(0)

Selecteer Regio

 • Mijn ABVV
 • E-zine
 • Links
 • PRIVACYVERKLARING VLAAMS ABVV & VZW’’s

  Met deze privacyverklaring willen wij je duidelijk informeren over ons privacybeleid, over de persoonsgegevens die wij gebruiken en waarom dit noodzakelijk is. 

  Goedkeuring en transparantie zijn de basis van alles!

  Het Vlaams ABVV en zijn vzw’s streven ernaar om op een wettelijke en correcte manier om te gaan met al jouw persoonsgegevens. We doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom heel zorgvuldig om met de gegevens die we verwerken over jouw persoon. 

  Het Vlaams ABVV en zijn vzw's bieden een waaier aan van informatie, dienstverlening, vorming, syndicale en socio-culturele activiteiten (…). Om de best mogelijke service te bieden, hebben wij een aantal persoonlijke gegevens nodig van jou als lid, vrijwilliger, militant, (potentiële) klant of geïnteresseerde… Wij hebben uiteraard niet altijd evenveel informatie nodig: zo zal minder informatie gevraagd worden bij het bestellen van een boek dan voor het verzorgen van een dienstverlening zoals loopbaanadvies. We vragen in elk geval nooit meer persoonsgegevens op dan strikt noodzakelijk is.

  Hoe verkrijgen we jouw persoonsgegevens?

  Onze verwerkingen van persoonsgegevens binnen Vlaams ABVV zijn steeds gebaseerd op een grond van wettelijke verplichting, legale gronden en/of je specifieke toestemming. 

  Als ABVV-lid

  Door lid te worden van het ABVV geef je een “alles-in-één” toestemming voor verwerking van je persoonsgegevens in het kader van onze brede waaier aan diensten en activiteiten.

  Lid zijn van een centrale van het ABVV kan verschillende vormen aannemen. Je kan gewoon “lid“ zijn, maar ook militant of een afgevaardigde of ondertussen al gepensioneerd zijn. In welke hoedanigheid ook, willen wij je de best mogelijke informatie, dienstverlening en bijstand bieden en daarom net is het noodzakelijk dat wij een aantal persoonlijke gegevens van jou verwerken.

  Als ABVV-lid heb je recht  op diensten en voordelen die aangeboden worden door je ABVV-gewest en je ABVV-beroepscentrale. Niet-vakbondsleden kunnen hier niet van genieten. 

  Het ABVV, zijn gewesten en beroepscentrales kunnen je als lid zelf contacteren en diensten aanbieden. Omgekeerd kan je hen ook contacteren. Die wederzijdse contactname kan face-to-face gebeuren, via telefoon, via e-mail, via de website... en andere aangeboden contactvormen. Elke contactname kan leiden tot registratie van persoonsgegevens in je ledendossier. Voor deze werkwijze moet je dus geen aparte toestemming geven, want ze vloeit voort uit je lidmaatschap. 

  Wij opteren er dus voor om je lidmaatschap te bundelen in één pakket. Op het moment dat je lid wordt, geef je dan je specifieke toestemming voor deze aanpak. 

  Ook voor leden bieden wij dienstverlening aan die we doen in opdracht van een overheid, zoals de VDAB. Daar waar wij je in opdracht van VDAB bijstaan in je zoektocht naar werk of als erkend loopbaancentrum, zijn wij wettelijk verplicht ook bepaalde persoonsgegevens aan hen door te geven. Je wordt hierover steeds door ons geïnformeerd. Je moet hiervoor geen toestemming geven, omdat de overheid hierbij handelt vanuit haar decretale opdracht en onderdelen kan uitbesteden aan ons of aan andere derden. 

  Als niet-lid

  Daarnaast kan je ook als niet-lid beroep op ons doen. Dit is zeker het geval als wij werken in opdracht van een overheid, zoals bijvoorbeeld de VDAB. Hier gelden dezelfde privacy regels zoals hierboven beschreven voor dienstverlening in opdracht van de overheid.

  We bieden je dezelfde contactvormen aan als aan onze leden. Van zodra je contact neemt voor een dienstverlening geeft dit aanleiding tot registratie van je persoonsgegevens. Dit is nodig  om je nadien verder te contacteren en je probleem of vraag verder te behandelen en/of om te kunnen rapporteren in het kader van onze overheidsopdracht. Je wordt hierover tijdens het contact geinformeerd. In dat geval geef je je gegevens rechtstreeks door door het invullen van documenten, het elektronisch of telefonisch meedelen ervan… 

  Welke persoonsgegevens verwerken wij? 

  Hieronder vind je een opsomming van persoonsgegevens die wij kunnen verzamelen: 

  - Naam, voornaam, geboortedatum, geboorteplaats, geslacht, woonplaats (adres, postcode, plaats), gezinssamenstelling, nationaliteit, origine, moedertaal
  - E-mailadres, telefoonnummer (vast, mobiel) 
  - Lidmaatschap ABVV-gewest, ABVV-centrale en rijksregisternummer
  - Bankrekeningnummer, rekeninguittreksel
  - Arbeider, bediende, werkloos, loopbaanonderbreking, student, interim, ziek, langdurig arbeidsongeschikt enz.
  - Professionele/educatieve informatie zoals loopbaan, werkgeverparitair comité,  baan en werkgelegenheid, onderwijs, opleiding, CV, evaluaties, Training en opleiding
  - Medische informatie in de brede zin
  - Lidmaatschappen van professionele organisaties
  - Getuigenissen en/of foto’s van activiteiten, manifestaties, enz.

  Bijzondere persoonsgegevens zoals lidmaatschap van een vakbond en gegevens van delegees en secretarissen worden verwerkt om onze syndicale werking uit te bouwen. Het rijksregisternummer wordt enkel door Vorming en Actie verwerkt vanuit de wetgeving op het Vlaams Opleidingsverlof (VOV). Andere bijzondere persoonsgegevens zoals aanwezigheid van arbeidshandicap, gezondheidsproblemen, origine en moedertaal worden enkel bevraagd en verwerkt indien belangrijk om de afstand tot de arbeidsmarkt in te schatten, een essentieel element in onze loopbaandienstverlening. Dit gebeurt enkel indien absoluut noodzakelijk voor een kwaliteitsvolle dienstverlening en vanuit een overeenkomst/contract met de overheid (cfr. loopbaandienstverlening, loopbaanbegeleiding, KOPA-opleiding en begeleiding).

  Waarvoor gebruiken we jouw gegevens?

  Wij gebruiken jouw gegevens voor verschillende doelen op vlak van informatie, dienstverlening, vorming, syndicale en socio-culturele activiteiten (…) zoals: 

  - Ledenregistratie in de ruime zin 
  - Het naar jou opsturen van nieuwsbrieven, informatie (ongeacht het formaat)
  - Het aanbieden van downloadbare documenten en een optimaal gebruiksgemak van onze websites garanderen als je die bezoekt
  - Informatie en dienstverlening bieden ivm je loopbaan, de arbeidsmarkt, werk en werkloosheid, je rechten en je plichten… als jongere, werkzoekende, werkende, arbeidsongeschikte, senior, gepensioneerde, (…)
  - Het aanbieden en je laten deelnemen aan erkende loopbaanbegeleiding met loopbaancheques
  - Het aanbieden van en je laten deelnemen aan vorming als militant, delegee, werkloze… 
  - Het aanbieden van en je laten deelnemen aan socio-culturele activiteiten 
  - Syndicale ondersteuning en bijstand in brede zin 
  - Syndicale werking in brede zin
  - Verzekering van vrijwilligers 
  - Beheer en uitvoeren van betalingen, boekhouding
  - Vzw-beleid
  - Subsidiëringsvoorwaarden van de overheid
  - Communicatie over onze werking en activiteiten
  - Campagnes

  Hoe lang houden wij jouw persoonsgegevens bij?

  Wij houden gegevens bij zolang dat nodig is voor het doel waarvoor ze verzameld zijn. Hoelang wij jouw gegevens bijhouden is gebaseerd op volgende invalshoeken:

  - De wettelijke verplichtingen die wij moeten nakomen
  - De duurtijd van je lidmaatschap bij ABVV
  - De duurtijd van je engagement bij ABVV en zijn vzw's
  - Het voor jou eenvoudig maken als je na een onderbreking toch opnieuw wil aansluiten
  - De aard van de geboden service en eventuele nazorg die wij willen bieden, ook al ben je geen lid meer 
  - Jouw recht om gegevens te laten wissen 
  - De duurtijd voorgeschreven door de overheidsverplichting

  Concreet zijn de algemene bewaartermijnen: 

  - Lidmaatschap: 5 jaar na melding einde lidmaatschap.
  - Inschrijving activiteit of aankoop publicatie: 1 jaar na initiële inschrijving opdat je bij een nieuwe inschrijving of bestelling niet opnieuw al je gegevens moet doorgeven.
  - Boekhoudkundige documenten: maximaal 10 jaar na afsluiting boekjaar.
  - Sociaal-cultureel werk: maximaal 10 jaar of 2 beleidsperiodes in functie van overheidscontrole. 
  - Loopbaancentrum: 10 jaar.
  - Overheidsopdracht (bv. VDAB, WSE, …): 10 jaar.
  - Beeldmateriaal: archivering na 10 jaar.
  - Toestemming via toestemmingsformulieren: per formulier bepaald

  Wie heeft zicht op jouw gegevens?

  Binnen het Vlaams ABVV en zijn vzw’s hebben alleen die medewerkers toegang tot jouw persoonsgegevens, als ze er binnen hun takenpakket de verantwoordelijkheid  toe hebben om persoonsgegevens te verwerken of te raadplegen. Zij zijn uiteraard gebonden aan geheimhouding.

  Wij delen persoonsgegevens enkel met interne en externe diensten waar wij mee samenwerken als dat noodzakelijk is voor het doel waarvoor we de gegevens verzameld hebben. We zien er dan ook op toe dat ook zij zich aan alle wetgeving houden en correct met jouw gegevens omgaan. We sloten met deze verwerkers sluitende overeenkomsten volgens de wettelijke voorschriften, die garanties bieden over geheimhouding en beveiliging van persoonsgegevens.

  Diensten en organisaties waarmee wij samenwerken:

  - ABVV-gewesten en -centrales
  - Vlaamse overheidsdiensten zoals VDAB of Departement SCW en/of WSE
  - Ziekenfonds
  - OCMW’s  
  - Banken en verzekeringsmaatschappijen
  - IT-diensten en externe programmeurs
  - Drukkerijen
  - Surveybedrijven voor tevredenheidsmetingen
  - Mailingbedrijven of platformen 
  - Organisaties voor vorming en training 
  - Communicatiebedrijven 
  - Werkgevers 

  Wij hanteren strikte regels!

  Wij streven een optimaal beveiligingsniveau na en engageren ons tot de volgende strikte regels:

  - Alle verwerkingen zijn op een wettelijk voorgeschreven basis gedocumenteerd en je kan hier steeds inzake in hebben.
  - Er is steeds een wettelijke grond of toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens.
  - We vermelden je steeds transparant welke de verwerkingen zijn en waarvoor ze dienen.
  - We verrichten geen andere dan de opgesomde verwerkingen.
  - De doelstelling van elke verwerking is steeds duidelijk.
  - We gebruiken niet meer persoonsgegevens dan nodig voor de bedoelde verwerkingen.
  - We zorgen steeds voor accurate en beschikbare persoonsgegevens.
  - We houden persoonsgegevens bij volgens strikt omschreven regels.
  - We hanteren voor onszelf alsook voor elke verwerker strikte regels aangaande technische en organisatorische maatregelen, teneinde je persoonsgegevens steeds veilig te houden.
  - Je kan steeds vragen stellen en je rechten op inzage e.d. uitvoeren.
  - We hanteren volledige openheid naar toezichthouders.
  - Anomalieën melden wij steeds aan de toezichthouder.

  Wij voorzien een sterke beveiliging, daar mag je op rekenen

  We nodigen je uit om de rubriek “technische maatregelen” te lezen onderaan, indien je meer informatie wenst over de technische en organisatorische maatregelen die wij voorzien om je persoonsgegevens op de meest veilige wijze te behandelen

  Je hebt rechten!

  Wij hanteren maximale transparantie en je kan bij ons terecht met alle vragen over het gebruik van jouw persoonsgegevens binnen het Vlaams ABVV en zijn vzw's.

  Zoals voorzien in de GDPR-wetgeving, kan je toegang krijgen tot de persoonsgegevens waarvoor wij verwerkingsverantwoordelijke zijn. Je kan inzage krijgen, gegevens laten corrigeren, schrappen, je verzetten tegen verwerkingen alsook heb je het recht om het gebruik van jouw gegevens te beperken. 

  Er zijn enkele uitzonderingen:

  - Sommige gegevens moeten wij wettelijk bewaren of doorgeven aan de overheid.
  - De persoonsgegevens die wij verwerken in kader van een opdracht van een overheidsdienst zoals VDAB, blijven eigendom van VDAB. Voor het uitoefenen van je rechten kan je terecht bij de betrokken overheidsdienst. Je zal hierover bij de aanvang van de dienstverlening geïnformeerd worden. 

  Heb je vragen? 

  We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als je vragen hebt over ons privacybeleid, jouw inzagerecht wilt gebruiken, bezwaar aantekenen tegen de opgeslagen gegevens voor verdere verwerkingen of je gegevens wilt wissen, wijzigen of overdragen, kan je contact opnemen met de DPO van het Vlaams ABVV:

  Vlaams ABVV tav DPO
  Hoogstraat 42, 1000 Brussel 
  dpo@vlaamsabvv.be

  Hierna volgt nog informatie over ons cookie-beleid, sociale media en technische beveiliging van je persoonsgegevens.


  Technische maatregelen voor de beveiliging

  Wij nemen maatregelen om ervoor te zorgen dat je gegevens veilig opgeslagen zijn:

  - Alle medewerkers die namens het Vlaams ABVV en zijn vzw's van je gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan de deontologische geheimhouding ervan. De betrokken medewerkers zijn geïnformeerd en opgeleid over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.
  - Ons intern netwerk en bijhorend datacenter waarin je persoonsgegevens opgeslagen worden,  bevinden zich in een van het internet afgeschermde omgeving, die bewaakt wordt door aangepaste technologieën (firewall).
  - We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op onze computersystemen die verbonden zijn met het interne netwerk.
  - Er zijn toegangscontroles om informatie te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, wijzigingen of verwijdering, al dan niet opzettelijk veroorzaakt.
  - Er zijn maatregelen van kracht met oog op brand- en diefstalpreventie binnen onze gebouwen. De aanwezige servers zijn fysiek en logisch beveiligd.
  - Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.
  - We pseudonimiseren, verwijderen gegevens en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als de noodzaak zich stelt.
  - We evalueren regelmatig onze beveiligingsmaatregelen en sturen bij waar nodig. 
  - Rollen en verantwoordelijkheden inzake informatiebeveiliging zijn gedefinieerd teneinde te garanderen dat alle beveiligingsactiviteiten worden uitgevoerd.
  - Alle vereiste documentatie, zoals beleidsregels, standaarden, procedures en richtlijnen, is aanwezig om de beveiliging te ondersteunen. Die documentatie wordt regelmatig herzien.


  Cookies op onze websites 

  Wat is een cookie? 

  Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens het surfen op een website vanop je computer, tablet, smartphone… gegevens bijhoudt gedurende een tijd. Bij een volgend bezoek aan die site worden die gegevens herkend en gelezen. Op die manier kunnen bijvoorbeeld je voorkeuren ingesteld bij een vorig bezoek automatisch worden hernomen.

  De websites van het Vlaams ABVV en zijn vzw’s maken zelf beperkt gebruik van cookies.

  Het gaat daarbij om functionele cookies. Dit doen we om je  surfervaring te verbeteren. Zo onthouden we voor welk kantoor je  laatst de openingsuren hebt opgezocht op de site. Bij een volgend bezoek tonen we je dan meteen de openingsuren van dit kantoor.
  En om controle cookies. Deze onthouden uw toestemming of weigering.

  We maken ook gebruik van plug-ins (invoegtoepassingen) van derden om bepaalde zaken op de site te tonen. Deze plug-ins kunnen cookies veroorzaken eigen aan de toepassing.

  We gebruiken de plug-ins van:

  • Issuu
   via de Issuu plug-in maken we onze brochures en andere gedrukte media via de website toegankelijk en doorbladerbaar.
    
  • YouTube
   via de YouTube (onderdeel van Google Inc.) plug-in worden YouTube video materiaal raadpleegbaar op onze site zonder dat je naar YouTube zelf moet springen.
    
  • Vimeo
   via de plug-in van Vimeo kan je je video materiaal bekijken rechtstreeks op onze site.
    
  • Google Analytics
   via Google Analytics proberen we zicht te krijgen op hoe onze site wordt gebruikt, welke pagina’s vooral worden bekeken, …

  Je vindt uitleg over deze cookies op de site van de aanbieder in kwestie. 

  Cookies verwijderen of blokkeren

  Jouw cookies-instellingen kan je ten alle tijden aanpassen of verwijderen. In het menu van je browser onder ‘opties’ of ‘voorkeuren’ kan je wijzigingen opslaan. Dit moet je doen op elk apparaat waarmee je websites bezoekt.

  Voor het goed gebruik van onze site is het aangeraden cookies actief te laten.

  Wijzigingen

  Het Vlaams ABVV kan deze cookie-verklaring wijzigen. De laatste versie is steeds terug te vinden op de websites. 

  De laatste wijziging gebeurde op 05/06/2018.


  Social media beleid 

  Wij willen een moderne vakbond zijn en daarom gebruiken wij de mogelijkheden die geboden worden door de diverse sociale media. Meer nog, als vakbond zien wij het als onze plicht je te kunnen informeren over trends, gebeurtenissen, acties, evoluties in de arbeidsmarkt. We willen je ook toelaten om als lid al deze informatie te delen met je eigen netwerk. 

  Zo voorzien wij mogelijks “knoppen” op onze websites die je toelaten om bepaalde webpagina’s te beoordelen en/of te delen op sociale netwerken zoals Facebook en Twitter. De werking van deze “knoppen” is technisch geregeld door de respectievelijke sociale media bedrijven.

  Wij raden je aan om de privacyverklaring van de sociale media-aanbieders, waarop je bent aangesloten, na te lezen. Zo krijg je zicht op wat deze sociale media bedrijven via cookies doen met je (persoons)gegevens.

  Het is een feit dat vele van deze sociale media bedrijven zoals LinkedIn, Twitter, Facebook en Google+ overzeese (Amerikaanse) bedrijven zijn. Echter, zij zijn evenzeer als wij onderworpen aan de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming. In de praktijk doen zij dit via verklaringen in hun respectievelijke privacy policy en verwijzen zij naar de principes van de “EU-US Privacy Shield” die zij hebben ondertekend. 

  Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.


   

 • Privacyverklaring

Bookmark and Share

50+ bevraging: Langer werken of langer aan de dop?

20/12/2011 Persbericht - 50-plussers willen nog werken, maar zijn pessimistisch over hun jobkansen. "Ik heb het gevoel dat we voor niks meer dienen." Dat blijkt uit onze bevraging van 500 werkzoekende 50-plussers. Welke maatregelen zijn nodig om voor verandering te zorgen?


Ongewild op de arbeidsmarkt

50-plussers vormen een kwart van alle werkzoekenden in Vlaanderen. Maatregelen om hen te activeren krijgen een almaar groter belang in het arbeidsmarktbeleid. Maar die maatregelen voldoen allerminst, blijkt uit een bevraging van het Vlaams ABVV van 500 werkzoekende 50-plussers.

 • 95% van de werkzoekende 50-plussers zegt nog te willen werken, al is niet voor iedereen hetzelfde tempo of de prestatiedruk van vroeger nog haalbaar.
 • Slechts een minderheid (13%) denkt echter nog een goede kans te maken om snel een job te vinden.
 • Of men nu veel of weinig solliciteert maakt daarbij niet uit: ongeacht het aantal sollicitaties dat men doet, wordt 90% zelden uitgenodigd voor een gesprek, 30% zelfs nooit. Volgens zowat de helft is dat louter omwille van hun leeftijd.
 • Ook wie wel wordt uitgenodigd, ervaart dat: 45% geeft aan dat de werkgever tijdens het sollicitatiegesprek liet blijken dat zijn of haar leeftijd een probleem was.

Ander beleid nodig

“Activering en tewerkstellingspremies zijn belangrijk, maar hebben te weinig impact op de kansen die ouderen krijgen om een job te vinden. Ook vermindering van de loonkost heeft maar een zeer beperkt effect. Er is dus veel meer nodig,” stelt Caroline Copers, algemeen secretaris van het Vlaams ABVV.

“Als we ouderen echt aan de slag willen helpen, moeten we ook inzetten op het activeren van de werkgevers en op investeringen in aangepaste jobs en werkbaar werk. Bovendien blijft, gezien de geringe aanwervingskansen, een sociaal vangnet via brugpensioen voor ouderen noodzakelijk. Het federaal regeerakkoord slaat op deze cruciale punten de bal volledig mis,” zegt Copers.

De stem van de ouderen laten horen

Het Vlaams ABVV organiseerde deze enquête tussen november en december 2011 bij 500 Vlaamse vijftigers die recent werkloos werden. In het maatschappelijk debat worden zij meer en meer afgeschilderd als een groep die hun verantwoordelijkheid niet wil opnemen. Ze willen vervroegd op pensioen, ze willen uitbollen, ze zoeken niet genoeg naar werk...

Eén stem blijft echter manifest afwezig in dit debat: die van de ouderen zelf. Het Vlaams ABVV peilde daarom naar hun mening en hun ervaringen, naar hun buikgevoel ook. De respons was onverwacht groot.

 • Het persdossier met alle cijfers, beleidsaanbevelingen en getuigenissen van werkzoekende 50-plussers kan u hieronder downloaden:

Downloads

50-plussers aan het woord

“Machteloosheid alom”

Hieronder vindt u een selectie uit de persoonlijke verhalen of visies van de deelnemers van onze enquête. Het stigma dat hen wordt toegedicht raakt hen diep.

Ik heb de indruk dat hoe meer ervaring je hebt, hoe minder werk je vindt.

Het is niet meer normaal wat zich afspeelt op de arbeidsmarkt. Zeker als je via een interim moet gaan. Wat een vernedering iedere keer.

Kans op werk mag je vergeten!

Ik heb het gevoel dat het alléén draait om de fiscale voordelen van de werkgever. Voor de rest zijn ze ons liever kwijt dan rijk alleen al omwille van de verworven rechten die we tijdens onze loopbaan opgebouwd hebben.

Mijn ervaring leert me dat ik waarschijnlijk wel kans op werk heb, maar niet voor een deftig loon naar ervaring en leeftijd.

Bij verschillende interimkantoren als je je als 45+ gaat inschrijven worden je gegevens "gedelete uit pc" voor je het kantoor verlaat en daar wordt geen tijd en inspanning aan geforceerd (info uit directe interim bron en realiteit).

Na mijn scheiding moest ik dringend werk vinden. Reeds zes jaar ga ik deeltijds poetsen. Dit werk is volledig onder mijn niveau (ik heb een diploma hoger onderwijs). Ik heb deeltijds ook een eigen naaiatelier van gordijnen. Ik volgde verschillende opleidingen o.a. retoucheren van kleding; Deze kennis pas ik nu ook toe in mijn atelier. Maar ik had zeer graag het poetswerk vervangen door werk dat meer bij mij aansluit. Telkens ik een vacature zie waar men een retoucheuse vraagt, ga ik er op in. Hierbij ervaar ik dat mijn leeftijd een duidelijk obstakel is voor de werkgever. Mijn kennis en ondertussen lange ervaring speelt geen enkele rol. Ik krijg niet eens de kans om dit te bewijzen. Ik vrees dat ik zal moeten blijven poetsen, ondanks een rugletsel.

Werkgevers geven de indruk da ze goedkopere jongere personen zonder ervaring verkiezen dan een oudere werknemer die reeds een ruime ervaring heeft opgebouwd.

Bij de managers komt het op aan van zeer veel verschillende taken uit te voeren, veel uren presteren,en zo weinig mogelijk te betalen en zeker geen respect verwachten (wij zijn “oude dozen”)...

Het loon is ook dikwijls een probleem. Ze willen wel jouw ervaring maar ze willen er niet voor betalen.

Op schriftelijke sollicitaties krijg ik geen antwoord. Als ik bel en mijn gegevens doorgeef krijg ik meestal te horen dat ik een sterke kandidaat ben… tot ze mijn leeftijd horen. Dan wordt het een paar seconden stil en dan krijg ik te horen dat ze nog wel iets laten weten. Ik heb van mijn 16 tot mijn 53 gewerkt en nu zou ik mijn stempelgeld verliezen. “

Het woord 'overkwalificatie' zou minder gebruikt mogen worden door werkgevers. Ze durven niet botweg zeggen dat ze je niet willen aanwerven omwille van je leeftijd - dat je ervaring en inzet toont telt niet mee - dan zeggen ze maar dat je te ver woont.

Ik hebt het gevoel dat we voor niks meer dienen.

Ik heb dus werk, maar meestal denken de werkgevers dat je op die leeftijd geen motivatie meer hebt en dat terwijl je een schat aan ondervinding hebt. Leeftijd is voor de werkgevers het grootste probleem, je bent voor hen geen investering meer.

Ik weet momenteel gewoon niet meer wat de kansen op werk voor 50-plussers zou kunnen verhogen.

Ondanks het feit dat ik heel wat te bieden heb (30 jaar beroepservaring, opleiding hoger niet-universitair) krijg ik zo goed als nooit antwoord op mijn sollicitaties. In de beginperiode van mijn werkloosheid solliciteerde ik véél vaker en véél actiever, maar als je zelfs niet de kans krijgt jezelf voor te stellen maar merkt dat jouw sollicitatie meteen opzij geschoven wordt...

Ik pleit er voor om bedrijven/werkgevers een quotum op te leggen die hen ertoe verplicht om 50+ aan te werven.

Men zou bedrijvers/werkgevers veel vlugger op de vingers moeten tikken als ze 50+ blijven discrimineren.

Werkloosheidsuitkeringen stopzetten na verloop van tijd is pure waanzin en gaat veel gezinnen in de armoede drijven. Ik wil werken. Ik ben overtuigd dat er zo nog velen zijn. Het probleem ligt bij de werkgevers die je droppen omwille van je leeftijd en die ook weinig geneigd zijn om "ouderen" aan boord te hijsen. Zonder de door velen verguisde overheid zat ik nu zonder job. Het onderwijs heeft me wel nog gewild.

Wat de goegemeente of de werkgeversfederaties ook mogen beweren: 50+ komen niet meer aan de bak!

ik was geselecteerd voor een vacature, mocht drie keer terugkomen, tot in de laatste ronde. In elk gesprek gingen de vragen over mijn leeftijd: waarom ze mij zouden verkiezen boven een jongere, waarom ik op mijn leeftijd nog ander werk zocht, hoe ik dacht het werk aan te kunnen vermits in hun sector 50-plussers recht hebben op bijkomende vakantiedagen...

Ik vind het heel jammer dat de arbeidsmarkt een aantal vooroordelen heeft tegenover 50+ (duur, niet snel, niet gemotiveerd...). Nochtans vind ik dat ik nog heel wat te bieden heb (enthousiasme, ervaring, relativering, coachende kwaliteiten ...).

Enerzijds zegt men dat we langer moeten werken, maar de arbeidsmarkt biedt ons geen plaats/kans meer. Vele 50+ zijn nog jong van geest, willen vooruit, zijn loyaler dan de jongeren want houden niet zo van jobhoppen. Dus dat zijn voordelen.

Ik ondervind, bij het opsturen van een CV, dat de werkgevers bij het zien dat je reeds 53 jaar bent de moeite niet doen om u uit te nodigen voor een sollicitatiegesprek. Ik zeg niet dat ze allemaal zo zijn, maar toch zeker 95 %.

Als bediende worden er zoveel eisen gesteld dat dit niet meer leefbaar is.

Leeftijd is het grote struikelblok op de arbeidsmarkt.

De regering zit altijd maar te zeggen dat er meer 50-plusser aan het werk moeten blijven. Misschien moeten ze zich eindelijk eens gaan realiseren dat de oprecht zoekende 50-plusser geen kans meer maakt op een job, alle activa toestanden ten spijt.

Niemand vermeldt dat het om je leeftijd gaat aangezien dat wettelijk niet mag, maar men verwacht wel dat je je kennis, vaardigheden en expertise aanwendt tegen een laag loon. Bij één van de sollicitatiegesprekken bleek er geen enkele overname van anciënniteit mogelijk te zijn. Ik besef heel goed dat er ingeleverd moet worden op het loon van de vorige werkgever, maar als 50-plusser starten aan de wedde van een schoolverlater? Toch wel bij het haar getrokken!

Voor de 50 plusser is er geen plaats meer op de arbeidsmarkt. Ervaring begrip en geduld zijn taboe in deze tijd. Enkel geld is nog belangrijk.

Ondanks de ervaring en de fiscale voordelen voor de werkgevers kan ik mij niet van de indruk ontdoen dat men in dit land de 50 plussers niet meer wil tenzij aan een minimum loon en dan nog... Het is behoorlijk irriterend als je profiel ok is naar de vacature toe en je de reactie krijgt dat het niet zo is. Machteloosheid alom.

Lees ook

Zoek op trefwoord

vijftigplussers werkgevers werkzoekenden

Terug Top