(0)

Selecteer Regio

 • Mijn ABVV
 • E-zine
 • Links
 • PRIVACYVERKLARING VLAAMS ABVV & VZW’’s

  Met deze privacyverklaring willen wij je duidelijk informeren over ons privacybeleid, over de persoonsgegevens die wij gebruiken en waarom dit noodzakelijk is. 

  Goedkeuring en transparantie zijn de basis van alles!

  Het Vlaams ABVV en zijn vzw’s streven ernaar om op een wettelijke en correcte manier om te gaan met al jouw persoonsgegevens. We doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom heel zorgvuldig om met de gegevens die we verwerken over jouw persoon. 

  Het Vlaams ABVV en zijn vzw's bieden een waaier aan van informatie, dienstverlening, vorming, syndicale en socio-culturele activiteiten (…). Om de best mogelijke service te bieden, hebben wij een aantal persoonlijke gegevens nodig van jou als lid, vrijwilliger, militant, (potentiële) klant of geïnteresseerde… Wij hebben uiteraard niet altijd evenveel informatie nodig: zo zal minder informatie gevraagd worden bij het bestellen van een boek dan voor het verzorgen van een dienstverlening zoals loopbaanadvies. We vragen in elk geval nooit meer persoonsgegevens op dan strikt noodzakelijk is.

  Hoe verkrijgen we jouw persoonsgegevens?

  Onze verwerkingen van persoonsgegevens binnen Vlaams ABVV zijn steeds gebaseerd op een grond van wettelijke verplichting, legale gronden en/of je specifieke toestemming. 

  Als ABVV-lid

  Door lid te worden van het ABVV geef je een “alles-in-één” toestemming voor verwerking van je persoonsgegevens in het kader van onze brede waaier aan diensten en activiteiten.

  Lid zijn van een centrale van het ABVV kan verschillende vormen aannemen. Je kan gewoon “lid“ zijn, maar ook militant of een afgevaardigde of ondertussen al gepensioneerd zijn. In welke hoedanigheid ook, willen wij je de best mogelijke informatie, dienstverlening en bijstand bieden en daarom net is het noodzakelijk dat wij een aantal persoonlijke gegevens van jou verwerken.

  Als ABVV-lid heb je recht  op diensten en voordelen die aangeboden worden door je ABVV-gewest en je ABVV-beroepscentrale. Niet-vakbondsleden kunnen hier niet van genieten. 

  Het ABVV, zijn gewesten en beroepscentrales kunnen je als lid zelf contacteren en diensten aanbieden. Omgekeerd kan je hen ook contacteren. Die wederzijdse contactname kan face-to-face gebeuren, via telefoon, via e-mail, via de website... en andere aangeboden contactvormen. Elke contactname kan leiden tot registratie van persoonsgegevens in je ledendossier. Voor deze werkwijze moet je dus geen aparte toestemming geven, want ze vloeit voort uit je lidmaatschap. 

  Wij opteren er dus voor om je lidmaatschap te bundelen in één pakket. Op het moment dat je lid wordt, geef je dan je specifieke toestemming voor deze aanpak. 

  Ook voor leden bieden wij dienstverlening aan die we doen in opdracht van een overheid, zoals de VDAB. Daar waar wij je in opdracht van VDAB bijstaan in je zoektocht naar werk of als erkend loopbaancentrum, zijn wij wettelijk verplicht ook bepaalde persoonsgegevens aan hen door te geven. Je wordt hierover steeds door ons geïnformeerd. Je moet hiervoor geen toestemming geven, omdat de overheid hierbij handelt vanuit haar decretale opdracht en onderdelen kan uitbesteden aan ons of aan andere derden. 

  Als niet-lid

  Daarnaast kan je ook als niet-lid beroep op ons doen. Dit is zeker het geval als wij werken in opdracht van een overheid, zoals bijvoorbeeld de VDAB. Hier gelden dezelfde privacy regels zoals hierboven beschreven voor dienstverlening in opdracht van de overheid.

  We bieden je dezelfde contactvormen aan als aan onze leden. Van zodra je contact neemt voor een dienstverlening geeft dit aanleiding tot registratie van je persoonsgegevens. Dit is nodig  om je nadien verder te contacteren en je probleem of vraag verder te behandelen en/of om te kunnen rapporteren in het kader van onze overheidsopdracht. Je wordt hierover tijdens het contact geinformeerd. In dat geval geef je je gegevens rechtstreeks door door het invullen van documenten, het elektronisch of telefonisch meedelen ervan… 

  Welke persoonsgegevens verwerken wij? 

  Hieronder vind je een opsomming van persoonsgegevens die wij kunnen verzamelen: 

  - Naam, voornaam, geboortedatum, geboorteplaats, geslacht, woonplaats (adres, postcode, plaats), gezinssamenstelling, nationaliteit, origine, moedertaal
  - E-mailadres, telefoonnummer (vast, mobiel) 
  - Lidmaatschap ABVV-gewest, ABVV-centrale en rijksregisternummer
  - Bankrekeningnummer, rekeninguittreksel
  - Arbeider, bediende, werkloos, loopbaanonderbreking, student, interim, ziek, langdurig arbeidsongeschikt enz.
  - Professionele/educatieve informatie zoals loopbaan, werkgeverparitair comité,  baan en werkgelegenheid, onderwijs, opleiding, CV, evaluaties, Training en opleiding
  - Medische informatie in de brede zin
  - Lidmaatschappen van professionele organisaties
  - Getuigenissen en/of foto’s van activiteiten, manifestaties, enz.

  Bijzondere persoonsgegevens zoals lidmaatschap van een vakbond en gegevens van delegees en secretarissen worden verwerkt om onze syndicale werking uit te bouwen. Het rijksregisternummer wordt enkel door Vorming en Actie verwerkt vanuit de wetgeving op het Vlaams Opleidingsverlof (VOV). Andere bijzondere persoonsgegevens zoals aanwezigheid van arbeidshandicap, gezondheidsproblemen, origine en moedertaal worden enkel bevraagd en verwerkt indien belangrijk om de afstand tot de arbeidsmarkt in te schatten, een essentieel element in onze loopbaandienstverlening. Dit gebeurt enkel indien absoluut noodzakelijk voor een kwaliteitsvolle dienstverlening en vanuit een overeenkomst/contract met de overheid (cfr. loopbaandienstverlening, loopbaanbegeleiding, KOPA-opleiding en begeleiding).

  Waarvoor gebruiken we jouw gegevens?

  Wij gebruiken jouw gegevens voor verschillende doelen op vlak van informatie, dienstverlening, vorming, syndicale en socio-culturele activiteiten (…) zoals: 

  - Ledenregistratie in de ruime zin 
  - Het naar jou opsturen van nieuwsbrieven, informatie (ongeacht het formaat)
  - Het aanbieden van downloadbare documenten en een optimaal gebruiksgemak van onze websites garanderen als je die bezoekt
  - Informatie en dienstverlening bieden ivm je loopbaan, de arbeidsmarkt, werk en werkloosheid, je rechten en je plichten… als jongere, werkzoekende, werkende, arbeidsongeschikte, senior, gepensioneerde, (…)
  - Het aanbieden en je laten deelnemen aan erkende loopbaanbegeleiding met loopbaancheques
  - Het aanbieden van en je laten deelnemen aan vorming als militant, delegee, werkloze… 
  - Het aanbieden van en je laten deelnemen aan socio-culturele activiteiten 
  - Syndicale ondersteuning en bijstand in brede zin 
  - Syndicale werking in brede zin
  - Verzekering van vrijwilligers 
  - Beheer en uitvoeren van betalingen, boekhouding
  - Vzw-beleid
  - Subsidiëringsvoorwaarden van de overheid
  - Communicatie over onze werking en activiteiten
  - Campagnes

  Hoe lang houden wij jouw persoonsgegevens bij?

  Wij houden gegevens bij zolang dat nodig is voor het doel waarvoor ze verzameld zijn. Hoelang wij jouw gegevens bijhouden is gebaseerd op volgende invalshoeken:

  - De wettelijke verplichtingen die wij moeten nakomen
  - De duurtijd van je lidmaatschap bij ABVV
  - De duurtijd van je engagement bij ABVV en zijn vzw's
  - Het voor jou eenvoudig maken als je na een onderbreking toch opnieuw wil aansluiten
  - De aard van de geboden service en eventuele nazorg die wij willen bieden, ook al ben je geen lid meer 
  - Jouw recht om gegevens te laten wissen 
  - De duurtijd voorgeschreven door de overheidsverplichting

  Concreet zijn de algemene bewaartermijnen: 

  - Lidmaatschap: 5 jaar na melding einde lidmaatschap.
  - Inschrijving activiteit of aankoop publicatie: 1 jaar na initiële inschrijving opdat je bij een nieuwe inschrijving of bestelling niet opnieuw al je gegevens moet doorgeven.
  - Boekhoudkundige documenten: maximaal 10 jaar na afsluiting boekjaar.
  - Sociaal-cultureel werk: maximaal 10 jaar of 2 beleidsperiodes in functie van overheidscontrole. 
  - Loopbaancentrum: 10 jaar.
  - Overheidsopdracht (bv. VDAB, WSE, …): 10 jaar.
  - Beeldmateriaal: archivering na 10 jaar.
  - Toestemming via toestemmingsformulieren: per formulier bepaald

  Wie heeft zicht op jouw gegevens?

  Binnen het Vlaams ABVV en zijn vzw’s hebben alleen die medewerkers toegang tot jouw persoonsgegevens, als ze er binnen hun takenpakket de verantwoordelijkheid  toe hebben om persoonsgegevens te verwerken of te raadplegen. Zij zijn uiteraard gebonden aan geheimhouding.

  Wij delen persoonsgegevens enkel met interne en externe diensten waar wij mee samenwerken als dat noodzakelijk is voor het doel waarvoor we de gegevens verzameld hebben. We zien er dan ook op toe dat ook zij zich aan alle wetgeving houden en correct met jouw gegevens omgaan. We sloten met deze verwerkers sluitende overeenkomsten volgens de wettelijke voorschriften, die garanties bieden over geheimhouding en beveiliging van persoonsgegevens.

  Diensten en organisaties waarmee wij samenwerken:

  - ABVV-gewesten en -centrales
  - Vlaamse overheidsdiensten zoals VDAB of Departement SCW en/of WSE
  - Ziekenfonds
  - OCMW’s  
  - Banken en verzekeringsmaatschappijen
  - IT-diensten en externe programmeurs
  - Drukkerijen
  - Surveybedrijven voor tevredenheidsmetingen
  - Mailingbedrijven of platformen 
  - Organisaties voor vorming en training 
  - Communicatiebedrijven 
  - Werkgevers 

  Wij hanteren strikte regels!

  Wij streven een optimaal beveiligingsniveau na en engageren ons tot de volgende strikte regels:

  - Alle verwerkingen zijn op een wettelijk voorgeschreven basis gedocumenteerd en je kan hier steeds inzake in hebben.
  - Er is steeds een wettelijke grond of toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens.
  - We vermelden je steeds transparant welke de verwerkingen zijn en waarvoor ze dienen.
  - We verrichten geen andere dan de opgesomde verwerkingen.
  - De doelstelling van elke verwerking is steeds duidelijk.
  - We gebruiken niet meer persoonsgegevens dan nodig voor de bedoelde verwerkingen.
  - We zorgen steeds voor accurate en beschikbare persoonsgegevens.
  - We houden persoonsgegevens bij volgens strikt omschreven regels.
  - We hanteren voor onszelf alsook voor elke verwerker strikte regels aangaande technische en organisatorische maatregelen, teneinde je persoonsgegevens steeds veilig te houden.
  - Je kan steeds vragen stellen en je rechten op inzage e.d. uitvoeren.
  - We hanteren volledige openheid naar toezichthouders.
  - Anomalieën melden wij steeds aan de toezichthouder.

  Wij voorzien een sterke beveiliging, daar mag je op rekenen

  We nodigen je uit om de rubriek “technische maatregelen” te lezen onderaan, indien je meer informatie wenst over de technische en organisatorische maatregelen die wij voorzien om je persoonsgegevens op de meest veilige wijze te behandelen

  Je hebt rechten!

  Wij hanteren maximale transparantie en je kan bij ons terecht met alle vragen over het gebruik van jouw persoonsgegevens binnen het Vlaams ABVV en zijn vzw's.

  Zoals voorzien in de GDPR-wetgeving, kan je toegang krijgen tot de persoonsgegevens waarvoor wij verwerkingsverantwoordelijke zijn. Je kan inzage krijgen, gegevens laten corrigeren, schrappen, je verzetten tegen verwerkingen alsook heb je het recht om het gebruik van jouw gegevens te beperken. 

  Er zijn enkele uitzonderingen:

  - Sommige gegevens moeten wij wettelijk bewaren of doorgeven aan de overheid.
  - De persoonsgegevens die wij verwerken in kader van een opdracht van een overheidsdienst zoals VDAB, blijven eigendom van VDAB. Voor het uitoefenen van je rechten kan je terecht bij de betrokken overheidsdienst. Je zal hierover bij de aanvang van de dienstverlening geïnformeerd worden. 

  Heb je vragen? 

  We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als je vragen hebt over ons privacybeleid, jouw inzagerecht wilt gebruiken, bezwaar aantekenen tegen de opgeslagen gegevens voor verdere verwerkingen of je gegevens wilt wissen, wijzigen of overdragen, kan je contact opnemen met de DPO van het Vlaams ABVV:

  Vlaams ABVV tav DPO
  Hoogstraat 42, 1000 Brussel 
  dpo@vlaamsabvv.be

  Hierna volgt nog informatie over ons cookie-beleid, sociale media en technische beveiliging van je persoonsgegevens.


  Technische maatregelen voor de beveiliging

  Wij nemen maatregelen om ervoor te zorgen dat je gegevens veilig opgeslagen zijn:

  - Alle medewerkers die namens het Vlaams ABVV en zijn vzw's van je gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan de deontologische geheimhouding ervan. De betrokken medewerkers zijn geïnformeerd en opgeleid over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.
  - Ons intern netwerk en bijhorend datacenter waarin je persoonsgegevens opgeslagen worden,  bevinden zich in een van het internet afgeschermde omgeving, die bewaakt wordt door aangepaste technologieën (firewall).
  - We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op onze computersystemen die verbonden zijn met het interne netwerk.
  - Er zijn toegangscontroles om informatie te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, wijzigingen of verwijdering, al dan niet opzettelijk veroorzaakt.
  - Er zijn maatregelen van kracht met oog op brand- en diefstalpreventie binnen onze gebouwen. De aanwezige servers zijn fysiek en logisch beveiligd.
  - Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.
  - We pseudonimiseren, verwijderen gegevens en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als de noodzaak zich stelt.
  - We evalueren regelmatig onze beveiligingsmaatregelen en sturen bij waar nodig. 
  - Rollen en verantwoordelijkheden inzake informatiebeveiliging zijn gedefinieerd teneinde te garanderen dat alle beveiligingsactiviteiten worden uitgevoerd.
  - Alle vereiste documentatie, zoals beleidsregels, standaarden, procedures en richtlijnen, is aanwezig om de beveiliging te ondersteunen. Die documentatie wordt regelmatig herzien.


  Cookies op onze websites 

  Wat is een cookie? 

  Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens het surfen op een website vanop je computer, tablet, smartphone… gegevens bijhoudt gedurende een tijd. Bij een volgend bezoek aan die site worden die gegevens herkend en gelezen. Op die manier kunnen bijvoorbeeld je voorkeuren ingesteld bij een vorig bezoek automatisch worden hernomen.

  De websites van het Vlaams ABVV en zijn vzw’s maken zelf beperkt gebruik van cookies.

  Het gaat daarbij om functionele cookies. Dit doen we om je  surfervaring te verbeteren. Zo onthouden we voor welk kantoor je  laatst de openingsuren hebt opgezocht op de site. Bij een volgend bezoek tonen we je dan meteen de openingsuren van dit kantoor.
  En om controle cookies. Deze onthouden uw toestemming of weigering.

  We maken ook gebruik van plug-ins (invoegtoepassingen) van derden om bepaalde zaken op de site te tonen. Deze plug-ins kunnen cookies veroorzaken eigen aan de toepassing.

  We gebruiken de plug-ins van:

  • Issuu
   via de Issuu plug-in maken we onze brochures en andere gedrukte media via de website toegankelijk en doorbladerbaar.
    
  • YouTube
   via de YouTube (onderdeel van Google Inc.) plug-in worden YouTube video materiaal raadpleegbaar op onze site zonder dat je naar YouTube zelf moet springen.
    
  • Vimeo
   via de plug-in van Vimeo kan je je video materiaal bekijken rechtstreeks op onze site.
    
  • Google Analytics
   via Google Analytics proberen we zicht te krijgen op hoe onze site wordt gebruikt, welke pagina’s vooral worden bekeken, …

  Je vindt uitleg over deze cookies op de site van de aanbieder in kwestie. 

  Cookies verwijderen of blokkeren

  Jouw cookies-instellingen kan je ten alle tijden aanpassen of verwijderen. In het menu van je browser onder ‘opties’ of ‘voorkeuren’ kan je wijzigingen opslaan. Dit moet je doen op elk apparaat waarmee je websites bezoekt.

  Voor het goed gebruik van onze site is het aangeraden cookies actief te laten.

  Wijzigingen

  Het Vlaams ABVV kan deze cookie-verklaring wijzigen. De laatste versie is steeds terug te vinden op de websites. 

  De laatste wijziging gebeurde op 05/06/2018.


  Social media beleid 

  Wij willen een moderne vakbond zijn en daarom gebruiken wij de mogelijkheden die geboden worden door de diverse sociale media. Meer nog, als vakbond zien wij het als onze plicht je te kunnen informeren over trends, gebeurtenissen, acties, evoluties in de arbeidsmarkt. We willen je ook toelaten om als lid al deze informatie te delen met je eigen netwerk. 

  Zo voorzien wij mogelijks “knoppen” op onze websites die je toelaten om bepaalde webpagina’s te beoordelen en/of te delen op sociale netwerken zoals Facebook en Twitter. De werking van deze “knoppen” is technisch geregeld door de respectievelijke sociale media bedrijven.

  Wij raden je aan om de privacyverklaring van de sociale media-aanbieders, waarop je bent aangesloten, na te lezen. Zo krijg je zicht op wat deze sociale media bedrijven via cookies doen met je (persoons)gegevens.

  Het is een feit dat vele van deze sociale media bedrijven zoals LinkedIn, Twitter, Facebook en Google+ overzeese (Amerikaanse) bedrijven zijn. Echter, zij zijn evenzeer als wij onderworpen aan de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming. In de praktijk doen zij dit via verklaringen in hun respectievelijke privacy policy en verwijzen zij naar de principes van de “EU-US Privacy Shield” die zij hebben ondertekend. 

  Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.


   

 • Privacyverklaring

Bookmark and Share

Militanten, het hart van het ABVV

Je bent militant. Dagelijks kom je op voor de rechten van je collega‘s. Samen met andere militanten ben je de stuwende kracht in onze vakbond. Je bent het hart van het ABVV. Logisch dus dat je voor tal van syndicale taken, ondersteuning en vorming kan krijgen van het ABVV-regio Antwerpen.


Centrale

In de bedrijven en sectoren organiseren de beroepscentrales de syndicale actie. Het zijn  de betrokken centrale en de beroepssecretaris die de militanten, afgevaardigden en verkozenen opvolgen en de nodige informatie en hulp geven bij het uitvoeren van hun vakbondswerk. Naast de directe steun van de centrale kan je als nieuwe of als meer ervaren militant, in de regio Antwerpen beroep doen op een waaier aan dienstverlening van het ABVV. Een dienstverlening die bestaat uit een brede keuze aan vorming en een inhoudelijke ondersteuning rond uiteenlopende thema‘s.

Contact: jouw beroepscentrale

Syndicale vorming

Vaak is de aanloop naar de vierjaarlijkse sociale verkiezingen ook het moment dat werknemers de stap zetten om syndicaal actief te worden. Ben je een nieuwe kandidaat, dan kan je bij het ABVV-regio Antwerpen nog voor de verkiezingen een snelle inwerkingscursus ‘Eerste Hulp Bij Overleg' volgen.  

Na verkiezing of aanstelling als delegee kan je instappen in ons basis vormingstraject voor militanten. Een basistraject bestaat uit 5 basismodules en 2 mandaatmodules. Elke module duurt 5 dagen, gespreid over 2 weken, en wordt een aantal maal per jaar gegeven. In de basismodules doe je de basis van syndicaal werk op. In de mandaatmodules wordt dieper ingegaan op het specifieke mandaat dat je hebt: vakbondsafgevaardigde, lid van het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk of van de Ondernemingsraad. Per soort mandaat zijn er 2 modules, dus 6 in het totaal.

Na het basistraject kan je kiezen voor de 2 modules van een ander mandaat en/of voor de themamodules. Met de themamodules ga je dieper in op:

 • de analyse van Economische en Financiële Informatie,
 • externe werkgelegenheid,
 • milieu,
 • diversiteit,
 • competentiebeheer,
 • mobiliteit,
 • combinatie arbeid en gezin,
 • stress,
 • communicatie,
 • abc van de PC
 • enzovoort.

Afhankelijk van het onderwerp duurt een themamodule minimaal 2 of maximaal 10 dagen. Sommige themamodules worden jaarlijks aangeboden, sommige om de 2 jaar en nog andere eenmalig. Regelmatig komen er ook nieuwe thema‘s bij.

Nog voor je al deze modules gevolgd hebt, zijn de volgende sociale verkiezingen al weer in zicht. Heb je de smaak van syndicaal werk te pakken? Het jaar voor de sociale verkiezingen kan je de module ‘Campagne Sociale Verkiezingen‘ volgen.

Contact: Vorming & Actie Antwerpen | vorming.antwerpen@abvv.be

Economische en financiële informatie (EFI)

Als werknemersvertegenwoordiger in de Ondernemingsraad (en soms in het Comité) krijg je jaarlijks de Economische en Financiële Informatie voorgeschoteld. De EFI analyseren en interpreteren is niet eenvoudig.  Op vraag van je centrale of secretaris kan  het ABVV-regio Antwerpen je hierbij helpen. De medewerkers van onze dienst ondernemingen maken de analyse en kunnen ze toelichten op de voorbereidende vergadering van de OR. Indien gewenst kunnen ze jou en je collega‘s op de jaarlijkse EFI-vergadering van de OR als externe expert ondersteunen.

Contact: Dienst Ondernemingen | dienst.ondernemingen.antwerpen@abvv.be

Diversiteit op de werkvloer

Wil je als vakbondsafgevaardige of werknemersvertegenwoordiger de participatie van kansengroepen in het bedrijf verbeteren, dan kan je terecht bij onze diversiteitsmedewerkers. Met kansengroepen worden allochtonen, jongeren, 50-plussers en arbeidsgehandicapten bedoeld. De diversiteitsmedewerkers van het ABVV ondersteunen en begeleiden je bij de ontwikkeling van een diversiteitsplan, het wegwerken van weerstanden en het creëren van een draagvlak voor een divers personeelsbeleid.

Contact: Dienst Ondernemingen | diversiteit.antwerpen@abvv.be

Andere thema‘s

Als  vakbondsmilitant moet je op de hoogte zijn van vele zaken.

Misschien word je in het bedrijf door de werkgever geconfronteerd met uitzendarbeid, onderaanneming, outsourcing, schijnzelfstandigen, detachering of terbeschikkingstelling. Hoe ga je syndicaal om met dit soort van ‘externe werkgelegenheid‘? Het ABVV-regio Antwerpen en de beroepscentrales kunnen hier bij helpen.

Ook milieu is vandaag een belangrijk thema aan de syndicale agenda. Net zoals mobiliteit. De bedrijfsvervoerplannen, het pendeldossier, de milieuvergunningen van bedrijven, het verslag van de milieucoördinator, het milieujaarverslag, het Kyoto-akkoord, benchmarking, bodemverontreiniging, gevaarlijke stoffen, afval enz.... Het ABVV kan je meer informatie bezorgen. In beperkte mate kunnen we je ook helpen met de verslagen van de milieucoördinator.

Contact: Dienst Ondernemingen | dienst.ondernemingen.antwerpen@abvv.be

Samen werken

Voor milieu en externe werkgelegenheid is er een interprofessionele commissie die militanten uit alle sectoren samen brengt om de actualiteit (politiek, syndicaal, wetgeving, ...) op te volgen. Contacteer onze dienst ondernemingen als je hieraan actief wil meewerken. Wij bespreken je vraag met je centrale en laten je zo snel mogelijk iets weten.

Contact: Dienst Ondernemingen | dienst.ondernemingen.antwerpen@abvv.be  

Sociale verkiezingen

In de periode van sociale verkiezingen ontplooit het ABVV-regio Antwerpen een gewestelijke coördinatie die inhoudelijk gevoed wordt door de federale commissie sociale verkiezingen. Medewerkers van onze dienst ondernemingen lichten bedrijven in de regio door, in functie van discussies over technische bedrijfseenheden, fusies of overnames, het aantal werknemers en de drempel voor de aanstelling van een delegatie of de installatie van CPBW of OR. In geval van betwistingen worden door onze juridische dienst binnen strikte en korte termijnen bijzondere gerechtelijke procedures aangespannen.

Misschien wil je zelf meer zicht krijgen op de juridische entiteit (JE) en technische bedrijfseenheid (TBE) van de onderneming? Of je wordt geconfonteerd met een werkgever die aan shopping doet in verschillende paritaire comités?  Dan kan het ABVV-regio Antwerpen je helpen met een checklist waarmee je kan nagaan in welke mate het bedrijf de wetgeving probeert te omzeilen. Deze checklist kan je bij de dienst ondernemingen bestellen.

Contact: Dienst Ondernemingen | dienst.ondernemingen.antwerpen@abvv.be

Contact: Juridische Dienst | jurdi.antwerpen@abvv.be

Tijdelijke werkloosheid

Jouw onderneming voert tijdelijke werkloosheid  in. Als vakbondsafgevaardigde vind je het jouw taak om je collega‘s werknemers goed te informeren zodat ze snel hun uitkering ontvangen. Over de praktische stappen die werknemers moeten zetten bij tijdelijke werkloosheid kan je je licht op steken bij onze dienst werkloosheid.

Contact: Dienst Werkloosheid | werkloosheid.antwerpen@abvv.be

Syndicaal meldpunt

Elke ABVV-militant, delegee of secretaris kan een bedrijfsconflict of een inbreuk op het stakingsrecht melden aan het syndicaal meldpunt van het federale ABVV. Het ABVV informeert zich uiteraard eerst bij de betrokken vakcentrale. Gaat de vakcentrale akkoord, dan kan vliegensvlug een oproep tot solidariteit worden verzonden naar alle centrales en gewesten van het ABVV.

Het meldpunt kan ook worden gebruikt wanneer een delegee of vakbondsafgevaardigde wordt ontslagen zonder dat de Wet van 1991, die de vakbondsafgevaardigden tegen ontslag beschermt, wordt nageleefd.

Meldpunt discriminatie

Ook in geval van discriminatie heeft het ABVV een federaal meldpunt.  

Terug Top