalmanagement, het woon-werkverkeer,… Voorbeelden zijn het technologiepark in Zwijnaarde of het wetenschapspark Greenbridge in Oostende. Voor bestaande bedrijventerreinen doet zich een andere, vaak moeilijkere (ruimtelijke) situatie voor. Maar ook dan is het haalbaar een bedrijventerrein duurzaam te maken.

Collectief woon-werkverkeer

Ook syndicaal kan het nuttig en belangrijk zijn om samen te werken rond bepaalde strijdpunten. Openbaar vervoer voorzien naar een bedrijventerrein bijvoorbeeld vereist een bepaalde vraag. De mogelijkheden om te carpoolen of te fietspoolen vergroten enorm indien men dit over de bedrijfsgrenzen heen kan organiseren.

Een overheid zal ook sneller inspelen op gezamenlijke klachten over onveilige of gebrekkige infrastructuur als die van meer mensen komen. Bovendien zijn de oplossingen vaak financieel en ecologisch interessanter, en vaak ook gewoon gezonder en socialer. Een duidelijk voorbeeld is de I-bus in de Antwerpse haven die instaat voor het collectief woon-werkverkeer van verschillende bedrijven.

Samen in de file

Bedrijven kijken vaak enkel naar de directe economische kosten of baten om samen te werken: bijv. afvalwater van het ene bedrijf dat nuttig kan zijn voor het andere bedrijf. Werknemers hebben er vaak belang bij om ook de sociale en ecologische kosten of baten hierbij te betrekken. Het feit dat we samen met onze buurman elke dag in de file staan, zorgt voor gedeelde frustraties en verloren tijd.

Het ABVV wil meewerken aan gedeelde oplossingen. De overheid moet een duidelijk bedrijventerreinmanagement op poten zetten, waarbij bedrijven kunnen (en moeten) samenwerken, en waar de syndicale vertegenwoordigers controle op kunnen uitoefenen en concrete problemen kunnen aankaarten.

Opel Antwerpen

De overheid behoudt zo ook de controle over welke activiteiten waar best plaats vinden en kan zo faciliterend optreden voor de ondernemers. Op de gronden van Opel Antwerpen zouden er op deze manier al veel nieuwe jobs kunnen gecreëerd zijn, zonder het huidige juridisch steekspel waarbij niemand gebaat is. Werken met concessies, lease-overeenkomsten of grondpacht zijn mogelijke instrumenten voor de overheid om aan actief grondbeheer te doen.

Samenwerking over het muurtje heen is vaak geen evidentie, niet voor werkgevers maar ook niet voor werknemers. Je werkt in een andere sector, hebt niet dezelfde werkschema’s, kent niemand van het naburige bedrijf… Er zijn vaak veel argumenten om er niet aan te beginnen, maar toch loont het de moeite.

Terug Top